Dějiny hudby po roce 1950

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHN ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby po roce 1950 se studenti orientují v pojmech a reáliích, souvisejících s vývojovými proměnami hudby 2. poloviny 20. století. Poznají hlavní představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby po roce 1950 seznamuje studenty s vývojovými trendy evropské (resp. euroamerické) klasické hudby po 2. světové válce s přednostním zřetelem k avantgardním stylovým proudům, označovaným zpravidla souhrnně jako Nová hudba. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další.

Tematické okruhy:

1.Situace v evropské hudbě po skončení 2. světové války. Specifické podmínky politicko-ideologicky rozděleného světa a dopad této situace na hudební tvorbu.

2.Serialismus a multiserialismus. Hlavní představitelé

3.Hudba založená na zvuku. Konkrétní hudba. Elektronická hudba. Hlavní představitelé

4.Šedesátá léta a postupné slábnutí vlivu serialismu. Nástup nových principů vycházejících z improvizace a náhody (aleatorika). Podněty americké Nové hudby Evropě. Hlavní představitelé (se zvláštním exkursem k tzv. Polské škole)

5.Minimalismus. Hlavní představitelé

6.Sedmdesátá léta a spektralismus. Hlavní představitelé

7.Česká Nová hudba šedesátých let a její další osudy v letech sedmdesátých a osmdesátých. Hlavní představitelé

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DANUSER, Hermann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. Laaber 1984, 21992, (ISBN 978-3-89007-033-9) (dovedeno do roku 1970-jh)

DIBELIUS, Ulrich. Moderne Musik I, 1945-1965. München, R. Piper Verlag 1966, 401 stran, ISBN (Piper): 3-492-18247-X, ISBN (Schott): 3-7957-8247-3

DIBELIUS, Ulrich. Moderne Musik II, 1965-1985. München, R. Piper Verlag 1988, 447 stran, ISBN (Piper): 3-492-18248-8, ISBN (Schott): 3-7957-8248- I

GRIFFITHS, Paul Anthony. Modern Music. The Avant Garde since 1945. New York 1981, 2Rev.

ako Modern Music and After. Oxford University Press 1995 (ISBN 0-19-816511-0), 3Oxford University Press 2010, (ISBN 978-0-19-974050-5)

Doporučená literatura:

EIMERT, Herbert – Humpert, Hans Ulrich. Das Lexikon der elektronischen Musik. Regensburg 1973

HUMPERT, Hans Ulrich. Elektronische Musik : Geschichte - Technik - Kompositionen. Mainz: Schott, 1987. 255 s. ISBN 3-7957-1786-8.

LÉBL, Vladimír. Elektronická hudba. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 97 s.

MERTENS, Wim. American minimal music: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass. New York: Broude, 1983. ISBN 0900707763.

ROCKWELL, John. All American Music. Composition in the late Twentieth Century. New York 1983.

SCHAEFFER, Pierre. La musique concrète. Paris 1967, česky jako Konkrétní hudba, Praha 1971, německy Stuttgart 1974 .

STOCKHAUSEN, Karlheinz, SCHNEBEL, Dieter, ed. Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik. Köln: M. DuMont Schauberg, 1964. Celkem 9 svazků 1963-1998.

TARUSKIN, Richard (ed.). Music in the early Twentieth Century (The Oxford History of Western Music). Oxford University Press 2010. ISBN: 978-0-19-538484-0 (HAMU HK 3835/10).

TARUSKIN, Richard. Music in the late Twentieth Century. (The Oxford History of Western Music). Oxford University Press 2010. ISBN: 978-0-19-538485-7.

Důležitá periodika

Contemporary Music Review. Vychází od roku 1981 6x ročně. Až do ročníku 2008 k dispozici v pdf v knihovně HAMU.

Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik (Berichte oder Referate von den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik). Mainz 1965-1984.

Musik-Konzepte. Ediční řada, vychází 4x ročně od roku 1977, dodnes.

Perspectives of New Music. Princetown University Press, zal. 1962, dodnes.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)Písemný test z probraného učiva

2)Ústní zkouška z probraného učiva

Předpokládá se prostudování povinné odborné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů