Úvod do akustiky pro hudebníky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UAH ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování student bude mít základní znalosti o fyzikálních příčinách vzniku zvuku, o kmitání hmoty, o veličinách popisujících harmonické kmitání, o rezonanci, o vlnění a šíření vln, o odrazech vln a interferenci, o prostorové a stavební akustice, o vlastnostech a akustické kvalitě prostorů, o materiálech a prostředcích její úpravy, o principech vzniku zvuku u jednotlivých základních typů hudebních nástrojů a o subjektivním vnímání zvuku posluchačem. Bude se orientovat v základních pojmech a názvosloví v dané problematice, bude rozumět základním principům vytvářejících a ovlivňujících hudební zvuk a bude znát souvislosti mezi fyzikálními vlastnostmi zvuku a jejich subjektivním vnímáním.

Forma studia

přednáška, 2 h / týdně

Předpoklady a další požadavky

Znalosti fyzikálních zákonitostí ze základní školy.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl poskytnout studentům přehled základních poznatků o vzniku zvuku, o kmitání hmoty a veličinách popisujících harmonické kmitání, o rezonanci, o vlnění a šíření vln, o odrazech vln a interferenci, o prostorové a stavební akustice, o vlastnostech a akustické kvalitě prostorů, o prostředcích její úpravy, o fyzikálních vlastnostech vzniku zvuku u jednotlivých základních typů hudebních nástrojů a o subjektivním vnímání zvuku posluchačem.

Tematické okruhy:

Základy psychoakustické interakce člověk – zvuk; sluchový vjem; vznik zvuku; kmitání hmoty; pružnost; hmotnost; akustická částice; akustický tlak a signál; perioda; amplituda;

Tón hudebních nástrojů; hluk; harmonický kmit; spektrum; rozklad tónového signálu na harmonické složky; fáze; tlumené a netlumené kmity; rezonance; skládání kmitů; rázy;

Zvukové vlny; vlnění v bodové řadě a jeho základní veličiny; postupné podélné a příčné vlnění; rychlost šíření zvukové vlny; odraz vlnění; interference; vznik stojatého podélného a příčného vlnění;

Šíření zvuku prostorem; prostorové vlnění; rovinná a kulová vlna; Dopplerův jev; Huyghensův princip; šíření vln kolem překážek; odraz a ohyb vlnění;

Akustika hudebních prostorů; úvod do prostorové akustiky; geometrická akustika; zvukový paprsek a jeho odrazy v prostoru; vlastní kmity prostoru, zvukové pole, názvuk, dozvuk, měření dozvuku

Akustická kvalita koncertních a divadelních prostor; akustika nahrávacích studií; objektivní a subjektivní parametry akustických vlastností; ovlivnění akustických vlastností interiérovými prvky; stavební akustika; neprůzvučnost;

Zdroje hudebního zvuku: akustické části hudebního nástroje; chordofony: kmitání strun, vlastnosti rezonátoru, Chladniho obrazce; aerofony: chvění vzdušných sloupců;

Idiofony a membranofony: způsob šíření akustické vlny 2D plochou; kmitání tyčí, desek a blan; neharmonické kmity; hlas, hlasivky, vokální trakt;

Píšťalové varhany: výstavba zvuku varhan; rejstříková dispozice; hudební nástroje a posluchači v reálných prostorách; elektronické nástroje: typy syntézy; fyzikální a matematické modelování hudebních nástrojů;

Souvislosti fyzikálních a vnímaných vlastností zvuku; proces slyšení; subjektivnost vnímání; sluchové pole; psychoakustická měření; subjektivní psychoakustické veličiny: doba trvání, hlasitost, výška, barva tónu, diference limen;

Psychoakustické jevy: změna percepce s hlasitostí a výškou; maskování; binaurální a prostorové slyšení; adaptace; únava a poškození sluchu; audiometrie;

Kvalita zvuku; estetická kvalita; kvalita hudebních nástrojů a prostorů; vývoj nástrojů a prostorů;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v zimním semestru každé pondělí od 14:00 do 15:30.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů