Výtvarné umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 ZK 2 2PT česky zimní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ve výtvarném umění 1 se studenti*ky seznámí s vývojem široce definovaného výtvarného umění od konce 19. století, tedy vzniku modernismu až do cca 1960.

CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

•Znalost témat a hlavních diskusí moderního a současného umění od roku 1850

•Schopnost porozumět kontextům a souvislostem moderního a současného umění

•Prezentační dovednosti

•Schopnost psát o moderním umění a vytvořit vlastní argumentační pozici na téma

•Schopnost samostatného výzkumu a vizuální rešerše

Forma studia

METODY VÝUKY

•Přednáškový formát kombinován se společnou a skupinovou diskusí nad tématy a četbou

•Formativní individuální zpětná vazba / tedy psané hodnocení vaší práce, nejen známka

•Vlastní rešerše, četba a reflexe písemně i ústně, a tzv. student centred metodika

Předpoklady a další požadavky

Nutná znalost anglického jazyka na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Kurz dějin a teorie výtvarného umění rozdělené do dvou semestrálních bloků umění se bude zaměřovat na vytvoření znalosti klíčových debat moderního a současného umění, jež ovlivňují pohyblivý obraz a vizuální kulturu. Způsob výuky Výtvarného Umění 1 se soustředí na širší společensko-historický kontext vzniku moderního umění a jeho vývoj do roku 1960 včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a s důrazem na kontextualizaci a důležitost témat pro současnost . Kurz reflektuje mimo jiné postkoloniální a feministické perspektivy. Budeme spolu sledovat proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, nových technologií nebo i např psychoanalýzy, spirituality či genderu. Jednotlivá témata představí proměny diváctva, institucí i uměleckých přístupů a naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii i přiblíží současnou uměleckou scénu globálního světa.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

NOCHLIN, Linda. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

Edward Said: Orientalismus, 1978, Úvodní kapitola

Doporučená literatura:

Griselda Pollock:Visions and Difference

Martina Pachmanová: Zrození umělkyně z pěny limonády

FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. Trans. by Richard Philcox, Revised edition New York : Berkeley, Calif.: Grove Press, 2008. 240 s. ISBN 978-0-8021-4300-6

DEBORD, Guy. Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha 4-5/2008, str. 6-30.

FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain a BUCHLOH, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007. 704 stran, ISBN 9788072099528.

Přehled:

DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5.

OSBORNE, Richard, STURGIS, Dan a TURNER, Natalie. Teorie umění. Praha: Portál, 2008.192 s. ISBN 978-80-7367-370-3.

Hodnoticí metody a kritéria

•Kurz je hodnocen na základě docházky, samostatné práce a participace na aktivitách v hodinách (50%) a písemné práce (50 %).

•Všechny materiály a četba budou přidávány na školní online learning Moodle. Sylabus a seznam témat a četby se nachází na MOODLE AMU.

https://moodle.amu.cz/

•Použijte stejný LOG IN jako do KOS. Informace o semináři a odkazy k četbě najdete pod FAMU>> katedra CAS.

Prosím nezapisujte si kurz, pokud nejste schopny*i splnit docházet do kurzu, kredity nebudou uděleny na základě pouze písemné práce. Pokud máte nečekané problémy s docházkou, komunikujte s vyučující ihned, když problémy nastanou.

Poznámka

Týden 0

Úvod do dějin umění - Témata a souvislosti? Představení klíčových témat přednášek a výukových metod zimního semestru, ohodnocení a cílů výuky předmětu. Oborové knihovny, instituce a elektronické zdroje, metody rešerše a závěrečná evaluace.

John Berger: Způsoby vidění, Obraz v době elektronické reprodukce. Kontext a medium.

Týden 1

O pohledu: Akt, tělo, kamera

Od Boticelliho, přes Moneta po Beyonce, tato přednáška se bude soustředit na problematiku pohledu a aktu v dějinách eurocentrického umění, se zvláštní pozornosti věnované technologické mediaci subjektu kamerou. Vysvětluje genezi uměleckého aktu do selfíčka a problematizuje jeho historické i současné manifestace ve vizuální kultuře, medicíně, pornografii, sociálních médiích a uměleckých institucích a soustředí se na kritické reinterpretace. Fetišizace pohledu: “Ten jiný jsem já”.

Četba: Linda Nochlin: Proč tu nebyly žádné velké umělkyně

John Berger: Způsoby vidění, Kapitola 2 nebo v audiovizuální dokument BBC

Doporučená četba: James Elkins (1997) Object Stares Back, Knihovna FFUK Husova 4

Týden 2

Ztracený génius v srdci modernity: Flaneur

Modernismus se v umění datuje kolem roku 1850, ale co se změnilo ve společnosti a v umělecké tvorbě v tomto období a můžeme nalézt podobnosti s problémy dneška? Města a každodenní život gentrifikace a vznik tzv. společnosti zábavy. Komodifikace umění, kapitalismus. Avantgarda.

Četba: Charles Baudelaire: Malíř moderního života

Týden 3

Společná návštěva výstavy umění dle Covidových podmínek.

Týden 4

Technologie, abstrakce a spiritualita

Nebývalý rozmach vědy, pozitivismu a víru v objektivitu fotografie měl dalekosáhlé implikace, např. myšlence mechanické objektivity jako reakci na technologický pokrok.

Vztah fotografie a umění je spjat i s vědou a sledovat, jak vedla přes posedlost viděním, také k erotice a pornografii nebo naopak k abstrakci, čisté formě tzv. neobjektivního umění a příklonu k spiritualitě. Lidské tělo a chronofotografie, evoluční teorie Charlese Darwina a její reflexe v umění. Hilma af Klint, František Kupka, Malevich aj.

Četba: Elder R. Bruce: Harmony and Dissent obzvláště kapitola Modernism and Absolute Film

Abstraction and the Occult

Týden 6

Dekolonizace kamery: Násilí obrazů

Tato přednáška se bude zabývat tématy kulturní apropriace v kontextech západního umění a pak i v českém umění. Kdo jsou exotičtí Jiní? Skrze tyto paradigmata se pokusíme společně zhodnotit tvorbu důležitých tvůrců rané avantagardy, tedy kubismu a Futurismu, ale také se podívat pohled z druhé strany fotografii Afrických autorů začátku dvacátého století či myšlenky tzv Black Metropolis.

Doporučená:

Franz Fannon Černá kůže, bílé masky (Peau Noire, Masques Blancs, Éditions du Seuil, 1952)

Edward Said (1976): Orientalismus

Týden 7

Praktický seminář s věnující se přípravě na psanou práci, výzkumu a vyhledávání zdrojů pro vlastní uměleckou a tvůrčí praxi a psaní, jak psát o obrazu či jiných typech umění, jak pracovat s citacemi a ilustracemi.

Týden 8

Toyen a gender dnes a v meziválečném Československu.

Vrátíme se k nedávné výstavy Toyen a skrze interpretaci zdrojů budeme společně přemýšlet o otázce genderu v umělecké tvorbě

Surrealism and psychologie: Sigmund Freud a Carl Jung, archetyp, mýtus a sen jako problém individuálního versus kolektivního nevědomí. Století sebe jako mýtus individuality a originality v psychoanalýze a její vliv na vizuální kulturu.

Četba: Hopkins David: Dada a Surrealism A very short introduction

Doporučená četba

Henry Bergson: Tvůrčí evoluce

Rudolf E. Kuenzli (Editor): Dada and Surrealist Film (The MIT Press) , 1996

Týden 8a

“Konec umění. At’ žije technika. Náboženství je lež. Umění je lež…Ať žije konstruktivistický technik.”

Konec umění? Umění a revoluce.

Rodčenko, Popova a užitečnost umění v kontextu utopie.

Problém kolektivního umění a participace. Transhumanismus jako model pro utopickou vizi člověka, počátky ekologie.

Četba: Claire Bishop (2011): Artificial Hells and Participatory Politics, kapitola 2

Týden 9

Umělecké vzdělávání: Vize pro 21. století

Bauhaus: přesahy umění a designu a universální forma. Black Mountain College, umělecká škola tehdy a nyní, současné experimenty s uměleckým vzděláváním, monster art school a neoliberalismus

Četba: Barbora Švehláková (2018) Umělecké vzdělávání Mezi akademií a radikální tradicí, Flashart

Doporučená:

Art School Propositions for 21st Century MIT Press obzvláště text Borise Groyse Education by Infection

Týden 10

Umění a ideologie v poválečném světě

Společnost spektáklu a situacionisté, nový realismus v Evropě, politicky angažované umění. Psychogeografie and urbanistický sen společného života v architektuře /Corbusier.

Týden 11

Revize a Individuální konzultace

Týden 12

Individuální konzultace

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Hana JANEČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů