Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 ZK 3 2PT česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student je schopen samostatně pracovat se zadanou povinnou literaturou.

● Student dokáže pojmenovat konkrétní historické epochy ve vývoji dějin divadla, proměny dramatického textu a inscenační praxe.

● Student dokáže vyložit reprezentativní díla a charakterizovat jejich specifické rysy, případně zhodnotit jejich aktualizační potenciál.

● Student prokáže schopnost vnímat dobový stav divadelního umění i v souvislosti se současnou podobou divadla a v rámci svého konkrétního oboru studia.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (souhrnně cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoci pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším ročníku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2, zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Tematické bloky:

  1. Antika

● Řecké divadlo: charakteristika epochy, antické myšlení, mytologie, rituální podstata divadla, divadlo jako náboženský obřad, inscenační konvence, divadelní prostor, divadelní slavnosti)

● Řecká tragédie a komedie: Aristotelova Poetika jako první teorie dramatu, vývoj řecké tragédie od Aischyla po Euripida, Aristofanes a jeho „politická“ stará attická komedie /Texty na analýzu: Sofokles: Král Oidipus, Aristofanes: Žáby

● Římské divadlo: koncept divadla jako zábavy a řecký vzor, inscenační konvence, římské žánry mimus, pantomimus/ Texty na analýzu: Seneca: Faidra, Plautus: Komedie o strašidle

  1. Středověk

● Dva póly středověkého divadla: náboženské a světské (charakteristika, autoři, žánry mystérium, pašiová hra, fraška, sottie)

● Moralita jako žánr na rozhraní světského a náboženského/Texty na analýzu: Everyman, Odsouzení hostiny

  1. Renesance

● Úvod: charakteristika epochy, vynález perspektivy, divadelní architektura, Italská eenesance od comedie erudity ke commedii dell´arte

● Alžbětinské divadlo (zdroje, charakteristika, inscenační konvence)

● Shakespeare a jeho divadelní jazyk (charakteristika tvorby, žánrové členění)

● Shakespearova tragédie a komedie/ Texty na analýzu: Hamlet a Sen noci svatojánské

  1. Baroko a klasicismus

● Španělské divadlo zlatého věku (charakteristika epochy, žánry, autoři)

● Klasicismus a jeho reakce na baroko, tři jednoty, klasicistní tragédie/Texty na analýzu: Racine: Faidra

● Moliérova reforma komedie/Text na analýzu: Don Juan

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.I.

Povinná literatura:

BOHADLOVÁ, Kateřina. Flaminio Scala a jeho Il Teatro delle Favole rappresentative v zrcadle doby: morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V. J. Proppa. Praha: Istituto Italiano di Cultura Libri, 2005. ISBN 80-239- 5410-5.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0.

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana. Úvod do shakespearovského divadla. Bratislava: Divadelný ústav Kalligram, 1999. ISBN 80-88987-11-3.

CARLSON, Marvin A. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. ISBN 80-88987-23-7. (příslušné kapitoly)

DUNTON-DOWNER, Leslie. Shakespeare a jeho svět. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0738-0.

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4. (příslušné kapitoly)

JURKOWSKI, Henryk. Proměny ikonosféry: vizuální kontext divadelního umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-7331-189-6. (příslušné kapitoly)

MIKEŠ, Vladimír. Divadlo francouzského baroka. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-91-0.

MIKEŠ, Vladimír. Divadlo španělského zlatého věku. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-258-9.

SARKISSIAN, Alena. Být hercem: řečtí thespidové od 5. století před Kristem do nástupu helénismu. IN: Divadelní revue, Roč. 28, č. 1 (2017), s. 7-26.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, 1991. ISBN 80-901084-0-7.

VERNANT, Jean-Pierre. Napětí a ambivalence v řecké tragédii. IN: Svět a divadlo. Roč. [3], č. 6 (1992), s. 27-38.

Doporučená literatura:

Alžbětinské drama (I-III.) Odeon

BOHADLOVÁ, Kateřina. Giovan Battista Andreini: Dvě komedie v komedii. IN Divadelní revue. -- 0862-5409. -- Roč. 26, č. 2 (2015), s. 107-128.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Ze světa komedie dell´arte. 2., přeprac. vyd., (v Panoramě 1. vyd.) Praha: Panorama, 1987

584 s

STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. 1.vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1993

Divadelní hry (event. jiné vydání nebo překlady):

ANONYM. Everyman: Kdokoli. Divadelní revue 8, 1997, č. 4, s. 79-104.

ARISTOFANÉS. Žáby, Praha: Melantrich, 1940.

CALDERÓN. Život je sen. In: Život je sen Lékař své cti / Pedro Calderón de la Barca 1. vyd. Praha : Artur, 2008 978-80-86216-99-7 s. 7-118

EURIPIDES, Hippolytos. In: Antické tragédie 1. vyd. Praha : Odeon, 1970 S. 485-549.

KYD, Thomas. Španělská tragédie, aneb, Jeronimo už zase třeští. In: Alžbětinské divadlo / [Uspořádali Alois Bejblík, Jaroslav Hornát a Milan Lukeš] 1. vyd. Praha : Odeon, 1978 [1] Shakespearovi předchůdci, s.59-118

LA CHESNAYE, Nicolas de. Odsouzení Hostiny: moralita. Divadelní revue 14, 2003, č. 4, s. 76-127.

MACHIAVELLI, Niccolò. Mandragora. Vyd. 2., v nakl. Artur 1. Praha: Artur, 2006. 67 s. ISBN 80-86216-79-9.

PLAUTUS. Mostellaria, aneb, Komedie o strašidlech. Praha: Dilia, 1968.

SENECA. Faidra. Praha: Artur, 2011. ISBN 978-80-87-128-58-9.

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1819-9.

SHAKESPEARE, William. Sen noci svatojánské. Brno: Atlantis, 2013. ISBN 978-80-7108-341-2.

SOFOKLÉS, Král Oidipús. Praha: Artur, 2010. ISBN 978-80-87128-34-3.

SOFOKLÉS, Trachíňanky. Tragédie. 1., souborné vyd. Praha: Svoboda, 1975. 622 s.

SOFOKLÉS, Slídiči. Tragédie. 1., souborné vyd. Praha: Svoboda, 1975. 622 s.

WEBSTER, John. Bílá ďáblice. 1. vyd. Praha: Dilia, 1982. 126 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena. Úspěšné absolvování předmětu závisí na pravidelné a aktivní účasti, připravenosti na konkrétní úkoly a průběžném plnění zadání (přečíst zadané texty).

Zkouška se v ZS 2020/2021 proběhne formou testu. Otázky budou vycházet z výkladu a přednášek, literatury a četby.

Opravný termín bude ústní.

Poznámka

Harmonogram na ZS 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
KYSELOVÁ E.
09:00–09:45
(přednášková par. 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–09:45 Eva KYSELOVÁ
Výuka probíhá online přes MS TEAMS. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů