Výtvarné umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VU1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je seznámit studenty s vývojem široce definovaného výtvarného umění od počátku 20. století až do současnosti. Výklad nebude omezen pouze na popis či komparaci jednotlivých umělců nebo uměleckých směrů, ale soustředí se i na širší společensko-historický kontext vývoje moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými disciplínami, především s filmem. Jednotlivá, chronologicky se překrývající témata představí sociální proměny diváků i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Pozornost bude věnována teorii modernismu a možným metodologickým přístupům ke kultuře dvacátého století. Samostatné bloky budou věnovány důležitým osobnostem umění posledních 100 let, ale i tématům ze světa masové kultury, na kterých bude vysvětlena dynamika kulturní produkce naší civilizace.

Forma studia

Přednáška s prezentací obrazových materiálů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné

Obsah kurzu

Přednášky dějin umění rozdělené do dvou semestrálních bloků umění se budou zaměřovat na vytvoření znalosti klíčových debat dějin umění, obzvláště od vzniku modernism po současnost, jež ovlivňují současné umění, film a vizuální kulturu. Způsob výuky předmětu se soustředí i na širší společensko-historický kontext vzniku moderního umění včetně souvislostí s příbuznými uměleckými, humanitními i vědeckými disciplínami a odráží mimo vizuální studie a teorii vliv, post-kolonialismu a feminismu s důrazem na proměnu vztahu mezi „vysokou“ a „nízkou“ kulturou a prolínání tradičních oborů výtvarného umění s oblastmi fotografie, filmu, masmédií a nových technologií. Jednotlivá témata představí sociální proměny diváctva, institucí jako muzeí i tvůrců umění, naznačí vztahy mezi technologickým vývojem a uměleckými médii a přiblíží současnou uměleckou scénu globalizujícího se světa. Kurz bude zdůrazňovat přístup ovlivňující.

Týden 1

Úvod do dějin umění - Témata a souvislosti

Proč se zabývat dějinami a teorií umění a kultury na filmové škole? Představení klíčových témat přednášek a struktury výuky, ohodnocení a cílů výuky předmětu.

Týden 2

Obraz v době elektronické reprodukce, způsoby vidění: Kontext a médium

Týden 3

O pohledu: Akt, tělo, kamera

Od Boticelliho po Beyonce, tato přednáška se bude soustředit na problematiku pohledu a genderu v dějinách Západního umění. Současné dopady tradice aktu ve vizuální kultuře a jejich kritické reinterpretace.

Týden 4

Praktický seminář s věnující se výzkumu a vyhledávání zdrojů pro vlastní uměleckou a tvůrčí praxi a psaní, jak psát o obrazu, jak pracovat s citacemi a ilustracemi.

Týden 5

Jak psát a proč psát o umění či vlastní tvůrčí praxi a jak vytvářet přesvědčivou argumentaci s pomocí citací a technik ze semináře 1.

Týden 6

Modernita

Co se změnilo v umělecké tvorbě kolem roku 1850, že se nazývá moderní? Co to vlastně znamená modernismus nebo modernita? Města a každodenní život. Komodifikace umění, kapitalismus. Vliv vědy na umění.

Manet, Courbert, Mary Cassatt, Rosa Bonheur

Týden 7

Jeden milion avantgard: avantgarda, neoavantgarda, postmoderna, alternmoderna

Cubismus, Futurismus, umění, válka a revoluce

DADA: Hannah Hoch a foto montáž

Surrealism and psychology: Sigmund Freud, Frieda Kahlo, Toyen a český surrealismus Devětsil

Týden 8

Kulturní apropriace a exotičtí Jiní

Co znamená termín kulturní apropriace v kontextech Západního umění a pak i v českém umění a jakou má dnes relevanci, odkud přišla myšlenka primitivního a jak se Primitivismus ukazoval v kultuře a umění? Kdo jsou exotičtí Jiní? Picasso, Matisse, Henri Rousseau, Hokusai

Týden 9

Radikální gesta. Konec umění?

Marcel Duchamp a nové pojetí umělce. Fotografie a vidění. František Kupka

Sovětská avantgarda dvacátých let.

Týden 10

Bauhaus: přesahy umění a designu a umělecká škola

Black Mountain College, umělecká škola tehdy a nyní, současné experimenty s uměleckým vzděláváním, monster art school a neoliberalismus

Týden 11

Umění a ideologie v poválečném světě

Abstraktní Expresionismus. Barva a gesto.

Clement Greenberg Umění a kýč.

Společnost spektáklu a situacionisté, nový realismus v Evropě, politicky angažované umění.

Týden 12

Individuální konzultace

Týden 13

Individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Berger, J., Způsoby vidění, Labyrint, Praha 2016

Linda Nochlin, Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? In: Martina Pachmanová (ed.), Neviditelná žena, One Woman Press 2002

Amy Dempsey, Umělecké styly, školy a hnutí, nakladatelství Slovart, Praha 2002

Clement Greenberg, Modernistická malba. IN: Před obrazem, OSVU, Praha 1998, str. 35-42.

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY

Clement Greenberg, Modernistická malba. IN: Před obrazem, OSVU, Praha 1998, str. 35-42.

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

Fanon, Frantz, Black Skin, White Masks, trans. by Richard Philcox, Revised edition (New York : Berkeley, Calif.: Grove Press, 2008)

Hodnoticí metody a kritéria

Návštěva přednášek a četba povinných textů a participace v diskusích a seminárních cvičení.

Kredity jsou uděleny na základě

Účast na přednáškách a aktivní participace na diskusích: 50%

20% Poznámkový zápisník z přednášek demonstrující porozumění obsahu přednášek.

Může být v psané či elektronické formě.

30% Vypracování tří krátkých psaných textů, které budou studentům a studentkám zadávány průběžně během zimního semestru. Tyto práce budou odevzdány s poznámkovým sešitem nejpozději do 23.ledna. 2019.

Poznámka

.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEČKOVÁ H.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Hana JANEČKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů