Světlozpyt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SVE1 Z 2 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen uvažovat o nabytých vědomostech v širších souvislostech; rozumí kontextu vývoje kinematografie a provázání teoretických trendů se specifickými historickými epochami. Má přehled o metodách tvorby uměleckých děl, zná současné tendence a přístupy k filmovému dílu v oblastech jako gramatika filmového jazyka, stylistické figury, typy skladby, principů grafické vazby, rytmické vazby, světlotonality. Zná a dokáže vysvětlit pojmy mizanscéna a montáž; časoprostor ve filmu v kontextu dalších forem umělecké tvorby.

Forma studia

přednášky semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Budeme se zaobírat světlem, a to z nejrůznějších přdevším tzv. „mimofilmových“ perspektiv (fyzikálních, biologických, uměnovědných, religionistických, literárních aj.) s důrazem na světlopisný charakter filmové a fotografické tvorby. Reflexe témat a pojetí jednotlivých kapitol je podpořeno účastí konkrétního hosta s následnou aktivní diskusí seminárního charakteru.

Pojem filmu u Platóna

Světlonoš a osvícenci v imagokracii. Čas, pohyb, rychlost: iluze substanční ontologie

Světlo z pohledu moderní fyziky

Úvod do fyzikálních teorií světla od dob přednewtonovských až do J. C. Maxwella

Koperník a český podíl na překonání aristotelovské kosmologie

Descartova Optika a problémy zobrazování

V části semináře se archeokinematografie srovnává s vybranými proudy a klíčovými obdobími kinematografie:

Doporučená nebo povinná literatura

Arthur Zajonc, Uchopit světlo – Dějiny Světla a mysli. Nakl. Malvern, Praha, 2015

Jiří Zemánek (ed.), Ejhle světlo. nakl. Kant a moravská galerie v Brně, 2003

Arthur Beiser, Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha, 1978

Horák, Krupka, Fyzika. SNTL, Praha, 1979

D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. in Světová literatura 1/1993

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989

Vlastimil Jiřík, Film , řeč, obraz. skripta FAMU, SPN, Praha 1989

Vlastimil Jiřík, Kinematografický obraz. skripta FAMU, Praha 1994 (nebo vydání 1984)

Wassilly Kandinsky, O duchovnosti v umění. Triáda, Praha, 1998

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Hermann & synové, Praha, 2004

Zdeněk Horský, Koperník a české země. Nakl. Pavel Mervart, červený Kostelec, 2011

Albert Einstein, Leopold Infeld, Fyzika jako dobrodružství poznání. Orbis, Praha, 1962

Martin Mazanec (ed.), Manifesty pohyblivého obrazu. Pastiche Filmz, Olomouc, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů