Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZB1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Vít NEZNAL, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● student dokáže vysvětlit a na konkrétních příkladech doložit proměnlivý vztah dramatického textu a divadla napříč historií

● rozumí důvodům, které vedou ke zrodu dramaturgie, a orientuje se v proměně funkce dramaturgie ve 20. a 21. století

● dovede vysvětlit rozdíl v pojetí režie jako profese a funkce a je schopen vymezit její různorodá pojetí ve 20. a 21. století

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 207DZA1 a 207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a 2

Obsah kurzu

Druhý ročník kurzu Divadla v kontextu vývoje západní kultury nabízí pět tematických bloků, které studentům a studentkám umožní pochopit východiska současného divadla v širších a hlubších historických souvislostech.

Jednotlivé bloky jsou vždy rozděleny do několika problémových přednášek, rámcově odpovídajících složkám divadelního díla a přesahujících k problematice vývoje divadelní instituce a recepce; k dílčím vstupům mohou být pozváni také další odborníci na specifická témata.

Tematické okruhy:

I. blok – Dramatický text jako inspirační zdroj v divadelní kultuře a zrod dramaturgie

První tematický blok sleduje proměnu vztahu dramatu a divadla napříč historií. V těchto konsekvencích je studentům a studentkám tlumočená i proměna dramatických textů a také zrod dramaturgie a následná proměna její funkce ve 20. a 21. století (poetiky, proměna vztahu dramatického textu a divadla ve francouzském klasicismu a krize této proměny v 19., respektive 20. století, zrod dramaturgie, funkce dramaturgie)

II. blok – Herectví

I.Koncepty herectví: Od antiky po renesanci

II.Koncepty herectví: Zrod herecké individuality (novověk – > osvícenství - > romantismus)

III.Koncepty herectví: Herec moderního divadla

IV.Koncepty herectví: Od herce k performerovi

Doporučená nebo povinná literatura

K tematickému bloku Dramatický text

ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Orbis, 1962.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Institut umění – Divadelní ústav, 1999. ISBN 80-7106-364-9

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

O umění básnickém a dramatickém: (antologie). Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-31-9.

MERENUS, A., ŠOTKOVSKÁ, J., MIKULOVÁ, I.(ed). Text a divadlo. První vydání. Praha: Academia, 2019. 411 stran. ISBN 978-80-200-3108-2

Jonathan Culler, Krátký úvod do literární teorie, Brno: Host, 2002.

Angsar, Nuning, (ed.) – Lexikon teorie literatury a kultury, Brno, Host 2006.

Kazimierz Braun: Druhá divadelní reforma, Praha, Divadelní ústav, 1993

Zdeněk Hořínek: Mezi dvěma texty, Divadelní revue, roč. 2, č. 1, 1991, s. 17-28

Kovalčuk Josef: Autorské divadlo70.let – Vztah scénáře a inscenace, Ústav pro kulturně výchovnou činnost,Praha, 1982,

Burian, Emil František. O nové divadlo 1930-1940. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.

Hoffmannová, Jana. K charakteristice postmoderního textu. Slovo a slovesnost roč.53,1992, s. 178.

K tematickému bloku Herectví

Povinná literatura:

BALME, Christopher. Úvod do divadelnej vedy. Bratislava: Divadelný ústav, 2018.

Kapitola Herec, p. 173–192.

CARLSON, Marvin. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006.

(Koncepty Stanislavského Systému a Brechtova epického divadla)

KOTTE, Andreas. Divadelní věda. Úvod. Praha: AMU, Kant, 2010. Kapitola „Teorie a

styly herectví“, s. 113–136.

Doporučená literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém

umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma?: studie. Překlad Jiří Vondráček. Praha:

Divadelní ústav, 1993.

DIDEROT, Denis. Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.

FIEBACH, Joachim. Od Craiga po Brechta. Bratislava, 1983. HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha:

KANT, 2011.

KLEIST, Heinrich von. Tanečník a loutka. Překlad Erik Adolf Saudek. Praha: J.

Reimoser, 1930.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů jsou podmíněny absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřují zvládnutí látky na úrovni, na které byla přednášená. Úspěšné absolvování předmětu závisí na samostatné studijní přípravě a pravidelné a aktivní účasti na přednáškách.

Informace k ZS 2020/2021:

Zkouška proběhne formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby (viz níže).

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
KYSELOVÁ E.
PAVLIŠOVÁ J.

09:00–09:45
(přednášková par. 1)
Výuka probíhá online přes MS TEAMS.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–09:45 Eva KYSELOVÁ
Jitka PAVLIŠOVÁ

Výuka probíhá online přes MS TEAMS. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů