Úvod do akustiky pro hudebníky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UAH zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět má za cíl poskytnout studentům přehled základních poznatků o vzniku zvuku, o kmitání hmoty a veličinách popisujících harmonické kmitání, o rezonanci, o vlnění a šíření vln, o odrazech vln a interferenci, o prostorové a stavební akustice, o vlastnostech a akustické kvalitě prostorů, o prostředcích její úpravy, o fyzikálních vlastnostech vzniku zvuku u jednotlivých základních typů hudebních nástrojů a o subjektivním vnímání zvuku posluchačem.

Tematické okruhy:

Základy psychoakustické interakce člověk – zvuk; sluchový vjem; vznik zvuku; kmitání hmoty; pružnost; hmotnost; akustická částice; akustický tlak a signál; perioda; amplituda;

Tón hudebních nástrojů; hluk; harmonický kmit; spektrum; rozklad tónového signálu na harmonické složky; fáze; tlumené a netlumené kmity; rezonance; skládání kmitů; rázy;

Zvukové vlny; vlnění v bodové řadě a jeho základní veličiny; postupné podélné a příčné vlnění; rychlost šíření zvukové vlny; odraz vlnění; interference; vznik stojatého podélného a příčného vlnění;

Šíření zvuku prostorem; prostorové vlnění; rovinná a kulová vlna; Dopplerův jev; Huyghensův princip; šíření vln kolem překážek; odraz a ohyb vlnění;

Akustika hudebních prostorů; úvod do prostorové akustiky; geometrická akustika; zvukový paprsek a jeho odrazy v prostoru; vlastní kmity prostoru, zvukové pole, názvuk, dozvuk, měření dozvuku

Akustická kvalita koncertních a divadelních prostor; akustika nahrávacích studií; objektivní a subjektivní parametry akustických vlastností; ovlivnění akustických vlastností interiérovými prvky; stavební akustika; neprůzvučnost;

Zdroje hudebního zvuku: akustické části hudebního nástroje; chordofony: kmitání strun, vlastnosti rezonátoru, Chladniho obrazce; aerofony: chvění vzdušných sloupců;

Idiofony a membranofony: způsob šíření akustické vlny 2D plochou; kmitání tyčí, desek a blan; neharmonické kmity; hlas, hlasivky, vokální trakt;

Píšťalové varhany: výstavba zvuku varhan; rejstříková dispozice; hudební nástroje a posluchači v reálných prostorách; elektronické nástroje: typy syntézy; fyzikální a matematické modelování hudebních nástrojů;

Souvislosti fyzikálních a vnímaných vlastností zvuku; proces slyšení; subjektivnost vnímání; sluchové pole; psychoakustická měření; subjektivní psychoakustické veličiny: doba trvání, hlasitost, výška, barva tónu, diference limen;

Psychoakustické jevy: změna percepce s hlasitostí a výškou; maskování; binaurální a prostorové slyšení; adaptace; únava a poškození sluchu; audiometrie;

Kvalita zvuku; estetická kvalita; kvalita hudebních nástrojů a prostorů; vývoj nástrojů a prostorů;

Výsledky učení

Po absolvování student bude mít základní znalosti o fyzikálních příčinách vzniku zvuku, o kmitání hmoty, o veličinách popisujících harmonické kmitání, o rezonanci, o vlnění a šíření vln, o odrazech vln a interferenci, o prostorové a stavební akustice, o vlastnostech a akustické kvalitě prostorů, o materiálech a prostředcích její úpravy, o principech vzniku zvuku u jednotlivých základních typů hudebních nástrojů a o subjektivním vnímání zvuku posluchačem. Bude se orientovat v základních pojmech a názvosloví v dané problematice, bude rozumět základním principům vytvářejících a ovlivňujících hudební zvuk a bude znát souvislosti mezi fyzikálními vlastnostmi zvuku a jejich subjektivním vnímáním.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti fyzikálních zákonitostí ze základní školy.

Literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v zimním semestru každé pondělí od 14:00 do 15:30.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů