Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373HV ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti by měli získat vhled do moderního evropského výtvarného umění, zejména do jeho souvislostí s hudebně dramatickými žánry. Látka v předmětu probíraná slouží:

a/ k celkové kultivaci vzdělání a orientaci v historických souvislostech;

b/ k bezpečnému rozlišování jednotlivých forem a způsobů hudebně dramatického uvažování;

c/ k tříbení smyslu pro tempo rytmus a ke zvýšené kvalitě vnímání hudby;

d/ k aplikaci získaných poznatků v praxi.

Forma studia

Přednáška, lektorská činnost, ukázky

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe

Obsah kurzu

Předmět se zabývá analýzou hudebních děl ve vztahu k výtvarným dílům, filmu a novodobé kultuře. Snaží se pojmenovat nejen společné styčné body, ale i rozdílnosti a specifičnosti v jednotlivých modelech hudebně dramatického uvažování na základě historického vývoje, a následně tyto poznatky aplikovat v praxi. V obecné části jde o seznámení posluchače s vývojem novodobé evropské hudby s kladením důrazu na historickou podmíněnost hudebně dramatického uvažování tvůrců v různých časových obdobích. Jde o rozlišení stylů, forem, zvolených prostředků a způsobů interpretace.

Tématické okruhy:

a/ romantismus - jeho multimedialita, optičnost, emotivnost a obecná srozumitelnost;

b/ 20. století - destrukce romantických principů, racionalizace, otázka komunikace tvůrce a konzumenta, změna vztahu tvůrce a společnosti;

c/ klasicismus- racionalita a matematičnost ukrytá v rokokových prostředcích, období konstituování základních hudebních forem;

d/ baroko a jeho citovost;

e/ renesance - hudba na míru člověka, snesení hudby na zem;

f/ období gotiky- revoluce rytmu.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby, 527 stran. Panton, Praha 1974.

HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu, Praha 1973

HAVLÍK, Jaromír. Česká symfonie 1945-1980, Praha, Panton 1989 ISBN 80-7039-005-0

HONNEGER, Arthur. Zaříkání zkamenělin, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n. p., Praha. 1960

HONNEGER, Arthur. Jsem skladatel, Supraphon. 148 s. Praha 1967

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru I., 416 s. Orbis, Praha 1942

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru II., 708 s. Orbis, Praha 1946

SCHNIERER, Miloš. Svět orchestru dvacátého století I. 463 s. M a M Brno, 1995

SCHNIERER, Miloš. Svět orchestru dvacátého století II., 435 s. Academia, 1998 ISBN: 80-200-0668-0

SCHNIERER, Miloš. Svět orchestru dvacátého století III., Jihočeská universita

CRAFT, Robert, STRAVINSKIJ, Igor Fjodorovič. Rozhovory s Robertem Craftem, 480 s., Supraphon Praha 1967

ŠTĚPÁNEK, Vladimír. Francouzská moderní hudba, 364 s. Supraphon Praha 1967

TROJAN, Jan. Dějiny opery, 504 s. Paseka 2001 ISBN 8071853488

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí celkového hodnocení je účast na přednáškách, povolené jsou maximálně 3 absence.

Předpokladem ke zdárnému absolvování kurzu je posluchačova schopnost analýzy a reflexe. Závěrečné hodnocení probíhá na základě ověření zvládnutí probrané látky, průběžného hodnocení formou testů a ústní zkoušky.

Poznámka

Doporučuji najít- https://vladimirfranz.webnode.cz - tam Publicistika, v ní pak SEDMÉ NEBE (Český rozhlas-Vltava) - všechny! přednášky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů