Historicky poučená interpretace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HPI1 Z 1 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní znalosti z oblasti interpretace hudby období ars nova a ars subtilior. Současně mu tyto znalosti mohou být nápomocny k hledání informačních zdrojů pro interpretaci ostatních stylových období historické hudby.

Forma studia

přednášky, semináře

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity nutné pro absolvování tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti jsou seznamováni se základy hudebních forem ars nova, s problematikou perfektního a imperfektního (dvojného a trojného) dělení notových hodnot, s problematikou určení tempa, interpretační praxí provozování textovaných a netextovaných hlasů. Všechny přednášené problémy jsou dokládány jak notovými materiály, tak poslechem, analýzou a porovnáním nahrávek poučených interpretů. Během seminářů studenti řeší praktické otázky interpretace – porozumění notovému záznamu a formálnímu členění skladeb, problém tempa, hlasů, nástrojů – a učí se samostatně pracovat s edicemi a literaturou.

Tematické okruhy:

  1. Historické začlenění období ars nova a ars subtilior
  2. Porozumění zápisu historické hudby (úvod do středověké černé mensurální notace)
  3. Řešení tempa středověkých skladeb s přihlédnutím k interpretaci
  4. Problém edicí (transkripce mensurální notace)
  5. Formy (ballade, rondeau, virelai/ballata, lay, madrigal, caccia/chase, motet, ...)
  6. Princip isorytmie, musica ficta
  7. Rozdíl hudby středověké a renesanční

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Obecně o středověké hudbě:

HOPPIN, Richard H. Medieval Music. New York, London: W. W. Norton & Company, 1978.

Překlad: HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum 2007. ISBN 978-80-88884-87-3.

HOPPIN, Richard H. Anthology of Medieval Music. New York, London: W. W. Norton & Company, 1978.

Překlad: HOPPIN, Richard H. Antologia stredovekej hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2010. ISBN 978-80-89427-08-6.

Detailněji o některých aspektech středověké hudby:

ČERNÝ, Jaromír. Proměny rytmiky a metriky ve středověké a renesanční hudbě. In Čas v hudbě, sborník. Praha: SČSKU, 1984, s. 14–24.

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana. Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2011. ISBN 978-80-8060-266-6.

MATOUŠEK, Lukáš. Středověké hudební nástroje na schodišti Velké věže hradu Karlštejna. Slovenská hudba 35, 2009, č. 2–3, s. 134–171.

Notové edice (obecné):

APEL, Willi (ed). French Secular Music of the Late Fourteenth Century. Cambridge, Massachutsetts: Medieval Academy of America, 1950. Dostupné z: https://c.ymcdn.com/sites/medievalacademy.site-ym.com/resource/resmgr/maa_books_online/apel_0055_bkmrkdpdf.pdf

DAVISON, T. Archibald – APPEL, Willi. Historical Anthology of Music. Cambridge, Massachutsetts: Harvard University Press, 1966.

LUDWIG, Friedrich (ed). Guillaume de Machaut, Musikalische Werke (Band I – IV). Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel. (Toto vydání doporučuji mnohem více než pozdější vydání Schradeho, které je v mnohém méně přesné.)

MARROCCO, W. Thomas and SANDON, Nicholas (ed.). Medieval Music, The Oxford Anthology of Music. Oxford: Oxford University Press, 1977.

WOLF, Johannes † (ed.). Der Squarcialupi Codex Pal. 87, Der Biblioteca Medicea Laurenziana zu Florenz. Lippstadt: 1955.

MARROCCO, W. Thomas (ed.). Fourteenth-Century Italian Cacce. Cambridge, Massachutsetts: Medieval Academy of America, 1961.

McGEE, Timothy J. (ed). Medieval Instrumental Dances. Bloomington: Indiana University Press, 2013. ISBN 978-0253333537.

GÜNTHER, Ursula (ed.). The Motets of the Manuscripts Chantilly, Musée condée, 564 (olim 1047) and Modena, Biblioteca estense, ?. M.5.24 (olim lat. 568). American Institute of Musicology, 1965.

PLAMENAC, Dragan (ed). Keyboard Music of the Late Middle Ages in Codex Faenza 117. American Institute of Musicology, 1972.

Notové edice (hudba z českých pramenů):

ČERNÝ, Jaromír (ed). Historická antologie hudby v českých zemích (do ca 1530). Praha: KLP (Koniasch Latin Press), 2005. ISBN 80-86791-11-4.

ČERNÝ, Jaromír (ed). Moteti medii aevi, voci con stromenti ad libitum. Praha: Editio Supraphon, 1989.

ČERNÝ, Jaromír (ed). Petrus Wilhelmi de Grudencz, Magister Cracoviensis, Opera musica. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1993.

VANICKÝ, Jaroslav. Minnesang, středověký rytířský zpěv 12. – 15. století. Praha: SNKLHU, 1958.

VANIŠOVÁ, Dagmar (ed). Codex Speciálník ca 1500, voci e stromenti ad libitum. Praha: Editio Supraphon Praha, 1990.

O interpretaci středověké hudby:

DUFFIN, Ross W. A Performer´s Guide to Medieval Music. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, [2000]. xi, 599 stran. ISBN 978-0-253-21533-8.

GREIG, Donald. Ars Subtilior repertory as performance palimpsest. Early Music 31, 2003, č. 2, s. 196–209.

LEECH-WILKINSON, Daniel. Articulation Ars Subtilior Songs. Early Music 31, 2003, č. 1, s. 6–19.

STONE, Anne. Self-reflexieve songs and their readers in the late 14th century. Early Music 31, 2003, č. 2, s. 180–195.

O notaci středověké hudby (toto je spíš pro odborné badatele, ale pro informaci je zajímavé se do toho podívat):

APEL, Willi. Die Notation der Polyphonen Musik 900 – 1600. Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel, 1970. (německý překlad původní anglické verze. The Notation of Polyphonic Music 900 – 1600)

MUŽÍK, František. Úvod do kritiky hudebního zápisu. Praha: Universita Karlova, 1961.

Různé časopisecké práce lze najít v:

Miscellanea musicologica, sborníky prací katedry hudební vědy FF UK

Early Music, čtvrtletník, vydává Oxford University Press

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti studentů jsou prověřeny zkouškou spojenou s písemným testem na konci semestru.

Další požadavky: docházka min. 80 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů