Anglický jazyk pro odborné účely 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU4 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Rámcová osnova předmětu:

Week 1: Is Classical Music Having a Millennial Moment?, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: How to Promote a Music Event, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Music Festivals, Wish sentences

Week 4: Prague – the Ultimate Destination for Music Lovers?, Expressing future

Week 5: Do We Need a New Concert Hall?, Articles 1

Week 6: Recording. Articles 2

Week 7: Describing a Cultural Event, Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Embracing Media Skills, Adjectives

Week 9: Being a Musician is a Way of Life, Adverbs

Week 10: Choosing Repertoire, Reported speech 1

Week 11: Funding Music, Reported speech 2

Week 12: Gustav Mahler Between Europe and America, Linking words

Week 13: Thomas Quasthoff: We all Have our Hidden Disability, Participle clauses 1

Week 14: Revision, Participle clauses 2

Detailnější sylabus – viz paralelkové kurzy v Moodlu (odkazy viz níže)

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Přepdokladem je absolvování předmětu 702HAOU3, popř. úroveň B1+/B2- del SERR.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

Paralelka č. 1, 2 a 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1102

Paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1103

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (min. 60% docházka, tj. max. 5 absencí) = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1101#section-9
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1101#section-1
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  5. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. x99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů