Metodologický seminář pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SMS zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Společná témata sedmi dvouhodinových setkání:

-Co je to výzkum a jak se definuje. Jak vypadá vědecká práce a co je to odborný text.

-Podpora studentského výzkumu na FAMU a jak na vědecké rešerše – ve spolupráci s Knihovnou FAMU.

-Jak neobjevit Ameriku. Rešerše jako základní podmínka výzkumu. Kde najít odborné texty na dané téma.

-Nejběžnější metody výzkumu na uměleckých školách a jak vybrat tu správnou.

-Vhodné typy struktury VŠKP. Co je to výzkumná otázka a výzkumné hypotéza a k čemu je potřebujeme.

-Vědecká etika a jak se vyhnout plagiování a autoplagiování.

-Jak správně citovat a parafrázovat. Pomocníci pro efektivní práci se zdroji. Citační normy a styly. Formální úprava a přehlednost práce jako jeden z předpokladů úspěchu.

-Individualizované konzultace nad dílčími úkoly a uvažovanými tématy VŠKP.

Konkrétní pořadí, důraz a rozšiřující témata jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících.

Výsledky učení

Motto: Absolvent FAMU není zpravidla výzkumník a badatel. Ve vysokoškolské kvalifikační práci by měl však postupovat vědecky, aniž by potlačil múzy.

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tím, co je to výzkum a jaké jsou typické postupy ve výzkumné práci. Posluchači se dále seznámí se zásadami psaní odborného textu a v neposlední řadě jim seminář může pomoci vymezit téma jejich budoucí vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP).

Předpoklady a další požadavky

Seminář je určen pro všechny studenty druhého ročníku FAMU napříč obory. Zpravidla na něj navazují oborové metodologické semináře na jednotlivých katedrách.

Podmínkami pro získání atestu v předmětu je:

-minimálně 70% účast na semináři (maximálně dvě absence),

-aktivní práce v hodinách,

-včasné odevzdání domácích úkolů.

Literatura

Základní literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997. (Vybrané kapitoly, dostupná v knihovně FAMU).

GREETHAM, Bryan. How to write your undergraduate dissertation. London: Red Globe Press, 2019. (Dostupná v knihovně FAMU).

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma 2008, 2022.

RICCIARDELLI, Lucia – SHANAHAN, Jenny Olin – YOUNG, Gregory. Undergraduate Research in Film: A Guide for Students. New York – London: Routledge, 2020. (Dostupná v online verzi v knihovně FAMU).

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. (Dostupná v knihovně FAMU).

Základní online zdroje:

VŠKP – základní pravidla AMU. https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

Tvorba a odevzdání VŠKP – na webu AMU. https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/jak-psat-text/

Vše k závěrečným pracím – knihovna FAMU. https://famu.cz/cs/fakulta/knihovna/vse-o-vskp/

Online zdroje knihovny FAMU. https://famu.cz/cs/fakulta/knihovna/online-zdroje/

Repozitář VŠKP AMU. https://dspace.amu.cz/jspui/handle/10318/19

Katalog knihovny FAMU. https://tritius.amu.cz/library/famu/

Další rozšiřující literatura a zdroje:

Dle rozhodnutí konkrétního vyučujícího.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě své dostatečné (minimálně 75 %) a aktivní práce v hodině a dle kvality odevzdaných úkolů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů