Psychologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PSYC1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači tohoto předmětu získají přehled a znalosti ve vědním oboru psychologie se všemi jejími disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby a dalších múzických umění. Studenti budou obeznámeni se všemi odbornými pojmy, terminologií vědního oboru psychologie, se základními psychickými funkcemi. Zároveň získají základní přehled o dějinách psychologie se zaměřením na hlavní osobnosti tohoto oboru v historickém vývoji. Studium psychologie a hudební psychologie umožní studentovi sebepoznání vlastních předpokladů, zájmů, motivace, vůle a dalších činitelů.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Psychologie, včetně předmětů Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit ke státní zkoušce, a získal tak pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem dvousemestrálních přednášek je seznámit studenty se všemi základními pojmy a koncepcemi zejména z oblasti pedagogické psychologie v takovém rozsahu, aby byl absolvent kurzu schopen definovat základní pojmy psychologie, objasnit funkce psychických jevů a vysvětlit jejich základní druhy. Posluchač se bude orientovat v hlavních psychologických směrech, dokáže charakterizovat přínos jejich hlavních představitelů a získané poznatky z předmětu úspěšně aplikovat ve vlastní pedagogické praxi. Přednášky zaměřené na dějiny psychologie budou pojaty jako uvedení do vývoje psychologického myšlení v návaznosti na hlavní směry evropské filozofie tak, aby studenti získali jasnou představu o ideových zdrojích významných psychologických teorií a dokázali se spolehlivě orientovat v odlišnostech jejich metodologických přístupů.

Studenti budou během zimního semestru vedení k tvorbě vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Tematické okruhy:

psychologie jako věda o člověku a její umístění v obecném systému věd; úvod do dějin psychologie; psychologie jako součást filozofie; psychologické vědní disciplíny; vývojová psychologie; základní pojmy psychologie; základní znaky, funkce a třídění psychických jevů; základní metody v psychologii; charakteristika vnímání; charakteristika představivosti; problematika paměti, učení a pozornosti; emoce a city; teorie motivace; řešení konfliktních situací.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.

HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3704-1.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-0871-3.

Doporučená literatura:

ATKINSON Rita L. a kol. Psychologie. Praha: Viktoria Publishing, 1995. ISBN 80-85866-55-2.

ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: 2000. ISBN 80-85765-70-5.

ČÁP, Jan – MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-534-3.

HANZ, Kern. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999. ISBN 978-80-262-0871-6.

HARTL, Pavel – HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7078-303.

HOSKOVEC, Jiří – NAKONEČNÝ, Milan. SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. století. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0300-4.

HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-814-2.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0543-9.

KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3875-8.

KOUKOLÍK, František. Mozek a jeho duše. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-069-1.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. ISBN 978-80-7439-056-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1.

NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1290-7.

IAGET, Jean – INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007 (2010, 2014). ISBN 978-80-7367-263-8.

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Poznávání duševního života člověka. Olomouc: UP, 1997. ISBN 80-7067-779-1.

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie, Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné časopisy: např. časopis Československá psychologie (ISSN 0009-062X); nebo Psychologie a její kontexty (ISSN 1803-9278 (print) ISSN 1805-9023 (online); dále Psychologie pro praxi (ISSN 1803-8670), časopis Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace (ISSN 1802 - 3983).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu psychologie dostupná všechna odborná literatura, psychologické slovníky, ve studovně volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování referátů – 50 % výsledného hodnocení

Docházka a aktivní účast na přednášce, příprava ke zpracování portfolia studenta – 50 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
18:30–20:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:20–16:50 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 18:30–20:00 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů