Hudební kritika a popularizace hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HKP2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá hlubší znalosti z oblasti teorie a praxe hudební kritiky a základní znalosti z dějin, teorie a praxe popularizace hudby. Prostřednictvím referátu získá dovednosti, jak samostatně pracovat s literaturou a aplikovat přitom vlastní umělecké zkušenosti a individuální schopnosti.

Forma studia

přednášky, semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Hudební kritiku a popularizaci hudby 1. Jeho náplní jsou dějiny, teorie a praxe hudební kritiky a popularizace hudby. Současný stav hudební kritiky a popularizace hudby, jejich funkce a podoba. Studenti si osvojí základní druhy a formy hudební kritiky a popularizace hudby. Zásady kritické a popularizační práce v oblasti hudby.

Tematické okruhy:

Kritický soud – Svoboda slova, Tiskový zákon a Etický kodex novináře – Kapitoly z dějin hudební kritiky. Eduard Hanslick, George Bernard Shaw a Robert Schumann aj. – Kapitoly z dějin hudební kritiky. České země. – Hudební popularizace, její vznik a vývoj – Typy a formy popularizace hudby – Hudební publicistika, popularizace a kritika v době internetu – Hudební kritika a popularizace v centru a v regionu, v denním tisku a v odborném médiu – Kritické hodnocení zdrojů/informací pro popularizaci umělecké hudby (hudební encyklopedie, Český hudební slovník, Wikipedie, monografie, hudební časopisy, disertace a diplomové práce aj.) – Setkání s hudebním kritikem či hudebním redaktorem – Analýza a redigování hudebně popularizačních textů (praktické příklady) – Analýza antologie textů

Výsledky učení:

Student získá hlubší znalosti z oblasti teorie a praxe hudební kritiky a základní znalosti z dějin, teorie a praxe popularizace hudby. Prostřednictvím referátu získá dovednosti, jak samostatně pracovat s literaturou a aplikovat přitom vlastní umělecké zkušenosti a individuální schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VIČAR, Jan. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha: KLP, 1997. ISBN 80-85917-27-0.

Doporučená literatura:

BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998.

BOR, Vladimír. Film-hudba-kritika. Praha: Panton, 1990. ISBN 80-7039-053-0.

„Criticism.“ In The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians. 2nd edition, 2001.

DRÁBEK, Václav. Popularizace hudby. Praha: H&H, 1992. ISBN 80-85467-84-4.

FUKAČ, Jiří a kolektiv. Hudba a média. Rukověť muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1951-4.

HRČKOVÁ, Naďa. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava, 1986.

„Hudební kritika.“ In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, 317-319 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

KOLEKTIV AUTORŮ (ČSAV). Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-653-3.

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2979-4.

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích II. – Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5826-2.

„Musikkritik.“ In Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil Bd 6, Kassel 1997, s. 1362-1389 (Ulrich Tadday, Christoph Flamm, Peter Wicke).

MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-745-2002-0.

„Popularizace hudby.“ In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 714-715 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

ŠEDA, Jaroslav. O hudební kritice v ČSR. Praha: Divadelní ústav, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná a ústní: Vypracování a přednesení referátu a zpracování tří materiálů v žánrech: glosa, rozhovor, medailon. Závěrečný písemný test ověřující znalost přednesené látky a odborné literatury.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů