Metodologický seminář pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SMS ZK 2 7 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 45 až 55 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Motto: Absolvent FAMU není zpravidla výzkumník a badatel. Ve vysokoškolské kvalifikační práci by měl však postupovat vědecky, aniž by potlačil múzy.

Seminář by měl seznámit posluchače se základními zásadami psaní odborného textu. Jak vymezit téma VŠKP (vysokoškolské kvalifikační práce), jakou zvolit metodologii, jak formulovat hypotézy, jak dané hypotézy dokázat či vyvrátit, jak vše shrnout přehledně v závěru. Vedle toho definuje potřebu úvodních rešerší a seznámení se se stavem bádání v dané problematice. Dále probere základní žánry odborného textu. Seminář poslouží i k seznámení se původem požadavků kladených na VŠKP, tzn. se zásadami vědecké práce vyvěrající z vědecké metody. Kurz přiblíží posluchačům základní okruhy filozofie vědy na příslušných historických exkurzech, stejně jako rozdělení na vědy humanitní, přírodní, případně společenské. Vedle teoretických poznatků poskytne i empirické znalosti autorům VŠKP jak rázu čistě praktického, tak rázu psychologického. Součástí kurzu bude domácí příprava (i písemnou formou, např. uskutečnění kvalitní literární rešerše, odůvodnění předpokládaných metod VŠKP či formulace tezí VŠKP).

Forma studia

Seminář je kombinací interaktivních přednášek a individuálních konzultací, jež mají posílit dovednosti nezbytné k sepsání kvalitní vysokoškolské kvalifikační práce. Zmíněná kombinace má vytvořit předpoklady, na nichž budou stavět jednotlivé katedry FAMU v rámci svých předmětů věnovaných kvalifikačním pracím.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti a dovednosti získané v rámci dosavadního studia na FAMU (např. ze seminárních prací k jednotlivým předmětům). Účastníci semináře by měli mít základní povědomí např. o jazykových funkčních stylech (od uměleckého, přes administrativní až po odborný), o práci s prameny a bibliografií. Dalším předpokladem je aktivní účast na semináři, na němž budou probírány představy účastníků o tématu, cíli a pojetí bakalářské práce, které následně budou široce diskutovány.

Obsah kurzu

1)My, obklopení metodologií vědy, metodou vědy i metodikou vědecké práce aneb věda kolem nás. Postupy vědy v audiovizuálních dílech, audiovizuální díla ve vědě. Jak odstranit případné psychologické bariéry k vědě a vědeckým metodám? Popř. jak psát vysokoškolskou kvalifikační práci s nadšením?

2)Na počátku jsou údiv a úžas aneb Hledání společných kořenů umění a vědy. Vymezení základních pojmů „metodologie vědy“, „metoda vědy“ či „metodika vědecké práce“. Jak se proměňovala věda? Jak porozumět metodám výzkumu a jejich proměnám? Údiv a úžas vedoucí k metodickému zpochybnění všeho, o čem lze pochybovat…

3)Vznik audiovizuálního díla na straně jedné a vznik závěrečné kvalifikační práce na straně druhé aneb Hledání souvislostí a rozporů. Úvahy nad žánrem, prolínáním žánrů, cesta od detailu k celku a zpět, podcenění rešerše jako hlavní příčina domněnky, že jsem originální a první.

4)Hlavní principy publikační etiky. Originalita a původnost myšlenek v éře „informační obezity“. Citovat není slabost! V čem spočívá přesnost citací? Pochopení logiky poznámkového a odkazového aparátu.

5)Já, oponent! Kritické myšlení jako dar, nikoliv přítěž. Jak se vžít do role oponenta vlastního díla. Nutnost odstupu od vlastního díla aneb posudek oponenta neškodí, nýbrž pomáhá. Role vedoucího a oponenta závěrečných kvalifikačních prací. Jak si závěrečnou práci obhájit?

6)Formality jako administrativní zátěž? Formální předpoklady závěrečné kvalifikační práce a jak je naplnit. Formální úpravy jako jeden z předpokladů přehlednosti a srovnatelnosti děl jednotlivých absolventů vysoké školy. Multimédia a závěrečná kvalifikační práce.

7)Individuální konzultace nad dílčími úkoly i závěrečným výstupem metodologického semináře.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení, rychlé a pomalé. Praha: Jan Melvil, 2012. 542 s. ISBN 978-80-87270-42-4

LIESSMANN, Konrad, Paul. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009. 127 s. ISBN 978-80-200-1677-5.

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

Doporučená literatura:

SILVER, Nate. Signál a šum. Praha: Paseka, 2014. 544 s. ISBN 978-80-7432-440-6.

BROCKMAN, John. Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce. Academia, 2008. 430 s. ISBN 978-80-200-1545-7.

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-80-7298-212-7.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

MIOVSKÝ, Michal, ČERMÁK, Ivo, CHRZ Vladimír a kol. Umění ve vědě a věda v umění. Metodologické imaginace. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-247-1707-4.

NOVÁK, Aleš, RANDÁK, Jan. K čemu dnes humanitní vědy? Praha: Karolinum, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7308-234-5.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

OKASHA, Samir. Philosophy of Science: Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016. 142 s. ISBN 978-0-19-106279-7.

SNOW, C. P. Two Cultures and the Scientific Revolution. New York, Cambridge University Press, 1961. (http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/snow_1959.pdf)

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

Povinné či doporučené odkazy:

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/jak-psat-text/

https://dspace.amu.cz/jspui/handle/10318/19

https://tritius.amu.cz/library/famu/

Hodnoticí metody a kritéria

Základní podmínkou atestace je aktivní účast na semináři ověřovaná průběžně různými formami (např. stručnými písemnými úvahami). Účast 80%.. Dalšími podmínkami je pečlivé plnění dílčích úkolů a závěrečný projekt možné bakalářské práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů