Anglický jazyk pro odborné účely 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Week 1: Introduction + Studying at University + Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2: Studying at the Film and TV Faculty (FAMU) + Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3: Film School or Not? + Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4: Learning to Make Films by Watching Films + Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5: Basic Filmmaking Vocabulary 1 + Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6: Basic Filmmaking Vocabulary 2 + Future forms – will, going to, present continuous

Week 7: Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8: Filmmaker’s Army: All the Jobs in Film + Articles

Week 9: Screenplay + Passive

Week 10: Pitching and Pre-Production + Modals 1: must, have to, should, ought to, be supposed to

Week 11: Cinematography and Editing + Modals 2: Can, could, be able to, be allowed to

Week 12: Sound + Time prepositions + words with get

Week 13: Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 1 + Zero + first conditional, Future time clause

Week 14: Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 2 + Verbs + -ing / to ...

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1217

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

  1. docházka (min. 60% docházka, tj. max. 6 absencí) = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99
  2. vocabulary journal 30% (termín a způsob odevzdání určí vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (15 obecná AJ + 15 výrazů se zaměřením na oborovou slovní zásobu), insrukce a příklad viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1217#section-1
  3. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 30% (neplatí pro studenty s par. 99)
  4. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála (studenti s par. 99 vuiz kurz v Moodlu):

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1217

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů