Výtvarné umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je seznámit studenty s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti. Výklad nebude omezen pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem. Jednotlivá, chronologicky se překrývající témata představí sociální proměny diváků i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Pozornost bude věnována teorii modernismu a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce naší civilizace.

Forma studia

Přednáška s prezentací obrazových materiálů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné

Obsah kurzu

Týden

Úvod do dějin umění - Témata a souvislosti

Proč se zabývat dějinami a teorií umění a kultury na filmové škole? Představení klíčových témat přednášek a výukových metod zimního semestru, ohodnocení a cílů výuky předmětu. Oborové knihovny, instituce a elektronické zdroje, metody rešerše a závěrečná evaluace.

Obraz v době elektronické reprodukce, způsoby vidění: Kontext a medium.

Týden 1

O pohledu: Akt, tělo, kamera

Od Boticelliho, přes Moneta po Beyonce, tato přednáška se bude soustředit na problematiku pohledu a aktu v dějinách eurocentrického umění, se zvláštní pozornosti věnované technologické mediaci subjektu kamerou. Vysvětluje genezi uměleckého aktu do selfíčka a problematizuje jeho historické i současné manifestace ve vizuální kultuře, medicíně, pornografii, sociálních médiích a uměleckých institucích a soustředí se na kritické reinterpretace. Fetišizace pohledu: “Ten jiný jsem já”.

Četba

Linda Nochlin: Proč tu nebyly žádné velké umělkyně

John Berger: Způsoby vidění, Kapitola 2 nebo v audiovizuální dokument BBC

Doporučená četba:James Elkins (1997) Object Stares Back, Knihovna FFUK Husova 4

Týden 2

Ztracený génius v srdci modernity: Flaneur.

Modernismus se v umění datuje kolem roku 1850, ale co se změnilo ve společnosti a v umělecké tvorbě v tomto období a můžeme nalézt podobnosti s problémy dneška? Města a každodenní život v kontextu gentrifikace a reakce umělecké tvorby. Komodifikace umění, kapitalismus. Avantgarda.

Četba: Charles Baudelaire: Malíř moderního života

Týden 3

Společná návštěva výstavy moderního umění.

Týden 4

Technologie, abstrakce a spiritualita.

Nebývalý rozmach vědy, pozitivismu a víru v objektivitu fotografie znamenalo pro mnohé víru v mechanickou objektivitu, tedy určitý technoutopismus, který rezonuje i v dnešní společnosti např v diskusích kolem umělé inteligence. Tento týden budeme diskutovat abstrakci, čistou formu tzv. neobjektivního umění a příklon k spiritualitě abstraktních umělců a umělkyň i společnosti ranného dvacátého století jako reakci na technologický pokrok. Lidské tělo a chronofotografie, evoluční teorie Charlese Darwina a její reflexe v umění. Hilma af Klint, František Kupka aj.

Četba

Elder R. Bruce: Harmony and Dissent obzvláště kapitola Modernism and Absolute Film

Abstraction and the Occult

Týden 5

Kulturní apropriace a exotičtí Jiní

Tato přednáška se bude zabývat tématy kulturní apropriace v kontextech západního umění a pak i v českém umění a jakou má dnes relevanci, odkud přišla myšlenka primitivního a jak se Primitivismus ukazoval v kultuře a umění? Kdo jsou exotičtí Jiní? Skrze tyto paradigmata se pokusíme společně zhodnotit tvorbu důležitých tvůrců rané avantagardy, tedy kubismu a Futurismu a reakci tzv. nízké kultury na tuto expresi modernismu.

Četba: Topografie Excesů Luiza Prado de O Martins https://artalk.cz/2018/06/25/topografie-excesu-tela-prostory-a-protikletby/

Doporučená

Franz Fannon Černá kůže, bílé masky (Peau Noire, Masques Blancs, Éditions du Seuil, 1952)

Edward Said (1976): Orientalismus

Týden 6

Praktický seminář s věnující se výzkumu a vyhledávání zdrojů pro vlastní uměleckou a tvůrčí praxi a psaní, jak psát o obrazu či jiných typech umění, jak pracovat s citacemi a ilustracemi.

Týden 7

Radikální gesta

Futurismus, DADA: Hannah Hoch a foto montáž. Marcel Duchamp a nové pojetí umělce.

Surrealism and psychologie: Sigmund Freud a Carl Jung, archetyp, mýtus a sen jako problém individuálního versus kolektivního nevědomí. Frida Kahlo, Dora Maurer aj.

Četba: Hopkins David: Dada a Surrealism A very short introduction

Doporučená

Henry Bergson: Tvůrčí evoluce

Rudolf E. Kuenzli (Editor): Dada and Surrealist Film (The MIT Press) , 1996

Týden 8

Konec umění. At’ žije technika. Náboženství je lež. Umění je lež…Ať žije konstruktivistický technik.”

Konec umění? Umění a revoluce. Sovětská avantgarda dvacátých let.

Rodčenko, Popova a užitečnost umění v kontextu utopie.

Problém kolektivního umění a participace. Transhumanismus jako model pro utopickou vizi společnosti.

Četba: Claire Bishop (2011): Artificial Hells and Participatory Politics, kapitola 2

Týden 9

Umělecké vzdělávání: Vize pro 21. století

Bauhaus: přesahy umění a designu a universální forma. Black Mountain College, umělecká škola tehdy a nyní, současné experimenty s uměleckým vzděláváním, monster art school a neoliberalismus

Četba: Barbora Švehláková (2018) Umělecké vzdělávání Mezi akademií a radikální tradicí, Flashart

Doporučená:

Art School Propositions for 21st Century MIT Press obzvláště text Borise Groyse Education by Infection

Týden 10

Umění a ideologie v poválečném světě

Společnost spektáklu a situacionisté, nový realismus v Evropě, politicky angažované umění.

Abstraktní Expresionismus. Barva a gesto.

Clement Greenberg Umění a kýč.

Týden 11

Revize a Individuální konzultace

Týden 12

Individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

John Berger., Způsoby vidění, Labyrint, Praha 2016

Linda Nochlin, Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? In: Martina Pachmanová (ed.), Neviditelná žena, One Woman Press 2002

James Elkins (1997): Object Stares Back, Simon Schuster, New York

Charles Baudelaire, Malíř moderního života. In: Charles Baudelaire: Úvahy o některých současnících, Odeon, Praha 1968, str. 594 – 600.

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY

Elder R. Bruce (2005) Harmony and Dissent

Edward Said (1976): Orientalismus

Jiří Zemánek, Zdeněk Pešánek 1896-1965, Národní galerie, Praha 1997

Clement Greenberg, Avantgarda a kýč. In: Revue Labyrint, číslo 7 – 8, Praha 2000, str. 69 – 74.

Guy Debord, Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 4-5/2008, str. 7 – 30.

Fanon, Frantz, Black Skin, White Masks, trans. by Richard Philcox, Revised edition (New York : Berkeley, Calif.: Grove Press, 2008)

Hodnoticí metody a kritéria

Návštěva přednášek a četba povinných textů a participace v diskusích a seminárních cvičení.

Kredity jsou uděleny na základě

Účast na přednáškách a aktivní participace na diskusích: 50%

Písemná práce na zadané téma 50%

Poznámka

.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Hana JANEČKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů