Pedagogika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PEDA1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem dvousemestrálních přednášek je seznámit studenty se všemi vědními disciplínami pedagogiky (základní, hraniční a aplikované), základními pojmy a termíny v takovém rozsahu, aby absolvent kurzu byl schopen definovat základní pedagogické pojmy, například výchova a vzdělání, vzdělávací systém, školská a vzdělávací dokumentace, školní vzdělávací programy, hospitace, spolehlivě se orientoval v hlavních pedagogických směrech a dokázal charakterizovat přínos jejich hlavních představitelů a především byl připraven získané poznatky z předmětu úspěšně aplikovat ve vlastní pedagogické praxi.

Studenti budou během zimního semestru seznámeni s tvorbou vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Tematické okruhy:

pedagogika jako věda a její disciplíny; historický vývoj pedagogického myšlení; pedagogický systém J. A. Komenského; hudební pedagogika a její vývoj; výchova, jako pojem všeobecného pedagogického procesu; pojetí pojmu hudební výchova; rozdíl mezi všeobecnou a profesionální hudební výchovou; škola a školský systém; obsahy vzdělávání; osobnost žáka a učitele; způsob práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP), seznámení se základními dokumenty legislativy; seznámení se základními dokumenty vzdělávání v ČR (RVP, ŠVP).

Výsledky učení

Posluchači předmětu pedagogika získají přehled ve vědním oboru pedagogiky se všemi jeho disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby. Studenti budou znát všechny odborné termíny vědního oboru pedagogika. Studenti získají přehled o dějinách pedagogiky se zaměřením na hlavní osobnosti oboru v průběhu dějin. Dále budou seznámeni s právní legislativou nutnou pro výkon povolání učitele. V neposlední řadě získají základní povědomí o řízení školy a výuce na jednotlivých institucionálních druzích a stupních hudebního školství.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Pedagogika, včetně předmětů Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit k závěrečné státní zkoušce, a tak získal pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108PEDA1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108PEDA2

Literatura

Povinná literatura:

KASPER, Tomáš – KASPEROVÁ, Dana. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada Publishing, 2008 (dotisk 2019). ISBN 978-80-247-2429-4.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

VALIŠOVÁ, Alena – KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3357-9.

Doporučená literatura:

JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-062-X.

JŮVA, Vladimír. sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.

KALHOUS, Zdeněk – OBST, Otto a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995.

PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999.

PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan – WALTEROVÁ, Eliška – MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. ŠAFRÁNKOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Praha: Grada, 2019.

ŠKODA, Jiří – DOULÍK, Pavel. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné recenzované časopisy, jako jsou např. časopisy Pedagogika (ISSN 0031-3815-Print, ISSN 2336-2189-Online), Pedagogická orientace (ISSN 805-9511 (on-line) ISSN: 1211-4669 (print), Hudební výchova (ISSN 1210-3683), slovenský časopis Múzy v škole (ISSN 1335-1605), Aura Musica (ISSN 1805-4056), e-Pedagogium (ISSN 1213-7758-Print, ISSN 1213-7499-Online), Didaktické studie (ISSN 1804-1221), Studia paedagogica (ISSN 1803-7437,) časopis Řízení školy (ISSN 1802-4785) a jeho součást Speciál pro ZUŠ, týdeník Učitelské noviny (ISSN 0139-5718).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu Pedagogika dostupná všechna odborná literatura, pedagogické slovníky, ve studovně jsou volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy a také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování referátů – 50 % výsledného hodnocení

Docházka a aktivní účast na přednášce, příprava ke zpracování portfolia studenta – 50 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
17:00–18:30
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:40–15:10 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 17:00–18:30 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů