Dějiny dokumentárního filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DDF2 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti získají základní vědomosti a znalosti z historie českého a dokumentárního filmu.

•Studenti shlédnou kánonická díla non-fiction kinematografie.

Forma studia

Přednáška doplněná promítáním ukázek či celých filmů.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Základní oborová přednáška a projekce filmů. Během přednášky si studenti osvojí nejpodstatnější historiografické linie vývoje českého a světového dokumentárního filmu a shlédnou nejpodstatnější ukázky či celé filmy, které je reprezentují.

Tematické okruhy:

1.Poválečná konstituce dokumentu v kontextu umělecké kinematografie – příklady a kontext Československa.

2.Fokus na Free Cinema.

3.New-yorská škola a Lionel Rogosin.

4.Fokus na Francii a Cinéma Verité (a vazby na kanadské hnutí Candid Eye).

5.Focus na USA a Direct Cinema – konstituce dokumentu ve vazbě na institucionální prostředí televize.

6.Griersonův odkaz a jeho rozvinutí v Kanadě 50. a 60. let – příklady a institucionální praxe a rámce.

7.Československo 60. let a dokument I.

8.Československo 60. let a dokument II. (včetně diskuse exilu).

9.Československo za normalizace až do 80. let – příklady, témata a strategie a možnosti autonomní tvorby.

10.Československo za normalizace až do 80. let – příklady, témata a strategie prorežimní tvorby.

11.70. a 80. léta a konstituce dokumentu jako umělecké domény v reakci na rozvoj televize – příklady z USA, Evropy a Východního bloku.

12.90. léta v československém a českém dokumentu, proměny institucionálního prostředí v širším kontextu Evropy a srovnání s USA.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BARSAM, Richard Meran. Non-fiction Film: A Critical History. Indiana University Press, 1992. 467 s.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8. - ad historie českého dokumentu do konce 60. let

BARNOUW, Erik. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York: Oxford University Press, 1993. 400 s.

NAVRÁTIL, Antonín. Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. Praha: Čs. filmový ústav, 1974. 252 s., [63] s. obr. příl. - ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X. - ad počátky jednoho z klíčových proudů reinterpretace reality

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6. - ad historie dokumentu západní provenience a dalších okruhů, teorie

ALLEN, Robert C., GOMER, Douglas. Film History: Theory and Practice. McGraw-Hill Companies, 1985. 276 s.

SZCZEPANIK, Petr, ed. Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2004. 528 s., [12] s. obr. příl. ISBN 80-239-4107-0.

Monografie věnované dílu jednotlivých autorů (najdete v knihovně dle hesla „dokumentární film“ v předmětovém katalogu knihoven), využijte též časopisecké články.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečný test a na něj navazující ústní zkouška. Hodnotí se jak znalost historicko-kontextuálních reálií, tak divácká zkušenost a schopnost kontextuální interpretace shlédnutých filmů. Absence empirické / divácké zkušenosti klíčových filmů může vést k opakování zkoušky. Z tohoto důvodu hraje roli i důraz na účast v přímé výuce, je požadováno minimálně 70 %:

•70 % účast na přímé výuce (30 %)

•závěrečný test (40 %)

•ústní zkouška (30 %)

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypsán bude v ak. roce 2021/22.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů