Výtvarné umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU2 ZK 2 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je seznámit studenty s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti.

Výklad nebude omezen pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem. Jednotlivá, chronologicky se překrývající témata představí sociální proměny diváků i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Pozornost bude věnována teorii modernismu a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce naší civilizace.

Forma studia

Přednáška s prezentací obrazových materiálů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné

Obsah kurzu

Kurz, rozdělený do dvou semestrálních bloků, je zaměřený na vytvoření znalosti klíčových debat výtvarného umění, obzvláště od vzniku modernismu po současnost, jež ovlivňují současné umění, film a vizuální kulturu. Způsob výuky předmětu se soustředí i na širší společensko-historický kontext vzniku moderního a současného umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a odráží mimo jiné vizuální studie a teorii, vliv postkolonialismu a feminismu s důrazem na proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, videa, masmédií a nových technologií. Jednotlivá témata představí mj. proměny percepce vizualitou, vztah publika a institucí a umělecké obce, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa.

Výklad se neomezuje pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního a současného umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem a videem. Pozornost bude věnována teoretickým přístupům k umění a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce globální civilizace.

Doporučená nebo povinná literatura

POVINNÁ LITERATURA:

DUMBADZE, Alexander, HUDSON, Suzanne. Contemporary art: 1989 to the present. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. 512 s. ISBN 978-1-4443-3866-9.

HODGE, David, YOUSEFI, Hamed. Provincialism Perfected: Global Contemporary Art and Uneven Development. In: eflux Journal no. 65 May-August, 2015.

DUNCAN, Carol. Civilising Rituals: Inside Public Art Museums. 1. vyd. London: Routledge, 1995. pp. 102 – 132. 192 s. ISBN 978-0415070126

BARTHES, Roland., 'That Old Thing Art'. In TAYLOR, Paul. Post-Pop Art (New Criticism). Cambridge: MIT Press, 1989. pp. 21-31. 192 s. ISBN 978-0262700375.

VŠEOBECNÉ DOPORUČENÁ LITERATURA:

BALSOM, Erika. After uniqueness: a history of film and video art in circulation. New York: Columbia University Press, 2017. 312 s. ISBN 978-0231176934.

BENJAMIN, Walter. The work of art in the age of mechanical reproduction. London: Penguin, 2008. 110 s. Great ideas; 56. ISBN 978-0-141-03619-9.

BISHOP, Claire. Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship. First published. London: Verso, 2012. 382 s. ISBN 978-1-84467-690-3.

FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain a BUCHLOH, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007. 704 stran, ISBN 9788072099528.

OSBORNE, Richard, STURGIS, Dan a TURNER, Natalie. Teorie umění. Praha: Portál, 2008.192 s. ISBN 978-80-7367-370-3.

Akce slovo pohyb prostor: experimenty v umění šedesátých let. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1999. 508 s. ISBN 80-7010-074-5.

DEBORD, Guy. Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha 4-5/2008, str. 6-30.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách a aktivní participace.

Esej, jež demonstruje znalosti a dovednosti z metodologických seminářů a přednášek nebo prezentace vybraného tématu, které se vztahuje k obsahu přednáškového cyklu.

Poznámka

Týden 1

Společnost spektáklu, Guy Debord a Siuacionisté. Evropská poválečná tvorba

Fluxus a intermedia

Týden 2

Diskusní Seminář Chci tam jít (umění): provincialismus

V tomto diskusním semináři spolu probereme krátký a zajímavý text dvou mladých historiků umění Davida Hodge a Hameda Yousefa. Volně navazující na témata ze zimního semestru, toto je první ze seminářů představující několik nejdůležitějších současných debat historie umění. Přečtěte si text prosím text a přij’dte na seminář.

Týden 3

Konceptuální umění, minimalismus a land art. Robert Smithson, Eva Hesse, Donald Judd

Art Povera. Mimoevropské perspektivy Lygia Clark

Týden 4

Performance, akční umění, happeningy 60. a 70 let

Jirí Kovanda, Lumír Hladík, Lynda Benglis, Sanja Ivankovic,

New York šedesátých let Yvonne Rainier, Judson Dance Theatre, Kitchen

Týden 5

Diskusní Seminář It’s man’s world

Carol Duncan Civilising Rituals

Týden 6

Umění jako komunikace: dialogické umění. Josef Beyus, APG, Jonas Stahl

Týden 7

Pop art and Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Yayoi Kusama.

Týden 8

Diskusní Seminář 3

Pop a konec Umění? Ronald Barthes

Týden 7

Postmodernismus, umění 80. let. Stylová pluralita, Sherrie Levine, Cindy Sherman, Jeff Koons

Suzi Gablik, Selhala moderna? Votobia 1995

Týden 8

Performance a dokumentace

Díky technologickým možnostem a internetu čím víc uměleckých forem a projektů obsahuje formu performance, at’ je to skutečné živý aspekt díla či záznamy na sociálních médiích. Co tento koncept tzv. performativity znamená v kontextech dnešního umění a uměleckých institucí a pro budoucnost umění? Anna Imhof, Trajal Harrel, Lukáš Hofman, Zadie Xa aj.

Týden 9

Sociální obrat a participace

Intervence umění v každodenním životě- práva a zodpovědnosti umělce vůči veřejnosti a publiku

Práce s archívy a diváctvem, Observační mód a participace, reinscenance

Barbora Klímová, Jeremy Deller, Omer Fast

Týden 10

Umění a feminismus

Feminismus je politické hnutí, ale jak funguje a proč je důležité jeho napojení na umění, co je vlastně feministické umění?

Carol Scheeman, Guerilla Girls, Martha Rosler, Xenofeminismus

Týden 11

Skins, screens and Circuits.Jak technologie předělala tělo.

Jak spolu souvisí pornografie, klinické technogie, gender a selfíčko? Tato přednáška se bude soustředit na tělo v době technologické mediace. Amalia Ulman, Ann Hirsch, ASMR videa, Anna Daučíková.

Týden 12

Art After Internet

Od idealismu netového umění 90. let, hyper performance Ryana Trecartina, fenomén post internetu po současnost. Kolektivní umělecké projekty jako Jogging, walled gardens, Jeremy Bailey, Hito Steyerl, Marina Olson, Camille Henrot, Martin Kohout.

Omar Kholeif: Art after the Internet

A2, č. 24/2014, postinternetové umění

Týden 13

We don’t need another hero. Umění a postkolonialmus

Post-colonialní museum, zděděné archívy a narativy

Mozireen, Pad.ma, Rama Hamadesh, Wu Tsang, Fannie Sosa, Tabita Rezaire, Jon Akomfrah,

David Blandy a Larry Apiamchong

Týden 14

Co je to současné umění?

Termín contemporary art je svou vlastní kategorií, co ale vlastně toto contemporary znamená? Ai Weiwei jako globální umělec. Umění jako diplomacie, umění jako měna?

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů