Světlozpyt 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306SVE3 zápočet 2 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V těchto seminářích se budeme zaobírat světlem, a to z nejrůznějších přdevším tzv. „mimofilmových“ perspektiv (fyzikálních, biologických, uměnovědných, religionistických, literárních aj.) s důrazem na světlopisný charakter filmové a fotografické tvorby. Reflexe témat a pojetí jednotlivých kapitol je podpořeno účastí konkrétního hosta s následnou aktivní diskusí seminárního charakteru.

Fyziologický význam slunečních paprsků a světla na lidský organismus

Motiv světla v české meziválečné avantgardě

Světlo v biologických koncepcích Emanuela. Rádla

Pojetí světla ve starověkých kulturách

Světelné kulty - Eleusínská mystéria

Světelné aspekty lidské tělesnosti.

Světlo v kontextu filosofie 20. století

Od projekce v kinosále po instalaci světla

Stroboskopický efekt jako fyziologický jev a tvůrčí nástroj

Výsledky učení

Chápe do hloubky souvislosti mezi jednotlivými obdobími a tendencemi v realizaci audiovizuálních děl i v myšlení o nich, uvědomuje si časové a prostorové odlišnosti mezi nimi a je schopen zařadit svoji vlastní tvorbu do jejich kontextu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

DOPORUČENÁ NEBO POVINNÁ LITERATURA

Arthur Zajonc, Uchopit světlo – Dějiny Světla a mysli. Nakl. Malvern, Praha, 2015

Jiří Zemánek (ed.), Ejhle světlo. nakl. Kant a moravská galerie v Brně, 2003

Arthur Beiser, Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha, 1978

Horák, Krupka, Fyzika. SNTL, Praha, 1979

D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. in Světová literatura 1/1993

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989

Vlastimil Jiřík, Film , řeč, obraz. skripta FAMU, SPN, Praha 1989

Vlastimil Jiřík, Kinematografický obraz. skripta FAMU, Praha 1994 (nebo vydání 1984)

Wassilly Kandinsky, O duchovnosti v umění. Triáda, Praha, 1998

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Hermann & synové, Praha, 2004

Zdeněk Horský, Koperník a české země. Nakl. Pavel Mervart, červený Kostelec, 2011

Albert Einstein, Leopold Infeld, Fyzika jako dobrodružství poznání. Orbis, Praha, 1962

Martin Mazanec (ed.), Manifesty pohyblivého obrazu. Pastiche Filmz, Olomouc, 2010.

Zahraniční literatura:

COOK David A.: A History of Narrative Film. New York: W.W. Norton & Co. 1996

SALT, Barry. Film Style and Technology. History and Analysis. Starword 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

Poznámka

Předmět se koná jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2017/18.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů