Filmová řeč 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FIRE1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr MAREK

Obsah

Rozbor základních i pokročilých figur filmového vyprávění na základě ukázek sekvencí kinematografických děl. Dvě

navazující semestrální přednášky.

Seznámení se základními pravidly filmové režie.

Předávání praktických zkušeností pedagoga.

  1. ÚVODNÍ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI:

Seznámení s bazálními pojmy filmového vyjádření. Kontrast. Rytmus. Pohyb. Rámování. Rozzáběrování. Objektivita

/ subjektivita. Vedení pozornosti. Princip triády.

  1. ZÁKLADNÍ MOŽNÉ CHYBY PŘI BUDOVÁNÍ REALISTICKÉHO PROSTORU

Rozbor chybně záběrované expozice filmu (Be Cool). Pravidlo osy. Úhel pohledu. Vztah mizanscény, velikosti

záběru a střihu k divácké pozornosti.

  1. DRUHÝ PLÁN

Vznik významu v druhém plánu záběru. Sémiotická úloha scénografie.

  1. TĚŽIŠTĚ

Vedení divácké pozornosti pohybem kamery a proměnami mizanscény.

  1. POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI (V EYES WIDE SHUT)

Rozbor doposud probíraných elementů filmového vyprávění v expozici filmu Stanleyho Kubricka

  1. ÚLOHA CELKU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru.

  1. ÚLOHA DETAILU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru. Synekdocha. Zvukový detail.

  1. - 9. POHYB KAMERY

Základní funkce a možnosti pohybu kamery. Pokročilá užití kamerového pohybu. Dvoudílná přednáška.

  1. - 12. STŘIH A MONTÁŽ

Základní funkce střihu a montáže. Montážní principy zařazené do příběhového filmu. Analýza komplexně

montážního filmového díla. Třídílná přednáška.

Výsledky učení

První část dvousemestrální přednášky.

Student se orientuje v nejrůznějších aspektech filmové řeči. Dokáže ve filmových dílech analyzovat a sám při své

tvorbě pracovat s kontrastem, rytmem, pohybem, rámováním, záběrováním. Dokáže poučeně pracovat s

objektivním i subjektivním filmovým vyprávěním. Je samostatně schopný rozzáběrovat krátké audiovizuální dílo a

rozumí smyslu velikosti záběru. Osvojí si střihová pravidla jako je princip osy a triády. Umí prostředky filmové řeči

vést diváckou pozornost. Uvědomuje si důležitost práce s mizanscénou a umí ji částečně aplikovat ve své tvorbě.

Porozumí významu kamery (rakurz, velikost, pohyb) při budování významu i dramatického napětí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Úspěšná klasifikace předmětu 302FIRE2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 302FIRE1

Literatura

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla : výběr ze statí, teoretických úvah a studií.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. Praha: Orbis, 1959.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 4. rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. 1. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. ISBN 80-86019-68-3 filmogr.

ARISTOTELÉS, př Kr- př Kr. Poetika. Praha: Gryf, 1993. 67 s. ISBN 80-85829-01-0.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz - pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 80-7004-098-X.

DELEUZE, Gilles. Film 2 : obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv, 2006. 371 s. ISBN 80-7004-127-7.

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu, Praha: NAMU, 2011

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je účast na přednášce a analýza filmové sekvence z hlediska kinematografických výrazových prostředků. Forma analýzy: písemná, ústní nebo audio-vizuální (např. video-esej). Variantou pro studenty mimo katedru režie FAMU je i splnění praktického úkolu ve smyslu předmětu Praktická filmová řeč.

ÚSTNÍ VARIANTA:

prezentace analýzy krátké filmové sekvence (cca 1 - 3min) z hlediska použitých výrazových prostředků filmové řeči vzhledem k tématu díla s doložením audiovizuálními ukázkami. Výběr analyzovaného díla vylučuje filmy promítané během školních projekcí. Délka samostatného mluveného slova minimálně 5 minut. Následuje diskuse s pedagogem.

PÍSEMNÁ VARIANTA:

analýza krátké filmové sekvence (cca 1 - 3min) z hlediska použitých výrazových prostředků filmové řeči vzhledem k tématu díla a následná diskuse s pedagogem (případně písemná zpětná vazba pedagoga). Písemná práce nemá obsahovat subjektivní prvky recenze a popis děje (krom nezbytného k doložení analýzy). Práce musí být původní a nepoužitá k jiným účelům. Výběr analyzovaného díla vylučuje filmy promítané během školních projekcí. Text v rozsahu nejméně tří normostran dodat minimálně 7 dní před termínem zápočtu na email muzikant.krlek@post.cz. Text musí obsahovat odkaz na dostupnou video-sekvenci, jež je obsahem rozboru.  

PRAKTICKÁ VARIANTA I (pro studenty mimo katedru režie FAMU):

Student má za úkol v roli kameramana, režiséra a střihače realizovat krátký audiovizuální tvar (cca 2-3min), v němž účelně uplatní tyto základní figury klasického filmového vyprávění: celek, polodetail, detail, pohled/protipohled, návazný střih, střih v pohybu, křížový střih, pohyb kamery, subjektivní pohled. Kamera je ve většině záběrů statická a obraz komponovaný „klasicky“. V realistickém ději se musí vyskytnout minimálně dvě postavy. V části děje se vyskytují odděleně, v části společně v interakci. Během společné analýzy výsledného tvaru v rámci přednášky Filmová řeč či během zápočtového termínu se hodnotí míra koherence formy a obsahu a adekvátnost výrazových prostředků, zvolených pro vyjádření děje. Nehodnotí se idea a zvuková stopa. Technické parametry jsou volné. Je možno natáčet na jakékoli vlastní snímací zařízení (včetně mobilního telefonu). Výsledné audiovizuální dílo musí být dodánu v průběhu semestru.

PRAKTICKÁ VARIANTA II (pro všechny studenty, včetně studentů katedry režie FAMU):

Vytvoření audiovizuálního díla v žánru video-esej, jehož obsahem je analýza krátké filmové sekvence či několika sekvencí (v celkové délce cca 1 - 3min) z hlediska použitých výrazových prostředků filmové řeči vzhledem k tématu díla. Analýza probíhá metodami dekonstrukce původního díla, montážní komparace a pod. Student je autorem/střihačem eseje a zároveň autorem textové části analýzy (mluvené slovo nebo titulky). Výběr analyzovaných děl vylučuje filmy promítané během školních projekcí. Následuje diskuse s pedagogem.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
17:20–18:55
(paralelka 1)
distančně
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Petr MAREK Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
distančně paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů