Anglický jazyk pro odborné účely 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Week 1: Muzak, Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2: What is the role of a conductor?, Verbs + -ing / to ...

Week 3: At the recording studio, Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4: Is opera too posh?, Relative clauses, which

Week 5: Concert outfits, Second conditional

Week 6: Hit song credits, Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7: Conducting style, Wish sentences

Week 8: Writing a CV, Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9: Operatic voices, Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10: Stage fright, Question tags, Reflexive pronouns

Week 11: Is there such a thing as practising too much?, Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12: Jazz: Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13: TBD, Reported speech

Week 14: TBD, Expressing purpose, expressions with make / do

Výsledky učení

Cíle předmětu: Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi hudební a taneční tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. cca B1 dle SERR).

Literatura

Studijní materiály, literatura a studijní pomůcky: Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (min. 60% docházka = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99):

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090#section-11

  1. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určí vyučující, platí i pro studenty s par. 99) : min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad viz:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1090#section-1
  2. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  3. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=896

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Klára Bicanová, Ph.D.

• Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

• Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů