Výtvarné umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem přednášky, rozdělené do dvou semestrálních bloků, je seznámit studenty s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti. Výklad nebude omezen pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem. Jednotlivá, chronologicky se překrývající témata představí sociální proměny diváků i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Pozornost bude věnována teorii modernismu a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce naší civilizace.

Forma studia:

Přednáška s prezentací obrazových materiálů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou nutné

Obsah kurzu:

.

Doporučená nebo povinná literatura:

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

Charles Baudelaire, Malíř moderního života. In: Charles Baudelaire: Úvahy o některých současnících, Odeon, Praha 1968, str. 594 - 600.

Clement Greenberg, Modernistická malba. IN: Před obrazem, OSVU, Praha 1998, str. 35-42.

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY:

Amy Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí, nakladatelství Slovart, Praha 2002.

hal foster, Rosalind Kraussová, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria:

.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: