Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Obsah

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (v souhrnu cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoct pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším, druhém roku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2 zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Harmonogram přednášek na příslušných katedrách, na webu KTK

Tematické bloky:

-Romantismus: charakteristika hnutí, kontext společensko-politických pohybů v Evropě (Německo, Rusko, Francie, Polsko), inscenační konvence, herectví, žánry.

Realismus:

Moderna:

Avantgarda:

Absurdní divadlo: výklad pojmu, zdroje, autoři

Druhá divadelní reforma: výklad pojmu, nové vnímání prostoru, dramaturgie, vztahu herce a diváka:

Happening a performance

,

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Literatura

DIVADLO V KONTEXTU ZÁPADNÍ KULTURY I

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura

Aronson, Americké avantgardní divadlo

Artaud, Divadlo a jeho dvojenec

Braun, Druhá divadelní reforma

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Brook, Prázdný prostor

Carlson, Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Craig, O divadelním umění

Diderot, Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Fischer-Lichte, Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Hyvnar, Francouzská divadelní reforma (příslušné kap.)

Hyvnar, Herec v moderním divadle

Hugo, Předmluva ke Cromwellovi

Jurkowski, Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Kořán, Living theatre

Krausová, Od Lessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Lessing, Hamburská dramaturgie

Lindovská, Od Antona Pavloviča Čechova k Michailovi Čechovovi

Mikeš, Divadlo francouzského baroka

Raimund, Grillparzer, Nestroy, Vídeňské lidové divadlo: od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi

Scherhaufer, Čítanka z dějin divadelnej réžie II

Schiller, Šedivý, O mravním poslání divadla

Tairov, Odpoutané divadlo

Völker, Grimm, Esslin, Harder, Smysl nebo nesmysl? : groteskno v moderním dramatu

Vostrý, „Od modernismu k postmoderně: expresionismus“,

Sekundární literatura:

Deák, František. Symbolistické divadlo

Ejzenštejn, Umenie mizanscény

Kraus, Divadlo ve službách dramatu (kapitoly týkající se Marivauxe, Musseta, Nestroye)

Kučera, Moliére : Moralista a posměváček

Mikeš: Pět romantických siluet : poezie francouzského romantismu

Martínek, Karel. Ruská divadelná moderna, Ruské klasické drama a divadlo

Pilátová, Hnízdo Grotowského

Brook, Pohyblivý bod

Procházka, Hrbata, Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty

Scherhaufer, Čítanka z dejín divadelnej réžie III.

Vostrý, Prožívat, či hrát? In. O hercích a herectví

Hry:

Büchner, Vojcek

Corneille, Cid

Gogol, Ženitba, Revizor

Gribojedov, Hoře z rozumu

Hugo, Hernani

Kleist, Rozbitý džbán

Lermontov, Maškaráda

Lesssing, Emilia Galotti

Marivaux, Hra lásky a náhody

Moliére, Tartuffe, Don Juan

Musset, Lorenzaccio

Puškin, Evžen Oněgin

Racine, Faidra

Schiller, Loupežníci

Goethe, Ifigenie na Tauridě

Voltaire, Candide

Ostrovskij, Výnosné místo

Čechov, Tři sestry, Višňový sad, Svatba

Andrejev, Černé masky

Gorkij, Na dně

Blok, Bufonáda

Ibsen, Nora, Heda Gablerová

Strindberg, Slečna Julie

Wedekind, Probuzení jara

Maeterlinck, Modrý pták

Jarry, Král Ubu

Sartre, S vyloučením veřejnosti

Beckett, Čekání na Godota, Konec hry

Brecht, Dobrý člověk ze Sečuanu, Matka Kuráž a její děti

Bulgakov, Zojčin byt

Camus, Caligula

Ionesco, Plešatá zpěvačka

Jelinek, Nemoc aneb Moderní ženy

Kane, Psychóza ve 4:48

Koltes, Boj černocha se psy

Miller, Smrt obchodního cestujícího

O'Neill, Cesta dlouhým dnem do noci

Osborne, Ohlédni se v hněvu

Dürrenmatt, Návštěva staré dámy

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá písemně nebo ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

Zkouška proběhne formou písemného testu.

Otázky vycházejí z jednotlivých témat, přednášek, ze sylabů a materiálů od pedagogů a ze seznamu povinné četby a literatury.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Poznámka

Harmonogram na zimní semestr 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů