Anglický jazyk pro odborné účely 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU4 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Obsah

Rámcová osnova předmětu:

Week 1: Are you an Impostor?, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Production, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Cinema is Not Something One Sees in Cinema Anymore, Wish sentences

Week 4: Filmmaker: Professional or Enthusiast?, Expressing future

Week 5: Green Filmmaking, Articles 1

Week 6: Articles 2

Week 7: Pitching: Types of pitches and scripts, Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Portfolio Career, Adjectives

Week 9: Networking, Adverbs

Week 10: Communication and Etiquette on Film Set, Reported speech 1

Week 11: City or Country?, Reported speech 2

Week 12: Film Criticism – Useful Tool or Useless Burden?, Linking words

Week 13: Talking about Films, Participle clauses 1

Week 14: Revision, Participle clauses 2

Detailnější sylabus - viz paralelkové kurzy v Moodlu

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou a TV tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové a TV tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702FAOU3, nebo úroveň B1+/B2 dle SERR.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

Paralelka č. 1 (Kamera, Střih, Zvuk): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1239

Paralelka č. 2 (Animace, Audiovizuální studia, Fotografie, Herní design): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1240

Paralelka č. 3 (Dokument, Produkce, Režie, Scenáristika a dramaturgie): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1241

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (min. 60%, tj. max. 5 absencí) = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99
  2. vocabulary journal 30% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (15 všeobecná AJ + 15 výrazů souvsející se studovaným oborem), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1216#section-1
  3. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 30% (neplatí pro studenty s par. 99)
  4. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála (studenti s par. 99 viz kurz v Moodlu):

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: hhttps://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. x99:

Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, Ph.D.

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu českých studijních programů FAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 3)
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Čt 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399

Předmět je součástí následujících studijních plánů