Anglický jazyk pro odborné účely 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU4 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU3, popř. úroveň B2 dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Is Classical Music Having a Millennial Moment? + Practice Makes Progress / Composing Film Music

Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2

How to Promote a Music Event

Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3

Music Festivals + The Conductor and the Orchestra

Wish sentences

Week 4

Prague – the Ultimate Destination for Music Lovers? + Lead like the Great Conductors

Expressing future + Future perfect tense

Week 5

Do We Need a New Concert Hall? + Competitions / Sound Mastering

Articles 1

Week 6

Recording

Articles 2

Week 7

Writing a Letter of Application + Music Education and Career

Relative pronouns and relative clauses

Week 8

Embracing Media Skills + Music Collocations

Adjectives

Week 9

Being a Musician is a Way of Life + How to Conquer “Unplayable” Works / The Thrill of Hearing Musicians Perform Your Work is Hard to Beat

Adverbs

Week 10

Choosing Repertoire

Reported speech 1

Week 11

Funding Music + Colin Currie: I Can’t Wait to See More of the Dots

Reported speech 2

Week 12

Gustav Mahler Between Europe and America

Linking words

Week 13

Thomas Quasthoff We all Have our Hidden Disability

Participle clauses 1

Week 14

Presentation Skills

Participle clauses 2

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=413

Hodnoticí metody a kritéria

1.docházka (min. 60%) + průběžná aktivita v hodinách

2.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) – podmínka pro přistoupení k závěrečné zkoušce (platí i pro studenty s paralelkou 99)

3.závěrečná zkouška (písemná + ústní část)

•písemná část – test (60% celkové známky) (obsah: 70% fakultní + paralelková část (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba) + 30% gramatika)

•ústní část (40% celkové známky) – prezentace (další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=413#section-16)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=413

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů