Proseminář tvorby kvalifikační práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PTKP zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět zahrnuje výklad základní metodiky čtení a psaní odborného textu. Studenti se naučí pracovat s prameny a literaturou, vytvořit poznámkový aparát, dokumentační aparát odborného spisu a seznámí se se způsoby citací a odkazy na literaturu a prameny. Budou se orientovat v hlavních bibliografických (RILM) a pramenných (RISM) databázích. Během výuky se prolíná přednáška s praktickými cvičeními.

Výsledky učení

Student je schopen kritického zhodnocení literatury a posouzení textu po stránce odborné i technické, je schopen stanovit cíl práce a vhodné výzkumné metody a sám vypracovat bakalářskou práci vyhovující kritériím kvalifikační práce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou prerekvizity ani korekvizity

Literatura

Povinná literatura:

ŠIMEK, Dušan – KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-40-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 50 %, aktivní účast ve výuce, vypracování textů souvisejících s kvalifikační prací. V závěru semestru student předloží písemný elaborát, ve kterém osvědčí znalosti základních kritérií psaní odborného textu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů