Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX PELECHOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ, Vít NEZNAL, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student rozumí zásadním proměnám v herectví s ohledem na měnící se inscenační normy a společenskou funkci divadla

● orientuje se vývoji divadelního prostoru a jeho vztahu k divadelní praxi

● je schopen pojmenovat základní podoby organizace divadla

● dokáže vymezit diváckou funkci v divadle a doložit ji na dílčích příkladech

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2 a 207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

III. blok – Režie: od instituce k funkci

Druhý tematický blok mapuje režii nejen jako profesi, ale především jako funkci v rámci divadelního díla. Sleduje její zrod i proměnu ve 20. století (zrod umělecké režie, kolektivní režie, současné režijní tendence, funkce režie).

IV. blok – Divadelní prostor

Čtvrtý tematický blok sleduje proměny divadelního prostoru. Přednášky jsou koncipovány tak, aby poskytly názorné ukázky typů a podob divadelního prostoru a dále umožnily pochopit vztahy mezi nimi i jednotlivými historickými obdobími (antický divadelní prostor, zrod a proměny kukátkového prostoru, divadelní prostor ulice, multimédia).

V. blok – Divák / instituce

Základním cílem čtvrtého tematického bloku je představit základní podoby organizace divadla jako kulturní instituce a dále různé podoby divácké funkce (kulturní a společenská instituce, komunitní divadlo, funkce diváka).

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 2000. ISBN 80-7008-109-0.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-73-2.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

BREJZEK, Thea, ed. Expanding Scenography: On the Authoring of Space. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-256-0.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta: O herecké technice. Praha: KANT – Karel Kerlický pro AMU, 2017. ISBN 978-80-7437-241-4.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. ISBN 978-80-904487-2-8.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1.

KLAIĆ, Dragan. Ako reštartovať divadlo: verejné divadlo medzi trhom a demokraciou. Bratislava: Divadelný ústav, 2014. ISBN 978-80-89369-82-9.

KUNST, Bojana. Artist at Work: Proximity of Art and Capitalism. Winchester: Zero Books, 2015. ISBN 978-1-78535-000-9.

PTÁČKOVÁ, Věra. Zrcadlo světového divadla: Pražské quadriennale 1967-1991. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 1995. ISBN 80-7008-047-7.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. I: Od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-74-9

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. II, Od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. ISBN 80-85455-75-7.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. ISBN 80-88987-02-4.

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie. IV, Od Artauda po Brooka. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-90-1.

SZONDI, Peter. Teória modernej drámy. Bratislava: Tatran, 1969.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je um ění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. ISBN 978-80-7331-148-3

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví. Praha: Kant, 2014. ISBN 978-80-7437-141-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů jsou podmíněny absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřují zvládnutí látky na úrovni, na které byla přednášená, ale zejména schopnost formulovat názor a doložit jej argumenty a příklady. Úspěšné absolvování předmětu závisí na samostatné studijní přípravě a pravidelné a aktivní účasti na přednáškách.

Informace ke zkouškovému období LS 2019/2020:

V LS 2019/2020 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Divadlo v kontextu západní kultury I - LS

Otázky ke zkoušce:

 1. Francouzský klasicismus (pojem klasicismus, charakteristické konvence dramatické a inscenační tvorby, autoři a díla)
 2. Francouzské osvícenství (pojem osvícenství v kontextu vývoje evropské společnosti, reforma komedie, autoři a díla)
 3. Německé osvícenství, (Gottschedova divadelní reforma, Lessing teoretik, dramaturg, dramatik, měšťanské národní divadlo – Hamburg)
 4. Hnutí Sturm und Drang (autoři, žánry, díla, idea génia a Shakespeare), Výmarský klasicismus – (proměny Goethovy a Schillerovy tvorby, díla)
 5. Francouzský romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla, teoretický koncept romantismu podle V. Huga)
 6. Německý romantismus (vlivy a zdroje, autoři a díla)
 7. Realismus a naturalismus (charakteristika, zdroje a vlivy, autoři, díla)
 8. Moderna a avantgarda (charakteristika, zdroje a vlivy, autoři, díla)
 9. Ruská divadelní avantgarda (charakteristika, zdroje, vlivy, osobnosti, díla)
 10. Existencialismus a absurdní drama a divadlo (charakteristika, zdroje, vlivy, autoři, díla)
 11. Druhá divadelní reforma (charakteristika, zdroje, vlivy, osobnosti, díla)
 12. Od inscenace k performanci (happening, performance art, body art, zdroje, vlivy, osobnosti, díla)

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura:

Sekundární literatura:

Musseta, Nestroye)

Hry:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů