Anglický jazyk pro odborné účely 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Hana BARTŮŇKOVÁ, Zdeněk KRÁL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Zdeněk KRÁL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž:

Účast na seminářích: 26h

Příprava na semináře: 26h

Příprava písemného úkolu 1: 4h

Příprava písemného úkolu 2: 4h

Příprava na závěrečný test : 18h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1: Introduction + Studying at University + Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2: Studying at the Film and TV Faculty (FAMU) + Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3: Film School or Not? + Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4: Learning to Make Films by Watching Films + Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5: Basic Filmmaking Vocabulary 1 + Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6: Basic Filmmaking Vocabulary 2 + Future forms – will, going to, present continuous

Week 7: Writing: Formal E-mail + Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8: Filmmaker’s Army: All the Jobs in Film + Articles

Week 9: Screenplay + Passive

Week 10: Pitching and Pre-Production + Modals 1: must, have to, should, ought to, be supposed to

Week 11: Cinematography and Editing + Modals 2: Can, could, be able to, be allowed to

Week 12: Sound, Time prepositions + words with get

Week 13: Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 1 + Zero + first conditional, Future time clause

Week 14: Paweł Pawlikowski's Ida: The Journey from Script to Film 2 + Verbs + -ing / to ...

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=898

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

  1. docházka (max. 6 povolených absencí - docházka je podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=898#section-9
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určí vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (se zaměřením na oborovou slovní zásobu)
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  5. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=898#section-1

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=704

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 3)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Čt 10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů