Psychologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PSYC1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem dvousemestrálních přednášek je seznámit studenty se všemi základními pojmy a koncepcemi zejména z oblasti pedagogické psychologie v takovém rozsahu, aby byl absolvent kurzu schopen definovat základní pojmy psychologie, objasnit funkce psychických jevů a vysvětlit jejich základní druhy. Posluchač se bude orientovat v hlavních psychologických směrech, dokáže charakterizovat přínos jejich hlavních představitelů a získané poznatky z předmětu úspěšně aplikovat ve vlastní pedagogické praxi. Přednášky zaměřené na dějiny psychologie budou pojaty jako uvedení do vývoje psychologického myšlení v návaznosti na hlavní směry evropské filozofie tak, aby studenti získali jasnou představu o ideových zdrojích významných psychologických teorií a dokázali se spolehlivě orientovat v odlišnostech jejich metodologických přístupů.

Studenti budou během zimního semestru vedení k tvorbě vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Tematické okruhy:

psychologie jako věda o člověku a její umístění v obecném systému věd; úvod do dějin psychologie; psychologie jako součást filozofie; psychologické vědní disciplíny; vývojová psychologie; základní pojmy psychologie; základní znaky, funkce a třídění psychických jevů; základní metody v psychologii; charakteristika vnímání; charakteristika představivosti; problematika paměti, učení a pozornosti; emoce a city; teorie motivace; řešení konfliktních situací.

Výsledky učení

Posluchači tohoto předmětu získají přehled a znalosti ve vědním oboru psychologie se všemi jejími disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání učitele hudby a dalších múzických umění. Studenti budou obeznámeni se všemi odbornými pojmy, terminologií vědního oboru psychologie, se základními psychickými funkcemi. Zároveň získají základní přehled o dějinách psychologie se zaměřením na hlavní osobnosti tohoto oboru v historickém vývoji. Studium psychologie a hudební psychologie umožní studentovi sebepoznání vlastních předpokladů, zájmů, motivace, vůle a dalších činitelů.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Psychologie, včetně předmětů Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit ke státní zkoušce, a získal tak pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108PSYC1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108PSYC2

Literatura

Povinná literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.

HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3704-1.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-0871-3.

Doporučená literatura:

ATKINSON Rita L. a kol. Psychologie. Praha: Viktoria Publishing, 1995. ISBN 80-85866-55-2.

ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: 2000. ISBN 80-85765-70-5.

ČÁP, Jan – MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-534-3.

HANZ, Kern. Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999. ISBN 978-80-262-0871-6.

HARTL, Pavel – HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7078-303.

HOSKOVEC, Jiří – NAKONEČNÝ, Milan. SEDLÁKOVÁ, Miluše. Psychologie XX. století. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0300-4.

HUNT, Morton. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-814-2.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0543-9.

KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3875-8.

KOUKOLÍK, František. Mozek a jeho duše. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-069-1.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 2013. ISBN 978-80-7439-056-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1.

NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1290-7.

IAGET, Jean – INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007 (2010, 2014). ISBN 978-80-7367-263-8.

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Poznávání duševního života člověka. Olomouc: UP, 1997. ISBN 80-7067-779-1.

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie, Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-80-244-2141-4.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné časopisy: např. časopis Československá psychologie (ISSN 0009-062X); nebo Psychologie a její kontexty (ISSN 1803-9278 (print) ISSN 1805-9023 (online); dále Psychologie pro praxi (ISSN 1803-8670), časopis Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace (ISSN 1802 - 3983).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu psychologie dostupná všechna odborná literatura, psychologické slovníky, ve studovně volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Zpracování referátů – 50 % výsledného hodnocení

Docházka a aktivní účast na přednášce, příprava ke zpracování portfolia studenta – 50 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
18:30–20:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:20–16:50 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 18:30–20:00 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů