Úvod do audiovizuálních studií FAMU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UDAS zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz nabídne deset přednášek reprezentujících způsoby, jakými lze nahlížet na audiovizi, a jak tyto přístupy aplikovat ve vlastních výzkumech či tvorbě. Studenti se seznámí s metodami a přístupy ke studiu z hlediska humanitních věd relevantních pro umělecký výzkum a studium na FAMU obecně. Přednášky jsou voleny s ohledem na mezioborový přesah studia.

Představená témata určí základní možný terén pro studium audiovize v širším kontextu a naznačí cesty, kterými se studující mohou v dalších semestrech ubírat při volbě volitelných předmětů i v úvahách nad teoretickou bakalářskou prací. Neboli: „namísto scholastiky – eklektika“, jak tento kurz vystihl Matěj Strnad, který jej také na FAMU poprvé takto koncipoval. Diskuse studujících s přednášejícími z jednotlivých humanitních disciplín moderuje Sylva Poláková.

Klíčová slova: ontologie médií, vizuální studia, gender studies, filozofie médií, vizuální antropologie, umělecký výzkum.

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty s různými přístupy ke studiu pohyblivého obrazu.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady byly naplněny přijetím do studia.

Literatura

NA

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen Zápočtem. Zápočet je udělován za účast na seminářích (minimálně 70% z celkového počtu seminářů tj. 7) a aktivní účast na závěrečné reflexivně-debatní seanci 18. 12. 2023.

V případě, že se studující nemůže závěrečné seance zúčastnit, je zápočet udělen za písemnou reflexi tří z přednášek (text o celkovém rozsahu 2-3 NS).

Práci student odevzdá na email sylva.polakova@nfa.cz ve formátu příjmeníjménoAV

Webová stránka předmětu

https://www.famu.cz/cs/studuji/harmonogramy-rozvrhy-predmety/uvody-praktika/

Poznámka

Podrobný harmonogram předmětu

9. 10. 2023 – Rozšiřování definice filmu / Sylva Poláková

Co, kdy a kde je dnes film? Díky rozvoji komunikačních a mobilních digitálních technologií vstupuje do bezpočtu vztahů s dalšími médii. Rozšířenou definici filmu nabízejí koncepty, které umožňují vyrovnat se s tendencí filmové teorie definovat film jako specifické médium na základě materiální či estetické kvality. Film jako médium, které bylo a je proměnlivé, můžeme nahlížet jako aktivní způsob k formulování myšlenky (konceptu), jako estetickou zkušenost a v širším kontextu také jako nástroj určitých praxí a procesů. Takto chápaný film je především obecně srozumitelným komunikačním kanálem mezi lidmi a lidmi a prostředím, v němž žijí.

16. 10. – Vidět, sledovat, pozorovat a dohlížet / Andrea Hrůzová Průchová

Vidění jako biologický akt, moment zkoumání, proces vytváření „druhého“ a nástroj společenské moci – tak nás o obrazech a vizualitě učí přemýšlet široké interdisciplinární pole vizuální kultury. Je ze své podstaty viděné politické? A kdo je vrchním osvětlovačem toho, co zůstává v žité a médii zprostředkované realitě v centru pozornosti, běžně viditelné, skryto na okrajích a neviditelné? A lze tyto mocenské sítě viděného proměňovat?

23. 10. – Média paměti / Čeněk Pýcha

Jak vznikají sdílené obrazy minulosti? Co formuje naše představy historie a jejich audiovizuální manifestace? Přednáška se zaměří na tzv. paměťová studia a jejich vývoj. Moderní instituce daly vzniknout statickým obrazům (především národní) minulosti. Dnešní společenská a mediální situace si zaslouží revizi naší představy o tom, jak tyto obrazy minulosti vznikají, transformují se nebo putují. Na konkrétních materiálech vyzkoušíme funkčnost některých dnes se prosazujících pojmů popisujících dynamiku historické paměti (entangled memory, traveling memory, postmemory).

30. 10. – Materialita a medialita filmu: film jako vědecký, průmyslový a umělecký objekt / Alexandra Moralesová

Médium označuje prostředek, prostor mezi něčím a něčím jiným. Médium má snahu se zneviditelňovat a být zapomenuté. Médium neexistuje. Avantgardní a experimentální praktiky v umění často obracely a stále obracejí pozornost právě k materialitě média či lépe aparátu, k jeho hmatatelnosti a medialitě (tj. způsobu, jakým mediuje, a jak tvoří smysl). Materiální obrat v teorii několika posledních dekád je zahrnutím onoho „jak“ do zkoumání povahy našeho vědění. Experimentální filmy jsou jednou z možností, jak nahlédnout médium a technologický objekt filmu. Společně můžeme vznést otázky, jak lze filmem myslet? A zda může film myslet sám? Co se děje s tímto myšlením v heterogenní technologické situaci?

6. 11. – Nová imaginace: Úvod do vizuální antropologie / Pavel Borecký

Jean Rouch kdysi tvrdil, že jej umělečtí přátele kritizují pro jeho “vědeckost” a ti vědečtí pro jeho “uměleckost”. V historickém zpětném zrcátku ovšem vidíme, jak zásadně tento filmař-etnograf ovlivnil francouzskou Novou vlnu i socio-humanitní vědy obecně. Dichotomie stranou. Kde je novodobý Rouch? Ve své přednášce se dotknu přístupu a základních otázek socio-kulturní antropologie. Na příkladech ukáži, jak v nich zapustila kořeny metodika audiovizuální etnografie (observační film, esejistický film, participativní film, senzorická etnografie, etnofikce). V závěru se pak společně zamyslíme nad etikou ve filmově-vědní praxi a přísliby mezioborovosti.

13.11. – Výuka se nekoná.

20. 11. – Tvořivost umělé inteligence / Palo Fabuš

Je otázka po tvořivosti AI otázkou filosofickou, inženýrskou nebo matematickou? Může z pouhých jedniček a nul vzniknout něco nečekaného? Může být počítač svobodným subjektem a chovat se subjektivně? Přednáška představí základní úvahy o tvůrčí autonomii počítače.

27. 11. – Gender studies a audiovize / Tereza Fousek Krobová

Jak pracuje film s lidským tělem? Proč spolu ženy ve filmech mluví hlavně o mužích? A dívají se hráčky počítačových her mužským postavám na zadky? Probereme, jak média pracují se základními genderovými stereotypy - tedy jakými způsoby je mohou podpořit, bořit nebo vytvářet. Dotkneme se pojmů jako je tokenismus, symbolická anihilace, Bechdel test a především probereme teorii Male Gaze Laury Mulvey, která i přes četné (a oprávněné) kritiky a reinterpretace stále patří k zásadním konceptům genderových studií i filmové vědy.

4. 12. – Neuroestetika filmu / Tereza Hadravová

Estetika filmu se soustředí otázky týkající se vnímání, tvorby a hodnocení filmů jako uměleckých děl. Lze ji považovat za místo, odkud lze hovořit o hodnotě filmu přesahující jeho podpovrchové kulturní, sociální a politické, ekonomické či tělesné determinace a také o vztazích těchto ukazatelů či hodnot k těm estetickým. V přednášce se budu zabývat tématy, která se objevují na průsečících estetiky filmu, filozofie mysli a empirického výzkumu procesů vnímání.

11. 11. – Umělecký výzkum / Lea Petříková

Přednáška představí umělecký výzkum jako dynamickou metodu na pomezí akademického světa a umělecké praxe, jejímž cílem je poznání skrze umění. Na příkladech konkrétních projektů budou nastíněny základní strategie umělecko-výzkumné metodologie – procesuálnost, ohledávání hranic akademického výzkumu i uměleckého vyjádření, spolupráce, unlearning jakožto odnaučování se dosavadních postupů a (znovu)objevování přístupů nových či alternativních, kritické nahlížení institucionálních i výzkumných praktik a neustálá (sebe)reflexe vlastní umělecké praxe, dosavadního poznání i možností uměleckého výzkumu.

18. 12. – Rozumět televizi / Lucie Králová

Na několik let jsem se zanořila do neútulných televizních kanceláří, střižen a spletitých chodeb a zapřádala hovory o tom, jak to v televizi chodí, jak se co má a nemá dělat a proč si televizní zaměstnanci myslí, že to jinak nejde. Zkoušela jsem pochopit, jak se tyto představy o dokumentu formovaly a jaké dopady mají na současnou televizní tvorbu. Opírala jsem se přitom o studia produkční kultury i etnografickou perspektivu. Pozorovala jsem „televizní kmen“ s jeho svébytnými rituály a rozhodovacími procesy, narativy, profesními slovníky a zkoumala, z čeho vyrůstají jeho mocenské a disciplinační mechanismy. Z tohoto etnografického výzkumu produkční kultury ČT vznikla kniha Rozumět televizi, jejíž základní teze představím v přednášce/semináři.

8. 1. 2024 - Závěrečná reflexe/debata (9.00 - 12.00 / U1)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů