Kapitoly z dějin střihové skladby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDSS Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby. Má zevrubné znalosti vertikální montáže a dokáže ji vysvětlit i na němém filmu. Zevrubně zná osobnosti sovětské montážní školy, jejich tvorbu v, nejvýznamnější díla, inspirační zdroje, poetiku. Zná Kulešovovy experimenty a umí popsat přínos sovětských montážníků pro rozvoj střihové skladby spolu s pozdějším přehodnocením metod režiséry Tarkovským a Pelešjanem.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Kurs má sloužit především jako doplnění a konkretizace témat, která byla náplní předmětů Teorie střihové skladby. Příslušná témata si studenti připraví formou referátů, které jsou východiskem pro následný dialog. Na jednotlivá témata jsou zváni hosté:

Skladebné postupy filmových avantgard

Film a fotografie – specifika skladebných postupů

Skladebné postupy v dokumentárním filmu

Inovativní tendence v narativní skladbě

Tvarozpyt montážních struktur

Během diskuze se reflektují historické i současné metody tvorby audiovizuálních děl, tendence a přístupy k filmovému dílu a audiovizuálnímu dílu vůbec.

Nástup zvukového filmu v Evropě a USA.

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislav Ulver, Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha 1991

Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha, 2013.

Martin Mazanec (ed), Peter Kubelka, Pastiche Filmz, Olomouc, 2008.

Martin Kaňuch (ed), Hladné oko. Bratislava, 2001.

Victor A. Grauer, Brakhage a teorie filmové montáže, Iluminace 3/1999.

Peter Gidal: Teorie & definice strukturálního/materiálního filmu. Iluminace 3/99.

Jaroslav Anděl (ed.), Myšlení o fotografii. NAMU, Praha, 2012.

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha, 2004.

Jaroslav Anděl, Sovětská filmová fotografie dvacátých let. Odeon, Praha 1979.

Tomáš Dvořák a kolektiv, Fotografie, socha, objekt. NAMU Praha, 2017.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Hynek, Praha, 1994.

Roland Barthes, Světlá komora. Archa, Bratislava, 1994.

Antonín Navrátil, Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974.

Guy Gauthier, Dokumentární film, jiná kinematografie. NAMU, Praha, 2004.

Antonín Navrátil, Sovětský dokumentární film. ČFÚ, Praha, 1974.

Martin Čihák (et al.), Distanční montáž Artavazda Pelešjana. NAMU, Praha, 2016.

Barry Salt, Filmový styl a filmová technika 1895 - 1900, Iluminace 1 /95.

Walter Murch, In the Blink of An Eye. Silman-James Press, U.S., 2001.

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995.

Zdenk Hudec, Miklós Jancsó a jeho filmy. Casablanca, Praha, 2016.

Peter Mihálik, Kapitoly z filmovej teorie. Tatran, Bratislava, 1983.

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995.

K tvarozpytu montážních struktur – sborník. NAMU Praha + Pastiche Filmz Olomouc, 2015.

Angloamerické studie, sborník filmové teorie. ČFÚ, Praha, 1991.

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995.

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995.

Stanislav Ulver, Čas a globální čas ve filmu, Iluminace 2 / 1989.

André Bazin: Co je to film? ČFÚ, Praha, 1979.

Maurice Merleau–Ponty, Film a nová psychologie. Iluminace 2 / 1989

Jean Epstein, Poetika obrazů. Herrmann a synové 1997.

Vlastimil Jiřík, Kinematografický obraz, skripta FAMU, Praha, 1994.

D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Světová literatura 1/1993.

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní účast na semináři a přednesení připraveného příspěvku k vybranému tématu. Vystoupení by mělo stručně uvést do kontextů dané filmové (fotografické) dílo i jeho autora a zaměřit se především na analýzu skladebných postupů a použitých výrazových prostředků. Předpokladem udělení zápočtu je pozorné studium doporučené odborné literatury v oblasti tvorby filmu a jeho skladby.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů