Anglický jazyk pro odborné účely 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Week 1: Film Co-production, Past Perfect Tense

Week 2: Pitching a Film, Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3: Developing a Project, Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4: Applying for Grants , Past Modals

Week 5: Film Jobs, Passive

Week 6: Sound, Have / Get smth done

Week 7: Life of a Filmmaker, Word Formation 1 (Nouns)

Week 8: Film in my life, my life in film (writing assignment), Word Formation 2 (Verbs)

Week 9: Presentation Skills, Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10: Film Festivals, Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11: Film Distribution, Possessive adjectives + pronouns

Week 12: Gender Bias in the Film Industry, Quite + actually

Week 13: Feedback on the writing assignment + revision

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

FAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1226

FAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1227

FAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1228

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka min. 60% (max. 5 absencí za semestr) - neplatí pro studenty s par. 99

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30% - neplatí pro studenty s par. 99
  2. Písemný úkol 30% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1213#section-9
  3. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1213#section-1

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/enrol/index.php?id=666

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů FAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů