Anglický jazyk pro odborné účely 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zdeněk KRÁL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Zdeněk KRÁL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Film Conventions vs Clichés

Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 2

Visual Literacy: Reading and Interpreting Images

Relative clauses, which

Week 3

Designing the World of Film

Second conditional

Week 4

Marketing your Film: Festivals vs Distribution

Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 5

Career in TV

Wish sentences

Week 6

Writing a Film CV

Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 7

Special Effects

Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 8

Presentation Skills 1

Question tags, Reflexive pronouns

Week 9

Presentation Skills 2

Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 10

Talking about Films

Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 11

Film Lingo 1

Reported speech

Week 12

Film Lingo 2

Expressing purpose, expressions with make / do

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=832

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20%
  3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
  4. Prezentace (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=832#section-11 a https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=832#section-12) 40%

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu


https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=832

Poznámka

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Studenti s paralelkou č. 99:

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 3)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Čt 10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů