Pedagogika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PEDA2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu pedagogika budou znát všechny odborné termíny vědního oboru pedagogika a hudební pedagogika. Naučí se všechny didaktické a metodické postupy při práci se žákem a další formy práce. Osvojí si základní komunikační dovednosti při práci učitele, vhodné formy vyjadřování, komunikační a motivační metody pro práci se žáky, organizaci výuky a formy učení. Seznámí se se základy osobnosti žáka a s přístupem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studenti si osvojí principy úspěšné tvorby individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu pedagogické podpory (PLPP).

Součástí výstupu z předmětu bude tvorba vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Pedagogika, včetně předmětů Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit k závěrečné státní zkoušce, a tak získal pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Letní semestr se zaměřuje na proces vzdělávání a vzdělávání hudbou. Představuje obor pedagogiky jako jednu ze společenských věd a dále rozlišuje tři základní oblasti: pedagogiku, didaktiku a metodiku. Důraz je kladen na základní metodické prvky práce se žákem, organizaci výuky a formy učení. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami všeobecné a profesionální hudební výchovy a s metodikou tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých institucionálních druzích a stupních hudebního školství. Důraz je kladen na osobnost učitele a žáka, na osvojení základních komunikačních dovedností a hodnocení výkonů a výsledků práce žáka. Dále jsou studenti seznamováni s hospitační činností ředitele školy a s činností České školní inspekce ČR.

Tematické okruhy:

všeobecné metody a prostředky hudební výchovy, obecná a hudební didaktika, výukový proces, didaktické principy, formy a metody výuky, motivace žáků, formy výuky a výkladů, příprava učitele na vyučovací hodinu a organizace procesu výuky, struktura vyučovací hodiny, plánování ve vyučovacím procesu, hodnocení výsledků práce žáků, hospitace ve škole, povinná školní dokumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3450-7.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

Doporučená literatura:

BEN-TOVIM, Atarah – BOYD, Douglas. Hudební nástroj a naše dítě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-206-5.

FUKAČ, Jiří – VEREŠ, Jozef. Hudební pedagogika: koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí a minulosti a přítomnosti. Brno: FF MU, 2000. ISBN 80-210-2458-5.

GREGOR, Vladimír – SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v Čechách a na Slovensku. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-131-X.

HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. ISBN 80-7331-018-X.

HOLAS, Milan – KLOUB, Pavel. Pedagogická teorie a praxe v profesionální hudební výchově. Praha: 1997.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy I. a II. Učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: SPN, 1985.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné recenzované časopisy, jako jsou např. časopisy Pedagogika (ISSN 0031-3815-Print, ISSN 2336-2189-Online), Pedagogická orientace (ISSN 805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print), Hudební výchova (ISSN 1210-3683), slovenský časopis Múzy v škole (ISSN 1335-1605), Aura Musica (ISSN 1805-4056), e-Pedagogium (ISSN 1213-7758-Print, ISSN 1213-7499-Online), Didaktické studie (ISSN 1804-1221), Studia paedagogica (ISSN 1803-7437,) časopis Řízení školy (ISSN 1802-4785) a jeho součást Speciál pro ZUŠ, týdeník Učitelské noviny (ISSN 0139-5718).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu Pedagogika dostupná všechna odborná literatura, pedagogické slovníky, ve studovně jsou volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy a také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka a aktivní účast na přednášce, práce na profesním a odborném portfoliu studenta – 40 % výsledného hodnocení

Zkouška (zkouška se skládá z písemné a dle potřeby i opravné ústní části) – 60 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů