Současná filosofie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SF2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Mezioborovost jako způsob uvažování, který umožňuje hledat souvislosti mezi různými oblastmi, aniž se snaží zkoumaný jev redukovat na minimální společný jmenovatel.

Forma studia

Přednáška, diskuse, analýza esejů, textů.

Předpoklady a další požadavky

Poskytuje přednášející.

Obsah kurzu

Širší kontext teoretických reflexí spjatých s technickými obrazy; filosofická zkoumání času, vyprávění a pohybu. Fenomenologie a její hranice (pojem události, diskontinuity a simultaneity). Vztah mezi různými médii (film, literatura, výtvarné umění) a mezi technologií a kulturou.

Základní problém: co existuje před příběhem a vyprávěním? Pojem události ve filosofii II. poloviny 20. století nesouvisí pouze s časovostí, nýbrž rovněž se samou látkou skutečnosti, a proto otázka po příběhu a vyprávění směřuje rovněž do oblasti ontologie. Rámcem celého tohoto zkoumání je fotografie a film, resp. fotografičnost filmu (index a ikon), protože je možné tvrdit: v té míře, v níž je film vyprávěním, přestává být filmem (Sean Cubitt). Skrze analýzu filmu je tak možné proniknout k podmínkám možnosti příběhu a vyprávění. S tím pak souvisí i pojmy textu a diskursu, které se objevují nejen v sémiologii, ale stejně tak i ve filosofii.

Cíl kurzu: nikoli seznamování se současným myšlením, nýbrž aktivní práce s tímto myšlením a jeho pojmy, experimentování s hranicemi, které zbytečně oddělují obory.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní texty k filosofii času a události (výběr)

Giorgio AGAMBEN, Infancy and History. On the Destruction of Experience. Verso, London New York, 2007.

Giorgio AGAMBEN, Prostředky bez účelu. Poznámky o politice, Přel. Naděžda Bonaventurová. Sociologické nakladatelství Praha, 2003.

Derek ATTRIDGE, „Derrida and the Questioning of Literature“, in: Jacques DERRIDA, Acts of Literature. Ed. by Derek Attridge, Routledge, New York, London 1992.

Noël BURCH, La Lucarne de l´infini. Naissance du langage cinématographique. Paris, Nathan 1990.

Noël CARROLL, Jinhee CHOI (eds.), Philosophy of Film and Motion Pictures, Blackwell 2006

Dorrit COHN, Distinction of Fiction, John Hopkins UP, Baltimore, 1998. (Čes. překl. Dorrit COHNOVÁ, Co dělá fikci fikcí. Přel. M. Orálek a V. Klusíková, Academia, Praha 2009.

Sean CUBITT, The Cinema Effect. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2005.

Mark CURRIE, About Time. Narrative, Fiction and the Philosophy of Time. Edinburgh University Press, 2007.

Georges DIDI-HUBERMAN, La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, Ed. de Minuit, Paris 2008

Carlo GINSBURG, Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Wagenbach, Berlin 2002

Edmund HUSSERL, Späte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934). Die C-Manuskripte. Hrsg. von Dieter Lohmar, Husserliana Materialien Bd. VIII, Springer 2006.

Milan JANKOVIČ, Dílo v pohybu, Academia 2009.

Siegfried KRACAUER, Theory of Film. The Redemption of Physical Reality, Princeton 1997

Jurij M. LOTMAN, Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky, Slovenský filmový ústav, Bratislava 2008.

Charles Sanders PEIRCE, Collected Papers of Ch.S. Peirce, I.-VI, ed. by Ch. Harsthorne and P. Weis. Harvaŕd U.P., Cambridge Mass. 1931-35; VII.-VIII. ed. by A.W. Burks, Harvaŕd U.P., Cambridge Mass. 1958.

Claude ROMANO, L'événement et le monde, Presses Universitaires de France, 1998.

Claude ROMANO, L'événement et le temps, Presses Universitaires de France, Paris 1999.

Claude ROMANO, Il y a, Presses Universitaires de France, Paris 2003.

Alfred North WHITEHEAD, Process and Reality

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečný esej na téma, které souvisí s obsahem přednášek

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů