Právo 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR3 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA

 1. Podnikatelé a podnikání. Základní exkurs do zákona o živnostenském podnikání, zákona o obchodních korporacích a vybraných pasáží občanského zákoníku. Vztah občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
 2. Podnikatelé - fyzické osoby.
 3. Podnikatelé - právnické osoby. Základní náležitosti pro založení obchodní společnosti.
 4. Jednání podnikatele. Rozdíl mezi obchodní společností a podnikatelem - fyzickou osobou.
 5. Obchodní společnosti - jednotlivé formy obchodních společností, jejich výhody a nevýhody.
 6. Obchodní společnosti - jednotlivé formy obchodních společností. Povinnosti společníků obchodních společností a jejich fungování.
 7. Proces založení obchodní společnosti. Spolupráce s notářem.
 8. Neziskové subjekty obecně, způsob fungování, výhody a nevýhody ;
 9. Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky (obecně prospěšné společnosti). Rozdíl oproti společnosti bez právní subjektivity.
 10. Proces založení neziskového subjektu.
 11. Trestný čin (přečin a zločin), přestupek.
 12. Oznamování podezření o spáchání TČ, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
 13. Hospodářské trestné činy, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu.

Výsledky učení

Cílem přednáškové činnosti je osvojení základních podmínek pro podnikání, zejména s přihlédnutím k budoucí činnosti posluchačů jako producentů, ať již jako fyzických osob, nebo jako osob jednajících za právnické osoby (postup při zakládání obchodních společností, získávání živnostenského oprávnění, práva a povinnosti statutárních orgánů obchodních společností, rozdíly mezi podnikáním fyzické osoby a obchodní společnosti, neziskové subjekty). Posluchač by se dále měl základně seznámit s trestním zákonem a trestním řádem, zejména ve vztahu k trestnosti některých jednání v oblasti autorských práv a průmyslových práv a hospodářských trestných činů.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen ústní zkouškou a je vyžadována minimálně 70% účast na přednáškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů