Hudební kritika a popularizace hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HKP1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní znalosti z oblasti dějin, teorie a praxe hudební kritiky a popularizace hudby. Prostřednictvím samostatných kritických textů, zejména zpráv, recenzí, medailonů, glos aj., si prakticky procvičí probíranou látku a ověří své znalosti a dovednosti.

Forma studia

přednášky, semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahovou náplň předmětu tvoří dějiny, teorie a praxe hudební kritiky a popularizace hudby. Současný stav hudební kritiky a popularizace hudby, jejich funkce a podoba. Studenti si osvojí základní druhy a formy hudební kritiky a popularizace hudby. Zásady kritické a popularizační práce v oblasti hudby.

Tematické okruhy:

Úvod do studia hudební kritiky a hudební popularizace – Profil ideálního hudebního kritika – Hudebně kritické žánry – Analýza a redigování hudebně kritických textů I (praktické příklady) – Recenze jako základní hudebně kritický žánr – Jazykové rysy, problémy a nedostatky hudební recenze – Hudební rozhledy a české hudební časopisectví – Hudební kritika a hudební kritik očima teoretiků – Analýza a redigování hudebně kritických a hudebně popularizačních textů II (praktické příklady) – Funkce hudební kritiky – Definice hudební kritiky a její vztah k jiným disciplínám – Aktuální stav české umělecké a hudební kritiky (konference o umělecké a hudební kritice)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VIČAR, Jan. Hudební kritika a popularizace hudby. Praha: KLP, 1997. ISBN 80-85917-27-0.

Doporučená literatura:

BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998.

BOR, Vladimír. Film-hudba-kritika. Praha: Panton, 1990. ISBN 80-7039-053-0.

„Criticism.“ In The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians. 2nd edition, 2001.

DRÁBEK, Václav. Popularizace hudby. Praha: H&H, 1992. ISBN 80-85467-84-4.

FUKAČ, Jiří a kolektiv. Hudba a média. Rukověť muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1951-4.

HRČKOVÁ, Naďa. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava, 1986.

„Hudební kritika.“ In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, 317-319 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

KOLEKTIV AUTORŮ (ČSAV). Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-653-3.

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2979-4.

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích II. – Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5826-2.

„Musikkritik.“ In Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil Bd 6, Kassel 1997, s. 1362-1389 (Ulrich Tadday, Christoph Flamm, Peter Wicke).

MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-745-2002-0.

„Popularizace hudby.“ In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 714-715 (Jiří Fukač). ISBN 80-7058-462-9.

ŠEDA, Jaroslav. O hudební kritice v ČSR. Praha: Divadelní ústav, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná i ústní: Zpracování čtyř materiálů v žánrech: zpráva, kritika koncertu, recenze operní nebo baletní inscenace, recenze CD. Písemný test ověřující znalost přednesené látky a odborné literatury.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů