Výtvarné umění 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ve výtvarném umění 1 se studenti*ky seznámí s vývojem široce definovaného výtvarného umění od konce 19. století, tedy vzniku modernismu až do cca 1960.

CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

•Znalost témat a hlavních diskusí moderního a současného umění od roku 1850

•Schopnost porozumět kontextům a souvislostem moderního a současného umění

•Prezentační dovednosti

•Schopnost psát o moderním umění a vytvořit vlastní argumentační pozici na téma

•Schopnost samostatného výzkumu a vizuální rešerše

Forma studia

METODY VÝUKY

•Přednáškový formát kombinován se společnou a skupinovou diskusí nad tématy a četbou

•Formativní individuální zpětná vazba / tedy psané hodnocení vaší práce, nejen známka

•Vlastní rešerše, četba a reflexe písemně i ústně, a tzv. student centred metodika

Předpoklady a další požadavky

Nutná znalost anglického jazyka na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Kurz dějin a teorie výtvarného umění rozdělené do dvou semestrálních bloků umění se bude zaměřovat na vytvoření znalosti klíčových debat moderního a současného umění, jež ovlivňují pohyblivý obraz a vizuální kulturu. Způsob výuky Výtvarného Umění 1 se soustředí na širší společensko-historický kontext vzniku moderního umění a jeho vývoj do roku 1960 včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a s důrazem na kontextualizaci a důležitost témat pro současnost . Kurz reflektuje mimo jiné postkoloniální a feministické perspektivy. Budeme spolu sledovat proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, nových technologií nebo i např psychoanalýzy, spirituality či genderu. Jednotlivá témata představí proměny diváctva, institucí i uměleckých přístupů a naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii i přiblíží současnou uměleckou scénu globálního světa.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

NOCHLIN, Linda. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

Edward Said: Orientalismus, 1978, Úvodní kapitola

Doporučená literatura:

Franz Fannon: Černá kůže, bílé masky (Peau Noire, Masques Blancs, Éditions du Seuil, 1952)

Griselda Pollock: Visions and Difference

Mark Sealy (2021) Decolonising the Camera: Photography in Racial Time, Lawrence Wishart

Clement Greenberg, Avantgarda a kýč. In: Revue Labyrint, číslo 7 – 8, Praha 2000, str. 69 – 74.

Guy Debord, Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 4-5/2008, str. 7 – 30.

Garb, T. (2002). The Forbidden Gaze: Women Artists and the Male Nude in Late Nineteenth-Century France. The Visual Culture Reader. (s. 617-624). London, England: Routledge.

Martina Pachmanová: Zrození umělkyně z pěny limonády

Kern, Leslie. Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World. Verso Books, 2021.

Ryle, Jadra. ‘Feminine Androgyny and Diagrammatic Abstraction: Science, Myth and Gender in Hilma Af Klint’s Paintings’. The Idea of North: Myth-Making and Identities, 1 January 2019. https://www.academia.edu/40014508/Feminine_Androgyny_and_Diagrammatic_Abstraction_Science_Myth_and_Gender_in_Hilma_af_Klint_s_Paintings.

Lowenstein, Adam. Dreaming of Cinema: Spectatorship, Surrealism, and the Age of Digital Media. Illustrated edition. New York: Columbia University Press, 2014.

Elder, R. Bruce. Harmony and Dissent: Film and Avant-Garde Art Movements in the Early Twentieth Century. New edition. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2010.

Holl, PROF DR Ute. Cinema, Trance and Cybernetics. 0 edition. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Leslie, Esther. Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant-Garde. Verso Books, 2004.

Jordanova, Ludmilla. Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Centuries. 1st Printing Edition. Madison, Wis: Univ of Wisconsin Pr, 1989.

Williams, Linda. Hard Core: Power, Pleasure, and the ‘Frenzy of the Visible’, Expanded Edition. First edition. Berkeley: University of California Press, 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

•Kurz je hodnocen na základě docházky, samostatné práce a participace na aktivitách v hodinách (50%) a písemné práce (50 %).

•Všechny materiály a četba budou přidávány na školní online learning Moodle. Sylabus a seznam témat a četby se nachází na MOODLE AMU.

https://moodle.amu.cz/

•Použijte stejný LOG IN jako do KOS. Informace o semináři a odkazy k četbě najdete pod FAMU>> katedra CAS.

Prosím nezapisujte si kurz, pokud nejste schopny*i splnit docházet do kurzu, kredity nebudou uděleny na základě pouze písemné práce. Pokud máte nečekané problémy s docházkou, komunikujte s vyučující ihned, když problémy nastanou.

Poznámka

Týden 0

Úvod do dějin umění - Témata a souvislosti? Představení klíčových témat přednášek a výukových metod zimního semestru, ohodnocení a cílů výuky předmětu. Oborové knihovny, instituce a elektronické zdroje, metody rešerše a závěrečná evaluace.

John Berger: Způsoby vidění, Obraz v době elektronické reprodukce. Kontext a medium.

Týden 1

O pohledu: Akt, tělo, kamera

Od Boticelliho, přes Moneta po Beyonce, tato přednáška se bude soustředit na problematiku pohledu a aktu v dějinách eurocentrického umění, se zvláštní pozornosti věnované technologické mediaci subjektu kamerou. Vysvětluje genezi uměleckého aktu do selfíčka a problematizuje jeho historické i současné manifestace ve vizuální kultuře, medicíně, pornografii, sociálních médiích a uměleckých institucích a soustředí se na kritické reinterpretace. Fetišizace pohledu: “Ten jiný jsem já”.

Četba: Linda Nochlin: Proč tu nebyly žádné velké umělkyně

John Berger: Způsoby vidění, Kapitola 2 nebo v audiovizuální dokument BBC

Doporučená četba: James Elkins (1997) Object Stares Back, Knihovna FFUK Husova 4

Týden 2

Ztracený génius v srdci modernity: Flaneur

Modernismus se v umění datuje kolem roku 1850, ale co se změnilo ve společnosti a v umělecké tvorbě v tomto období a můžeme nalézt podobnosti s problémy dneška? Města a každodenní život gentrifikace a vznik tzv. společnosti zábavy. Komodifikace umění, kapitalismus. Avantgarda.

Četba: Charles Baudelaire: Malíř moderního života

Týden 3

Společná návštěva výstavy umění dle Covidových podmínek.

Týden 4

Technologie, abstrakce a spiritualita

Nebývalý rozmach vědy, pozitivismu a víru v objektivitu fotografie měl dalekosáhlé implikace, např. myšlence mechanické objektivity jako reakci na technologický pokrok.

Vztah fotografie a umění je spjat i s vědou a sledovat, jak vedla přes posedlost viděním, také k erotice a pornografii nebo naopak k abstrakci, čisté formě tzv. neobjektivního umění a příklonu k spiritualitě. Lidské tělo a chronofotografie, evoluční teorie Charlese Darwina a její reflexe v umění. Hilma af Klint, František Kupka, Malevich aj.

Četba: Elder R. Bruce: Harmony and Dissent obzvláště kapitola Modernism and Absolute Film

Abstraction and the Occult

Týden 6

Dekolonizace kamery: Násilí obrazů

Tato přednáška se bude zabývat tématy kulturní apropriace v kontextech západního umění a pak i v českém umění. Kdo jsou exotičtí Jiní? Skrze tyto paradigmata se pokusíme společně zhodnotit tvorbu důležitých tvůrců rané avantagardy, tedy kubismu a Futurismu, ale také se podívat pohled z druhé strany fotografii Afrických autorů začátku dvacátého století či myšlenky tzv Black Metropolis.

Doporučená:

Franz Fannon Černá kůže, bílé masky (Peau Noire, Masques Blancs, Éditions du Seuil, 1952)

Edward Said (1976): Orientalismus

Týden 7

Praktický seminář s věnující se přípravě na psanou práci, výzkumu a vyhledávání zdrojů pro vlastní uměleckou a tvůrčí praxi a psaní, jak psát o obrazu či jiných typech umění, jak pracovat s citacemi a ilustracemi.

Týden 8

Toyen a gender dnes a v meziválečném Československu.

Vrátíme se k nedávné výstavy Toyen a skrze interpretaci zdrojů budeme společně přemýšlet o otázce genderu v umělecké tvorbě

Surrealism and psychologie: Sigmund Freud a Carl Jung, archetyp, mýtus a sen jako problém individuálního versus kolektivního nevědomí. Století sebe jako mýtus individuality a originality v psychoanalýze a její vliv na vizuální kulturu.

Četba: Hopkins David: Dada a Surrealism A very short introduction

Doporučená četba

Henry Bergson: Tvůrčí evoluce

Rudolf E. Kuenzli (Editor): Dada and Surrealist Film (The MIT Press) , 1996

Týden 8a

“Konec umění. At’ žije technika. Náboženství je lež. Umění je lež…Ať žije konstruktivistický technik.”

Konec umění? Umění a revoluce.

Rodčenko, Popova a užitečnost umění v kontextu utopie.

Problém kolektivního umění a participace. Transhumanismus jako model pro utopickou vizi člověka, počátky ekologie.

Četba: Claire Bishop (2011): Artificial Hells and Participatory Politics, kapitola 2

Týden 9

Umělecké vzdělávání: Vize pro 21. století

Bauhaus: přesahy umění a designu a universální forma. Black Mountain College, umělecká škola tehdy a nyní, současné experimenty s uměleckým vzděláváním, monster art school a neoliberalismus

Četba: Barbora Švehláková (2018) Umělecké vzdělávání Mezi akademií a radikální tradicí, Flashart

Doporučená:

Art School Propositions for 21st Century MIT Press obzvláště text Borise Groyse Education by Infection

Týden 10

Umění a ideologie v poválečném světě

Společnost spektáklu a situacionisté, nový realismus v Evropě, politicky angažované umění. Psychogeografie and urbanistický sen společného života v architektuře /Corbusier.

Týden 11

Revize a Individuální konzultace

Týden 12

Individuální konzultace

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Hana JANEČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů