Anglický jazyk pro odborné účely 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU1 ZK 3 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím hudební tvorby a v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka - četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

Week1 Introduction – Studying at university,

Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2Studying at the Music and Dance Faculty (HAMU)

Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3Where does success come from?

Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4Popular and classical music

Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5Favourite composers

Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6At a live performance

Future forms – will, going to, present continuous

Week 7Writing an informal email

Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8Music festivals

Articles

Week 9Live… at a cinema near you

Passive

Week 10Orchestra

Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11Music industry

Prepositions, words with get

Week 12A career in music: Equal chances?

Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=416

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů