Úvod do audiovizuálních studií FAMU

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UDAS zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Matěj STRNAD

Obsah

V rámci této přednášky se studenti seznámí s metodami a přístupy ke studiu z hlediska humanitních věd relevantních pro umělecký výzkum a studium na FAMU obecně. Předmět se skládá z přednášek pedagogů FAMU, každá z přednášek je koncipována jako případová studie. Přednášky jsou voleny s ohledem na mezioborový přesah studia.

Úvody do myšlení o audiovizi:

Úvody do některých společenskovědních oborů aplikovatelných při myšlení o audiovizi. Série příspěvků přednášejících z prostředí FAMU i mimo něj. Představená témata položí základy pro studium audiovize v širším kontextu a naznačí cesty, kterými se studující mohou v dalších semestrech ubírat při volbě volitelných předmětů i úvahách nad teoretickou bakalářskou prací. Namísto scholastiky – eklektika.

Klíčová slova: autoetnografie, filozofie médií, vizuální studia, gender studies, estetika, etnografie institucí, umělecký výzkum, vizuální antropologie.

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty s různými přístupy ke studiu pohyblivého obrazu.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady byly naplněny přijetím do studia.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: aktivní účast na závěrečné reflexivně-debatní seanci 19. 12. 2022. V případě, že se studující nemůže závěrečné seance zúčastnit, je zápočet udělen za písemnou reflexi tří z přednášek (text o celkovém rozsahu 2-3 NS).

Webová stránka předmětu

https://www.famu.cz/cs/studuji/harmonogramy-rozvrhy-predmety/uvody-praktika/

Poznámka

Koncept a koordinace: Matěj Strnad, matej.strnad@gmail.com

10. 10. 2022

Radim Procházka

Autoetnografie jako možnost reflexe vlastní práce aneb filmař akademikem

Pro řadu lidí je autoetnografie kontroverzní disciplína, ale je to obor plně rozvinutý, s vlastní terminologií a metodologií, se zavedenými impaktovými časopisy. Moje práce je jedním z příkladů cesty, jak může praktikující filmař reflektovat vlastní činnost vědeckými metodami. Chci ukázat obecnější způsob myšlení, který reaguje na volání po tom, že byť jsme především uměleckou školou, máme akademický statut, který vyžaduje rozvíjení vědecké reflexe oboru.

17. 10. 2022

Palo Fabuš

Tvořivost umělé inteligence

Je otázka po tvořivosti AI otázkou filosofickou, inženýrskou nebo matematickou? Může z pouhých jedniček a nul vzniknout něco nečekaného? Může být počítač svobodným subjektem a chovat se subjektivně? Přednáška představí základní úvahy o tvůrčí autonomii počítače.

24. 10. 2022

Andrea Průchová

Vidět, sledovat, pozorovat a dohlížet

Vidění jako biologický akt, moment zkoumání, proces vytváření „druhého“ a nástroj společenské

moci – tak nás o obrazech a vizualitě učí přemýšlet široké interdisciplinární pole vizuální kultury. Je ze své podstaty viděné politické? A kdo je vrchním osvětlovačem toho, co zůstává v žité a médii zprostředkované realitě v centru pozornosti, běžně viditelné, skryto na okrajích a neviditelné? A lze tyto mocenské sítě viděného proměňovat?

31. 10. 2022

Tereza Fousek Krobová

Gender studies a audiovize

Jak pracuje film s lidským tělem? Proč spolu ženy ve filmech mluví hlavně o mužích? A dívají se hráčky počítačových her mužským postavám na zadky? Probereme, jak média pracují se základními genderovými stereotypy - tedy jakými způsoby je mohou podpořit, bořit nebo vytvářet. Dotkneme se pojmů jako je tokenismus, symbolická anihilace, Bechdel test a především probereme teorii Male Gaze Laury Mulvey, která i přes četné (a oprávněné) kritiky a reinterpretace stále patří k zásadním konceptům genderových studií i filmové vědy.

7. 11. 2022

Tereza Hadravová

Estetika, neurovědy a neuroestetika

Estetika filmu se soustředí otázky týkající se vnímání, tvorby a hodnocení filmů jako uměleckých děl. Lze ji považovat za místo, odkud lze hovořit o hodnotě filmu přesahující jeho podpovrchové kulturní, sociální a politické, ekonomické či tělesné determinace a také o vztazích těchto ukazatelů či hodnot k těm estetickým. V přednášce se budu zabývat tématy, která se objevují na průsečících estetiky filmu, filozofie mysli a empirického výzkumu procesů vnímání.

14. 11. 2022

Lucie Králová

Rozumět televizi

Na několik let jsem se zanořila do neútulných televizních kanceláří, střižen a spletitých chodeb a zapřádala hovory o tom, jak to v televizi chodí, jak se co má a nemá dělat a proč si televizní zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Zkoušela jsem pochopit, jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají na současnou televizní tvorbu. Opírala jsem se přitom o studia produkční kultury i etnografickou perspektivu. Pozorovala jsem „televizní kmen“ s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími procesy, narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Z tohoto etnografického výzkumu produkční kultury ČT vznikla kniha Rozumět televizi, jejíž základní teze představím v přednášce/semináři.

21. 11. 2022

Lea Petříková

Umělecký výzkum

Přednáška představí umělecký výzkum jako dynamickou metodu na pomezí akademického světa a umělecké praxe, jejímž cílem je poznání skrze umění. Na příkladech konkrétních projektů budou nastíněny základní strategie umělecko-výzkumné metodologie – procesuálnost, ohledávání hranic akademického výzkumu i uměleckého vyjádření, spolupráce, unlearning jakožto odnaučování se dosavadních postupů a (znovu)objevování přístupů nových či alternativních, kritické nahlížení institucionálních i výzkumných praktik a neustálá (sebe)reflexe vlastní umělecké praxe, dosavadního poznání i možností uměleckého výzkumu.

28. 11. 2022

Čeněk Pýcha

Média paměti

Jak vznikají sdílené obrazy minulosti? Co formuje naše představy historie a jejich audiovizuální manifestace? Přednáška se zaměří na tzv. paměťová studia a jejich vývoj. Moderní instituce daly

vzniknout statickým obrazům (především národní) minulosti. Dnešní společenská a mediální situace si zaslouží revizi naší představy o tom, jak tyto obrazy minulosti vznikají, transformují se nebo putují. Na konkrétních materiálech vyzkoušíme funkčnost některých dnes se prosazujících pojmů popisujících dynamiku historické paměti (entangled memory, traveling memory, postmemory).

5. 12. 2022

Pavel Borecký

Nová imaginace: Úvod do vizuální antropologie

Jean Rouch kdysi tvrdil, že jej umělečtí přátele kritizují pro jeho “vědeckost” a ti vědečtí pro jeho “uměleckost”. V historickém zpětném zrcátku ovšem vidíme, jak zásadně tento filmař-etnograf ovlivnil francouzskou Novou vlnu i socio-humanitní vědy obecně. Dichotomie stranou. Kde je novodobý Rouch? Ve své přednášce se dotknu přístupu a základních otázek socio-kulturní antropologie. Na příkladech ukáži, jak v nich zapustila kořeny metodika audiovizuální etnografie (observační film, esejistický film, participativní film, senzorická etnografie, etnofikce). V závěru se pak společně zamyslíme nad etikou ve filmově-vědní praxi a přísliby mezioborovosti.

12. 12. 2022

Alexandra Moralesová

Film jako materiál a jako médium

19. 12. 20222

Závěrečná reflexe/debata

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)

09:00–10:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:35 Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů