Seminář kurátorství a vystavování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKV Z 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto semináře je seznámit studenty a studentky s přístupy a strategiemi současného umění v institučních kontextech a představit klíčové figury české a mezinárodní umělecké scény, přímým kontaktem s pražskými galeriemi, uměleckými institucemi, kurátorskými a uměleckými osobnostmi. Výběr institucí bude reflektovat dění na současné umělecké scéně, a pozornost bude věnována i klíčové současné teorii vystavování výtvarného umění a fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu. Participující studenti a studentky budou reflektovat vybraná díla a kurátorské koncepty na základě přímého kontaktu, osobní zkušenosti a výběru klíčových textů z teorie kurátorství a prezentacích institučních kurátorů a kurátorek. Kurz si zároveň klade za cíl získání základů praktických kurátorských dovedností.

Forma studia

Diskusní skupina, workshopy, pravidelné společné návštěvy galerií současného umění se specializací na prezentace pohyblivého obrazu a mediálního umění.

Četba textů o současném kurátoství.

Prezentace výstav současného umění kurátorskými osobnostmi.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost číst texty v anglickém jazyce na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Kurz zahrnuje dějiny a základy teorie vystavování výtvarného umění, včetně fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu. Součástí semináře jsou exkurze do galerií a jiných výstavních prostor.

Cílem je diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí, upozornit na možné technické postupy používané ve výstavnictví a připravit studenty na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace.

Seminář se soustředí na

•Porozumění role kurátorství a jeho proměny v současné době.

•Porozumění jednotlivých aspektů kurátorství od konceptu, výběru umělců a umělkyň, provedení, výstavní architektury, role umělecké kritiky a sociálních médií a závěrečné dokumentace.

•Diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí ve skupinové diskusi.

•Upozornit na možné technické postupy užívané ve výstavnictví.

•Připravit studenty/ky na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace a jejich schopnost se vyjadřovat, prezentovat a diskutovat současné umění jak ústně, tak písemně.

Doporučená nebo povinná literatura

BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. 106 s. Navigace; sv. 001. ISBN 80-903452-0-4.

STEEDS, Lucy. Exhibition (Documents of Contemporary Art). 1. vyd. London: Whitechapel Gallery, 2014. 240 s. ISBN 978-0854882250.

Reilly, Maurice: Curatorial Activism, 2019

OBRIST, Hans Ulrich a RAZA, Asad. Ways of curating. London: Penguin Books, 2015. viii. 180 s. ISBN 978-0-241-95096-8.

O`NEILL, Paul, STEEDS, Lucy a WILSON, Mick. How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse. Cambridge: MIT Press, 2017. 256 s. ISBN 978-0262534321.

SÝKOROVÁ, Lenka. Nezávislé kurátorství ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000-2016

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky a úkoly:

Ústní prezentace

Součástí evaluace je krátká ústní prezentace (10 minut),. Prezentace bude představena zbytku třídy v závěrečných dvou týdnech zimního semestru.

Písemná část. Návrh autorské výstavy či kurátorovaného programu dle dohody s vyučující.

Závěrečný projekt je tento rok návrh vlastní autorské výstavy. Je zásadní, aby text ukazoval schopnosti kontextualizovat a tematizovat umělecké práce, výstavy a kurátorské koncepty z četby, se kterými byli studenti a studentky obeznámeny v průběhu semestru.

Studenti a studentky musí konzultovat jejich vybrané téma s vyučující. Uzávěrka závěrečného textu je 10. ledna 2021.

Ohodnocení

Ústní prezentace 30%, Závěrečný projekt 30%, a aktivní participace na diskusích a seminárních aktivitách na základě zadané četby 40%.

Prosím nezapisujte si kurz, pokud nejste schopny/i splnit docházku, kredity nebudou uděleny na základě pouze písemné práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů