Úvod do sociologie médií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
376USM zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Přednášející: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Termíny a místo konání: čtvrtek od 13.10 do 14.45 v místnosti U1 FAMU

Modul se zaměří na hlavní směry sociologických teorií, modelů, analýz a výzkumů souvisejících s masovými médii a moderními komunikačními prostředky. Začneme obecně se sociologií vědení a způsoby konstrukce sociální a mediální reality a vymezíme předmět sociologie v pracích jejich zakladatelů. Dále se zaměříme na zformování sociologie médií v souvislosti s ustavováním masové společnosti a kultury na počátku 20. století (Frankfurtská škola, Torontská škola a Birminghamská škola) se specifickým zastavením u teorií subkultur. Audiovizuální studia se budou vázat především na nová média a žánry spojené s televizním a filmovým médiem a internetem. Závěrem se dostaneme k nové ekologii médií a jejím principům.

Osnova předmětu

  1. Úvod do tematiky, vymezení předmětu v pracích zakladetelů a zakladatelek

•Auguste Comte – pozitivismus v sociologii, stádia vývoje lidské společnosti

•Émile Durkheim – sociální fakta, sociální vědomí, solidarita, anomie

•Herbert Spencer – biologismus v sociologii, typy společností

  1. Masová média – teoretické koncepty a systémy

•definice masových médií

•systémy masových médií

•základní kocepty

  1. Teoretické perspektivy masových médií

•sociologické paradigma a masová média

•strukturálně-funkcionalistické paradigm

•paradigma sociálního konfliktu

  1. Vybrané teorie masových médií

•teorie sociálního učení – observační metoda

•modelová teorie – případ násilí v médiích

•kultivační teorie – extenzivní vystavení mediálním obsahům

•socializační teorie a dlouhodobé mediální účinky

•agenda setting a publikum

  1. Funkce masových médií a audience studies

•manifestované vs latentní funkce

•masová média jako agent sociální kontroly

•dysfunkční masová média

•aktivní/pasivní publika

•ideologické konsekvence aktivního a pasivního publika

  1. Sociální konstruktivismus a masová média

•sociální a historický kontext

•cílové publikum / zasažené publikum

•negativní dopad mediálních obsahů a stigmatizace

•masová média jako agend propagandy

  1. Minority vs masová média

•stereotypy, rasismus, diskriminace

  1. Velká sociologická témata a média

•moderna, postmoderna, masová společnost, globalizace

  1. Digitální sociologie

•sociologie v době nových médií a digitalizace

•proměny společnosti na základě užívání nových technologií

•ideologické války vedené médii

Výsledky učení

Kurz si klade za cíl seznámit studující se základními sociologickými teoriemi a výzkumy souvisejícími s rozvojem masových médií ve společnosti. Dalším cílem je aktivovat sociologickou imaginaci a vytvořit základ k aplikování předložených teorií a dat na analýzu společnosti. Aplikovaný interdisciplinárn přístup by měl napomoci pochopit logiky vývoje lidské společnosti ve vztahu k masovým médiím a k orientaci v základních přístupech systematické sociologie včetně sociologie digitální.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Povinná literatura

•Cuin, Charles-Henry, Gresle, Francois. 2004. Dějiny sociologie. Praha: SLON.

•Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha: Argo.

•Berger, Peter L., Luckmann T. 1999. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.

•Thompson, John B. 2004. Média a modernita. Praha: Nakladatelství Karolinum.

•Jakubowicz, Karol. 2013. Nová ekologie médií. Praha: VeRBuM.

•Mittell, Jason. 2019. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis.

•Eco, Umberto. 2020. O televizi. Praha: Argo.

•Luhman, Niklas. 2014. Realita masmédií. Praha: Academia.

•Keller, Jan. 2005. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.

•Selwyn, Neil. 2019. What is digital sociology? Cambridge: Polity Press.

Doporučená literatura

•Bendová, Helena, Strnad, Matěj (eds.). 2014. Společenské vědy a audiovize. Praha: Tiskárna Helbich.

•Fiske, John. 2017. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis.

•Lasch, Ch. 2016. Kultura narcismu. Americký život ve věku snižujících se očekávání. Praha: TRITON.

•Berger, Peter L. 2003. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Praha: Lukáš a syn (Barrister & Principal)

•Mills, Charles Wright. 2002. Sociologická imaginace. Praha: SLON.

•Hallin, Daniel C., Mancini, Paolo. 2008. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál.

•Macek, Jakub. 2015. Média v pohybu. K proměně současných českých publik. Brno: Masarykova univerzita.

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast a aktivita na semináři

•závěrečný test z povinné literatury

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů