Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA2 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student je schopen samostatně pracovat se zadanou povinnou literaturou.

● Student dokáže pojmenovat konkrétní historické epochy ve vývoji dějin divadla, proměny dramatického textu a inscenační praxe.

● Student dokáže vyložit reprezentativní díla a charakterizovat jejich specifické rysy, případně zhodnotit jejich aktualizační potenciál.

● Student prokáže schopnost vnímat dobový stav divadelního umění i v souvislosti se současnou podobou divadla a v rámci svého konkrétního oboru studia.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Obsah kurzu

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (v souhrnu cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoct pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším, druhém roku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2 zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Tematické bloky:

  1. Osvícenství a romantismus

● Charakteristika epochy, od Sturm und Drang k výmarskému klasicismu: hnutí a jeho zdroje, vývoj dramatiky Goetha a Schillera

● Romantismus: charakteristika hnutí, kontext společensko-politických pohybů v Evropě (Německo, Rusko, Francie, Polsko), inscenační konvence, herectví, žánry

● Od měšťanské truchlohry k romantickému individuu/Texty na analýzu: Lessing: Emilia Galotti, Musset: Lorenzaccio

  1. Realismus

● Úvod: charakteristika uměleckého směru, reakce na romantismus, myšlenková východiska, realismus v divadle a dramatu (inscenační konvence)

● Ruská realistická společensko-kritická komedie /Texty na analýzu: Gogol: Revizor, Ostrovský: Výnosné místo

  1. Moderna

● Úvod: přelom 19.-20. století, tzv. fin de siecle, od realismu k naturalismu, pojem moderna, nástup moderních uměleckých směrů)

● Symbolismus a naturalismus v divadle a dramatu (vznik „svobodných divadel Freie Bühne, Theatre Libre, MCHT)

● Čechov a severské drama/Texty na analýzu: Čechov: Racek, Strindberg: Slečna Julie

  1. Avantgarda

● Úvod: spoločensko-politický kontext, pojem avantgarda v umění, nové vnímání divadelní reality)

● Ruská avantgarda (2 hodiny): Mejerchold, Tairov, Vachtangov, nové přístupy k herectví a režii

● Francouzská avantgarda (Kartel, Copeau, Artaud)

  1. Druhá divadelní reforma: výklad pojmu, nové vnímání prostoru, dramaturgie, vztahu herce a diváka)

● Absurdní divadlo: výklad pojmu, zdroje, autoři /Texty na analýzu: Beckett: Čekání na Godota, Ionesco: Plešatá zpěvačka

● Druhá divadelní reforma: Peter Brook – od kamenného divadla k multikulturnímu výzkumu

● Jerzy Grotowski a Tadeusz Kantor

Doporučená nebo povinná literatura

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma: studie. Brno, Praha: Městská knihovna v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Institut umění – Divadelní ústav, 1993. ISBN 80-7008-037-X.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Institut umění – Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.

CARLSON, Marvin A. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. ISBN 80-88987-23-7.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. ISBN 80-7008-204-6.

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. ISBN 80-900066-8-X.

HUGO, Victor. Předmluva ke Cromwellovi. Praha: Akademie múzických umění v Praze, KANT – Karel Kerlický, 2006. ISBN 80-86970-07-8.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996. ISBN 80-901671-7-9.

KŁOSSOWICZ, Jan. Divadlo Tadeusze Kantora. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-394-9.

LINDOVSKÁ, Nadežda. Od Antona Čechova po Michaila Čechova: pohľady do dejín ruského divadla a drámy : A. Čechov, K. Stanislavskij, V. Nemirovič-Dančenko, V. Mejerchod, A. Blok, V. Ivanov, A. Tairov, M. Bulgakov, V. Majakovskij, S. Ejzenštejn, J. Vachtangov, M. Čechov. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava. Divadelná fakulta, 2012. ISBN 978-80-89439-16-4.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-239-3.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. IV, Od Artauda po Brooka. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-90-1.

Divadelní hry:

BECKETT, Samuel. Čekání na Godota. Brno: Větrné mlýny, 2010. ISBN 978-80-7443-002-2.

ČECHOV, Anton Pavlovič. Racek. Praha: Artur, 2001. ISBN 80-86216-08-X.

GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revizor. Praha: Artur, 2010. ISBN 978-80-87128-45-9.

IONESCO, Eugene. Plešatá zpěvačka: Židle. Praha: Artur, 2006. ISBN 80-86216-69-1.

LESSING, Gotthold Ephraim. Emilia Galotti. Praha: Československé divadelní a literární jednatelství, 1957.

MUSSET, Alfred de. Lorenzaccio. Praha: Artur, 2006. ISBN 80-86216-65-9.

OSTROVSKIJ, Aleksandr Nikolajevič. Výnosné místo. Praha: Dilia, 1986.

STRINDBERG, August. Slečna Julie. Praha: Artur, 2011.ISBN 978-80-87128-62-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena. Úspěšné absolvování předmětu závisí na pravidelné a aktivní účasti, připravenosti na konkrétní úkoly a zadání (přečíst zadané texty).

Poznámka

Harmonogram na zimní semestr 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů