Anglický jazyk pro odborné účely 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU1 ZK 3 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Introduction + Studying at University

Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2

Studying at the Film and TV Faculty (FAMU)

Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3

Film School or Not?

Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4

Learning to Make Films by Watching Films

Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5

Basic Filmmaking Vocabulary 1

Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6

Basic Filmmaking Vocabulary 2

Future forms – will, going to, present continuous

Week 7

Writing: Formal E-mail

Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8

Filmmaker’s Army: All the Jobs in Film

Articles

Week 9

Screenplay

Passive

Week 10

Pitching and Pre-Production

Modals 1: must, have to, should, ought to, be supposed to

Week 11

Cinematography and Editing

Modals 2: Can, could, be able to, be allowed to

Week 12

Sound

Time prepositions, words with get

Week 13

Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 1

Zero + first conditional, Future time clause

Week 14

Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 2

Verbs + -ing / to ...

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=704

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu (LS 2021):

  1. docházka (min. 60% = max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách
  2. písemný úkol (termín odevzdání určuje vyučující, viz kurz v Moodlu) 30% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  3. vocabulary journal (termín odevzdání určuje vyučující) 40% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))
  4. tři příspěvky do diskuzního fóra v Moodlu 30% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu online (Moodle + MS Teams).

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=704

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů