Výtvarné umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 ZK 2 2PT česky zimní

Garant předmětu

Hana JANEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti.

CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

•Znalost témat a hlavních diskusí moderního a současného umění od roku 1850

•Schopnost porozumět kontextům a souvislostem moderního a současného umění

•Prezentační dovednosti

•Schopnost psát o moderním umění a vytvořit vlastní argumentační pozici na téma

•Schopnost samostatného výzkumu a vizuální rešerše

Forma studia

METODY VÝUKY

•Přednáškový formát kombinován se společnou a skupinovou diskusí nad tématy a četbou

•Formativní individuální zpětná vazba / tedy psané hodnocení vaší práce, nejen známka

•Vlastní rešerše, četba a reflexe písemně i ústně, a tzv. student centred metodika

Předpoklady a další požadavky

Nutná znalost anglického jazyka na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Kurz dějin a teorie výtvarného umění rozdělené do dvou semestrálních bloků umění se bude zaměřovat na vytvoření znalosti klíčových debat moderního a současného umění, jež ovlivňují pohyblivý obraz a vizuální kulturu. Způsob výuky Výtvarného Umění 1 se soustředí na širší společensko-historický kontext vzniku moderního umění a jeho vývoj do roku 1960 včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a s důrazem na kontextualizaci a důležitost témat pro současnost . Kurz reflektuje mimo jiné postkoloniální a feministické perspektivy. Budeme spolu sledovat proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, nových technologií nebo i např psychoanalýzy, spirituality či genderu.

Výklad se neomezuje pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů. Jednotlivá témata představí proměny diváctva, institucí i uměleckých přístupů a naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii i přiblíží současnou uměleckou scénu globálního světa.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERGER, John et al. Způsoby vidění. Překlad Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. V Praze: Labyrint, 2016. 150 stran. Labyrint fresh eye; 3. svazek. ISBN 978-80-87260-78-4.

NOCHLIN, Linda. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

Edward Said: Orientalismus, 1978

Přehled:

DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5.

Doporučená literatura:

.

FOSTER, Hal, KRAUSS, Rosalind, BOIS, Yve-Alain a BUCHLOH, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Překlad Irena Ellis, Jitka Sedláčková a Josef Hrdlička. Praha: Slovart, 2007. 704 stran, ISBN 9788072099528.

Griselda Pollock:Visions and Difference

Martina Pachmanová: Zrození umělkyně z pěny limonády

OSBORNE, Richard, STURGIS, Dan a TURNER, Natalie. Teorie umění. Praha: Portál, 2008.192 s. ISBN 978-80-7367-370-3.

FANON, Frantz. Black Skin, White Masks. Trans. by Richard Philcox, Revised edition New York : Berkeley, Calif.: Grove Press, 2008. 240 s. ISBN 978-0-8021-4300-6

DEBORD, Guy. Zpráva o konstrukci situací a o podmínkách organizace a působení mezinárodní situacionistické tendence. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha 4-5/2008, str. 6-30.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení a evaluace Zimní Semestr 2021 Důležité

•Kurz je hodnocen na základě docházky a participace na aktivitách v hodinách (50%) a písemné práce (50 %).

•Vzhledem ke krizové situaci je letos větší důraz na samostatnou průběžnou přípravu (četba, krátké psané úkoly, vizuální rešerše aj.).

•V nouzovém stavu bude kurz probíhat online na platformě Jitsi.

•Všechny materiály a četba budou přidávány na školní online learning Moodle. Sylabus a seznam témat a četby se nachází na MOODLE AMU.

https://moodle.amu.cz/

•Použijte stejný LOG IN jako do KOS. Informace o semináři a odkazy k četbě najdete pod FAMU>> katedra CAS.

Prosím nezapisujte si kurz, pokud nejste schopny/i splnit docházku, kredity nebudou uděleny na základě pouze písemné práce. Pokud máte nečekané problémy s docházkou, komunikujte s vyučující ihned, když problémy nastanou.

Poznámka

Týden 0

Úvod do dějin umění - Témata a souvislosti? Představení klíčových témat přednášek a výukových metod zimního semestru, ohodnocení a cílů výuky předmětu. Oborové knihovny, instituce a elektronické zdroje, metody rešerše a závěrečná evaluace.

John Berger a jeho Způsoby Vidění Obraz v době elektronické reprodukce: Kontext a medium.

Týden 1

O pohledu: Akt, tělo, kamera

Od Boticelliho, přes Moneta po Beyonce, tato přednáška se bude soustředit na problematiku pohledu a aktu v dějinách eurocentrického umění, se zvláštní pozornosti věnované technologické mediaci subjektu kamerou. Vysvětluje genezi uměleckého aktu do selfíčka a problematizuje jeho historické i současné manifestace ve vizuální kultuře, medicíně, pornografii, sociálních médiích a uměleckých institucích a soustředí se na kritické reinterpretace. Fetišizace pohledu: “Ten jiný jsem já”.

Četba

Linda Nochlin: Proč tu nebyly žádné velké umělkyně

John Berger: Způsoby vidění, Kapitola 2 nebo v audiovizuální dokument BBC

Doporučená četba: James Elkins (1997) Object Stares Back, Knihovna FFUK Husova 4

Týden 2

Ztracený génius v srdci modernity: Flaneur

Modernismus se v umění datuje kolem roku 1850, ale co se změnilo ve společnosti a v umělecké tvorbě v tomto období a můžeme nalézt podobnosti s problémy dneška? Města a každodenní život v gentrifikaci a společnosti zábavy. Komodifikace umění, kapitalismus. Avantgarda.

Četba: Charles Baudelaire: Malíř moderního života

Týden 3

Společná návštěva výstavy umění dle Covidových podmínek.

Týden 4 a 5

Technologie, abstrakce a spiritualita

Nebývalý rozmach vědy, pozitivismu a víru v objektivitu fotografie měl dalekosáhlé implikace, např. myšlence mechanické objektivity jako reakci na technologický pokrok. Ta reprezentuje určitý techno-utopismus, který rezonuje i v dnešní společnosti např v diskusích o umělé inteligenci.

Tyto dvě přednášky se budou věnovat vlivu fotografie na umění i vědu a sledovat, jak vedla přes posedlost viděním, tedy tzv. frenzy of visible také k erotice a pornografii nebo naopak k abstrakci, čisté formě tzv. neobjektivního umění a příklonu k spiritualitě abstraktních umělců/umělkyň a společnosti . Lidské tělo a chronofotografie, evoluční teorie Charlese Darwina a její reflexe v umění. Hilma af Klint, František Kupka, Malevich aj.

Četba

Elder R. Bruce: Harmony and Dissent obzvláště kapitola Modernism and Absolute Film

Abstraction and the Occult

Týden 6

Kulturní apropriace a exotičtí Jiní

Tato přednáška se bude zabývat tématy kulturní apropriace v kontextech západního umění a pak i v českém umění. Jakou má dnes relevanci exotizace a odkud přišla myšlenka primitivního a jak se Primitivismus ukazoval v kultuře a umění? Kdo jsou exotičtí Jiní? Skrze tyto paradigmata se pokusíme společně zhodnotit tvorbu důležitých tvůrců rané avantagardy, tedy kubismu a Futurismu a reakci tzv. nízké kultury na tuto expresi modernismu.

Četba: Topografie Excesů Luiza Prado de O Martins https://artalk.cz/2018/06/25/topografie-excesu-tela-prostory-a-protikletby/

Doporučená:

Franz Fannon Černá kůže, bílé masky (Peau Noire, Masques Blancs, Éditions du Seuil, 1952)

Edward Said (1976): Orientalismus

Týden 7

Praktický seminář s věnující se přípravě na psanou práci, výzkumu a vyhledávání zdrojů pro vlastní uměleckou a tvůrčí praxi a psaní, jak psát o obrazu či jiných typech umění, jak pracovat s citacemi a ilustracemi.

Týden 8

Století sebe a radikální gesta

Futurismus, DADA: Hannah Hoch a foto montáž. Marcel Duchamp a nové pojetí umělce.

Surrealism and psychologie: Sigmund Freud a Carl Jung, archetyp, mýtus a sen jako problém individuálního versus kolektivního nevědomí. Století sebe jako mýtus individuality a originality v psychoanalýze a její vliv na vizuální kulturu.

Četba: Hopkins David: Dada a Surrealism A very short introduction

Doporučená četba

Henry Bergson: Tvůrčí evoluce

Rudolf E. Kuenzli (Editor): Dada and Surrealist Film (The MIT Press) , 1996

Týden 8

“Konec umění. At’ žije technika. Náboženství je lež. Umění je lež…Ať žije konstruktivistický technik.”

Konec umění? Umění a revoluce.

Rodčenko, Popova a užitečnost umění v kontextu utopie.

Problém kolektivního umění a participace. Transhumanismus jako model pro utopickou vizi člověka, počátky ekologie.

Četba: Claire Bishop (2011): Artificial Hells and Participatory Politics, kapitola 2

Týden 9

Umělecké vzdělávání: Vize pro 21. století

Bauhaus: přesahy umění a designu a universální forma. Black Mountain College, umělecká škola tehdy a nyní, současné experimenty s uměleckým vzděláváním, monster art school a neoliberalismus

Četba: Barbora Švehláková (2018) Umělecké vzdělávání Mezi akademií a radikální tradicí, Flashart

Doporučená:

Art School Propositions for 21st Century MIT Press obzvláště text Borise Groyse Education by Infection

Týden 10

Umění a ideologie v poválečném světě

Společnost spektáklu a situacionisté, nový realismus v Evropě, politicky angažované umění. Psychogeografie and urbanistický sen společného života v architektuře /Corbusier.

Týden 11

Revize a Individuální konzultace

Týden 12

Individuální konzultace

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Distanční výuka

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Hana JANEČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů