Dějiny audiovizuálních teorií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Veronika KLUSÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika KLUSÁKOVÁ, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen postihnout vývoj myšlení o audiovizuálním umění v druhé polovině 20. století, přiřadit jednotlivé autority a jejich texty k příslušným směrům a definovat projevy jejich uvažování v současné umělecké praxi i teoretické reflexi. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti nejen dobového, ale i aktuálního společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky proložené semináři, na nichž se vede diskuze o teoretických textech. Na kurzu se podílí několik přednášejících.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na základní pojmy a osobnosti v rámci audiovizuálních teorií především druhé poloviny 20. století a raného 21. století (Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Michel Foucault, Roland Barthes, Laura Mulvey, Lev Manovich, Harun Farocki) v historické perspektivě. Skládá se z přednášek, které dané teoretiky/teoretičky a jejich koncepty zařadí do dobového kontextu a nastíní jejich další pohyb v návazném teoretickém uvažování, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika či směr nejlépe charakterizuje.

7. 10. - Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím (David Kořínek - přednáška)

McLuhanova klasifikace médií, médium jako extenze, obsah média, horká/chladná média, význam pro teorii nových médií.

14. 10. - Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím - (David Kořínek - seminář)

povinný text: McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím, Odeon 1991.

sekundární literatura:

Horrocks, Christopher: Marshall McLuhan a virtualita, Triton 2002.

Levinson, Paul: Digital McLuhan, Routledge 2001.

21. 10. - Anděl technické reprodukovatelnosti: Úvod do myšlení Waltera Benjamina

(Lukáš Likavčan - přednáška)

Úvodní přednáška do díla Waltera Benjamina se bude dotýkat zejména kontextu jeho tvorby - společenským a technologickým proměnám první poloviny 20. století, marxismu a historickému materialismu. V rámci přednášky také narazíme na sérii analogií Benjaminovy doby s druhou dekádou 21. století, díky čemu jeho dílo budeme moci číst z pozic současného myšlení (například za pomoci Eriky Balsom).

28. 10. - státní svátek

4. 11. - Anděl technické reprodukovatelnosti: Úvod do myšlení Waltera Benjamina (Lukáš Likavčan - seminář)

Povinný text:

Walter Benjamin, “Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti”, Dílo a jeho zdroj (Odeon, 1979), s. 17-47.

Sekundární literatura:

Erica Balsom, After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation (Columbia University Press, 2017)

Alžběta Bačíková - Anna Remešová, “Rozhovor s Erikou Balsom”, Politika pravdy II: Observace (FaVU / etc. galerie, 2017), s. 14-27.

11. 11. - Poststrukturalismus (Roland Barthes+Michel Foucault) - Dita Malečková (přednáška)

Francouzský strukturalismus, jeho vztah k sémiotice, fenomenologii a jeho poststrukturalistické pokračování.

Derridova dekonstrukce. Mytologie a ideologie (R. Barthes). Myšlení a moc (M. Foucault).

Strukturalismus, sémiotika a nová média.

18. 11. - Poststrukturalismus (Roland Barthes+Michel Foucault) - Dita Malečková (seminář)

Povinný text:

Roland Barthes: Smrt autora, dostupné online na: https://monoskop.org/images/d/de/Barthes_Roland_1968_2006_Smrt_autora.pdf

Michel Foucalt: Slova a věci - Předmluva, dostupné online na: https://monoskop.org/images/9/95/Foucault_Michel_Slova_a_veci.pdf

25. 11. - Psychoanalýza a feminismus (Hana Janečková - přednáška)

V této části se v návaznosti na předchozí přednášky pokusíme rozebrat kriticky ideologie obrazu a technologické mediace, jako je vliv psychoanalýzy, tzv. male gaze či denaturalizace technologie, jež se začaly prosazovat od začátku sedmdesátých let, a mají silnou relevanci v současných kontextech vizuální kultury a umění. Diskutované texty a perspektivy se budou věnovat klíčovým otázkám v problematice genderu, sexuality, rasy a třídy z oblasti mediální a kulturní teorie.

2. 12. - Psychoanalýza a feminismus (Hana Janečková, seminář)

povinný text: Mulvey, Laura. “Vizuální slast a narativní film.” Iluminace 5, 1993, č. 3, s. 43-52.

sekundární literatura:

Amelia Jones Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject. Routledge (2006)

Jacqueline Rose, ‘Femininity and Its Discontents’, in Sexuality in the Field of Vision. Verso, 1991.

Schulamitz Firestone, Dialectics of sex.

Donna Haraway, Cyborg Manifesto.

9. 12. - Lev Manovich: Jazyk nových médií (David Kořínek - přednáška)

Pět vlastností nových médií, digitální kinematografie.

16. 12. - Lev Manovich: Jazyk nových médií - (David Kořínek - seminář)

povinný text: Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2018.

Doporučená nebo povinná literatura

Benjamin, Walter. „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti.“ Dílo a jeho zdroj. Přel. Věra Saudková. Praha: Odeon, 1979. 17–47.

Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018.

McLuhan, Marshall. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991.

Mulvey, Laura. „Vizuální slast a narativní film.“ Iluminace 5, 1993, č. 3, s. 43-52.

Elsaesser, Thomas (ed.). Harun Farocki: Working on the Sight-Lines. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Webová stránka předmětu

http://cas.famu.cz/?p=105

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Veronika KLUSÁKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů