Psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PSYC2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Letní semestr se zaměřuje na proces vzdělávání a vzdělávání hudbou. Řeší propojení vědního oboru psychologie s hudební vědou, na jehož základě vznikla poměrně mladá vědní disciplína hudební psychologie, jejíž nejnovější závěry a poznatky jsou nedělitelnou součástí úspěšné přípravy na povolání učitele hudby. Seznamuje studenty s nejdůležitějšími styly a metodami profesionální hudební výchovy, s metodikou diagnostiky a tvořivého rozvoje hudebních schopností a dovedností žáků na jednotlivých stupních hudebního školství.

Tematické okruhy:

předmět hudební psychologie; výzkumné metody a metodologická východiska hudební psychologie; hudební schopnosti; psychodiagnostika; hudební nadání, talent a otázka dědičnosti; hudební myšlení a představivost, hudební prožitek; hudební dovednosti a hudební tvořivost; hudební motivace; hudebního vývoje jedince; sociální psychologie a její vliv na hudební rozvoj žáka; tréma a otázka stresu při veřejném vystupování; psychické a fyzické předpoklady interpreta; hodnocení a klasifikace žáků při hudební výuce; žáci na ZUŠ se specifickými vzdělávacími potřebami.

Výsledky učení

Posluchači tohoto předmětu budou obeznámeni s odbornými pojmy a terminologií vědního oboru psychologie a hudební psychologie. Získají základní přehled o dějinách psychologie a významných osobnostech tohoto oboru. Studenti získají teoretické poznatky o předpokladech, dovednostech a schopnostech žáka. Naučí se, jak žáky motivovat, osvojí si základní dovednosti pedagogické psychologie a jejich uplatnění v praxi. Studium psychologie a hudební psychologie umožní studentům hlubší proniknutí do vlastního hudebního vědomí a pochopení některých pochodů hudebního tvoření a percepce hudby.

Součástí výstupu z předmětu bude tvorba vlastního odborného portfolia, které slouží jako písemná závěrečná práce a kterou student předloží u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.

Vazba na SZZ:

Absolvování předmětu Psychologie, včetně předmětů Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe, je zároveň předpokladem k tomu, aby se student mohl přihlásit ke státní zkoušce, a získal tak pedagogickou způsobilost pro budoucí povolání učitel hudby/hudební výchovy.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 108PSYC2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 108PSYC1

Literatura

Povinná literatura:

HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha: Nakladatelství AMU v Praze, 2013. ISBN 9788073312626.

HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-3704-1.

SEDLÁK, František – VÁŇOVÁ, Hana. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2060-2.

Doporučená literatura:

HAVASOVÁ, Kató. Nebojte se trémy. Praha: Edition Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-155-7.

HOLAS, Milan. Hudební nadání. Praha: Hudební fakulta AMU v Praze, 1994. ISBN 80-85883-007.

GARDER, Howard. Dimenze myšlení, teorie rozmanitých inteligencí. (kapitola Hudební inteligence). Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1303-1.

KULKA, Jiří – POLEDŇÁK, Ivan – PRAŽÁKOVÁ, Zdeňka. Psychologie pro konzervatoře. Praha: SPN, 1998.

POLEDŇÁK, Ivan. ABC Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon, 1984.

Doporučené volitelné vzdělávací složky:

Odborná a doporučená literatura.

Odborné časopisy: např. časopis Československá psychologie (ISSN 0009-062X); nebo Psychologie a její kontexty (ISSN 1803-9278 (print) ISSN 1805-9023 (online); dále Psychologie pro praxi (ISSN 1803-8670), časopis Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace (ISSN 1802 - 3983).

Členství v Národní pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze (viz webový odkaz: http://npmk.cz/knihovna), kde je pro posluchače předmětu psychologie dostupná všechna odborná literatura, psychologické slovníky, ve studovně volně přístupné všechny doporučené odborné časopisy také služba e-PK a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka a aktivní účast na přednášce, práce na profesním a odborném portfoliu studenta – 40 % výsledného hodnocení

Zkouška (zkouška se skládá z písemné a dle potřeby i opravné ústní části) – 60 % výsledného hodnocení

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
15:30–17:00
(přednášková par. 1)
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
18:30–20:00
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–17:00 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 18:30–20:00 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů