Přehled dějin české kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DCEK1 ZK 3 6T česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan KLIMEŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška poskytuje základní sumu informací o domácí filmové kultuře a systému jejího financování v jednotlivých etapách vývoje.

Forma studia

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky

Znalost české kinematografie - schopnost analýzy, reflexe.

Obsah kurzu

Dějiny českého filmu A

(1895 – 1970)

Přednáška se soustředí na kinematografické dění na území dnešní České republiky, nicméně s přihlédnutím i k poválečnému vývoji na Slovensku. Akcentuje systémové principy oboru a jejich proměny v závislosti na společenském, tj. i politickém vývoji. V prvních dekádách 20. století průběžně upozorňuje na proměny společenského statusu filmového média, na rozdíly v typu kinematografických aktivit z pozic provincie za Rakouska-Uherska a z perspektivy národní kinematografie samostatného státu s přihlédnutím ke kulturně etnickému chápání tohoto pojmu. Sleduje genezi filmařských profesí, výrobního zázemí oboru, státní ingerence do oboru, výrazné generační nástupy filmařů i jednotlivé osobnosti. V případě vlastní filmové tvorby je kladen velký důraz na její kulturněhistorické kontexty. Přednášky obsahují řadu filmových ukázek a jsou vždy doplněny projekcí celovečerního filmu.

 1. Rakousko-Uhersko
 2. Rakousko-Uhersko
 3. Dvacátá léta
 4. Nástup zvuku a 30. léta
 5. Protektorát
 6. Protektorát
 7. Zestátnění
 8. Poúnorová kinematografie
 9. První polovina 50. let
 10. Začátek nové vlny
 11. Dokumentární film 50. a 60.let

12 Animovaný film

1) 3. 10. Cikáni(1921)

2) 10. 10. Erotikon (1929)

3) 17. 10. Batalion (1927)

4) 24. 10. Marijka nevěrnice (1933)

5) 31. 10. Ze soboty na neděli (1931)

6) 7. 11. Extase (1932)

7) 14. 11. Šťastnou cestu (1943)

8) 21. 11. Daleká cesta (1948/1949)

9) 28. 11. Dědeček automobil (1956)

10) 5. 12. Postava k podpírání (1963) + O něčem jiném (1963)

11) 12. 12. Křik (1963)

12) 19. 12.Happy end (1967)

13) 2. 1. Maratón (1968) / Spřízněni volbou (1968)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896 ? 1945). Praha 1985. [Nebo týž: Dějiny československé kinematografie I ? II. Praha 1979 ? 1982.]

BOČEK, Jaroslav: Kinematografie ve dvacetiletí republiky. Film a doba 11, 1965, č. 5, s. 227 ? 237 (přetištěno in: J. B., Kapitoly o filmu. Praha 1968, s. 147 ? 169).

DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství ? písemnictví ? kinematografie. Praha 1996. [část o kinematografii]

HAVELKA, Jiří: Kronika našeho filmu 1898 ? 1965. Praha 1967.

NAVRÁTIL, Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70 let čs. dokumentárního filmu. Praha 1968. [Nebo týž: Vývoj čs. dokumentárního filmu. Praha 1968.]

SZCZEPANIK, Petr: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.

Doporučená literatura:

BARTOŠEK, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury. Praha 1973.

BARTOŠEK, Luboš: Ponrepo. Od kouzelného divadla ke kinu. Praha 1957.

BREGANT, Michal: Avantgardní tendence v českém filmu. Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 137-174.

CIESLAR, Jiří: Česká kulturní levice a film ve dvacátých letech. Praha 1978.

ČAPEK, Karel ? Josef Čapek: Filmová libreta. Praha 1989.

FIALA, Miloš: Československý film po Únoru. Film a doba 14, 1968, č. 2, s. 88 ? 91; č. 3, s. 137 ? 139.

Filmový sborník historický 2. Praha 1991 (Tomáš Grulich, Osídlování pohraničí po roce 1945 a film, s. 67 ? 74; Jan Bernard, Diskuse o pojetí rozvoje našeho filmu v první polovině roku 1948, s. 75 ? 80; Ivan Klimeš, K povaze historismu v hraném filmu poúnorového období, s. 81 ? 86; Jan Svoboda, Poučení z činnosti Čs. filmového ústavu v letech 1945 ? 1950, s. 263 ? 270).

Filmový sborník historický 3. Praha 1992 (Jiří Pokorný, Odbory a znárodněný film, s. 175 ? 215).

HAVELKA, Jiří: 50 let československého filmu (Sbírka statistického a dokumentačního materiálu). Praha 1953.

HRADSKÁ, Viktoria: Česká avantgarda a film. Praha 1976.

KLIMEŠ, Ivan: Z počátku scenáristiky v českých zemích. Iluminace 4, 1992, č. 2, s. 57-96.

KLIMEŠ, Ivan: Cech panen kutnohorských z hlediska nacionálního. (Svědectví dialogů). In: Nacionalismus a film. Morava ve filmu. Ed. Luboš Ptáček, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 79-88.

KLIMEŠ, Ivan ? Gernot Heiss: Kulturní průmysl a politika. In: titíž: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. Praha ? Brno 2003, s. 303-320.

KLIMEŠ, Ivan: Matka a dítě. Čtyřicet pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952). Iluminace 6, 1994, č. 4, s. 47 ? 73.

KLIMEŠ, Ivan: Po nástupu zvuku (1930 ? 1945). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně ? Ex libris, Praha, Brno ? Praha 2004, s. 77-85.

KLIMEŠ, Ivan: Kinematografie v rukou státu (1945 ? 1959). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně ? Ex libris, Praha, Brno ? Praha 2004, s. 86-94.

KLIMEŠ, Ivan: Filmaři a komunistická moc v Československu. Iluminace 16, 2004, č. 4, s. 129-137.

KNAPÍK, Jiří: Trampoty ?Císařova pekaře?. Slavný film na pozadí ideologických sporů. Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 28 ? 32.

KNAP, Karel: Přehled práva filmového. [Praha] 1945.

LINHART, Lubomír: První estetik filmu Václav Tille. Praha 1968.

MAREŠ, Petr: Politika a ?pohyblivé obrázky?. Spor o dovoz amerických filmů do Československa po druhé světové válce. Iluminace 6, 1994, č. 1, s. 77-95.

MLČOUŠEK, Vladimír: Vítězslav Nezval a film. Praha 1979.

MOCNÁ, Dagmar: ?Červená knihovna? v českém filmu třicátých let. Iluminace 7, 1995, č. 2, s. 53-98.

MOCNÁ, Dagmar: Kondelík a ?kondelíkovština?. Iluminace 10, 1998, č. 4, s. 39-60.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc 2000.

RAK, Jiří ? Ivan Klimeš: Idea národního historického filmu v české meziválečné společnosti. Iluminace 1, 1989, č. 2, s. 23-37.

RAK, Jiří: Úvahy o národním charakteru českého filmu po roce 1918. Iluminace 1, 1989, č. 1, s. 30-42.

SMEJKAL, Zdeněk: Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica I. Brno 1970, s. 265-279.

SMEJKAL, Zdeněk: Počátky estetické orientace v historiografii českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica II. Brno 1971, s. 327-347.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Český kinematograf Jana Kříženeckého. Praha 1973.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Kinematografické projekce v Čechách a na Moravě v létech 1896 - 1897. Praha 1979.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Vývoj filmového obchodu za Rakouska-Uherska a Československé republiky (1906 ? 1939). Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 5-48.

Prameny a vzpomínky

Jak byl znárodněn československý film ? svědectví a dokumenty. Film a doba 11, 1965, č. 2 ? 5, 7 ? 9, 12.

KSČ a československá kinematografie. Praha 1981, s. 67 ? 71 (usnesení z dubna 1950).

Záznam na paměť. Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 83 ? 105.

KLOS, Elmar: S odstupem času? Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 106 ? 114.

VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra. Obrazy vzpomínek. Praha 1996.

Znárodněný film a pokusy o jeho ?odnárodnění?. Praha 1947.

Český film I - doporučené filmy

Tonka Šibenice (1930)

Pudr a benzin (1931)

Peníze nebo život (1932)

Před maturitou (1932)

Extase (1933)

Řeka (1933)

Hej rup! (1934)

Marijka nevěrnice (1934)

Jánošík (1935)

Maryša (1935)

Bílá nemoc (1937)

Filosofská historie (1937)

Cech panen kutnohorských (1938)

Zborov (1938)

Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Eva tropí hlouposti (1939)

Kouzelný dům (1939)

Kristián (1939)

Ohnivé léto (1939)

Babička (1940)

Pohádka máje (1940)

Jan Cimbura (1941)

Noční motýl (1941)

Barbora Hlavsová (1942)

Šťastnou cestu (1943)

Muži bez křídel (1946)

Čapkovy povídky (1947)

Nevíte o bytě? (1947)

Siréna (1947)

Uloupená hranice (1947)

Krakatit (1948)

Návrat domů (1948)

Svědomí (1948)

Daleká cesta (1949)

Němá barikáda (1949)

Pytlákova schovanka (1949)

Vstanou noví bojovníci (1950)

Císařův pekař ? Pekařův císař (1951)

Divotvorný klobouk (1952)

Pyšná princezna (1952)

Jan Hus (1954)

Stříbrný vítr (1954)

Cesta do pravěku (1955)

Dědeček automobil (1956)

Ztracenci (1956)

Škola otců (1957)

Štěňata (1957)

Vlčí jáma (1957)

Touha (1958)

Tři přání (1958)

Vynález zkázy (1958)

Zde jsou lvi (1958)

Žižkovská romance (1958)

Kam čert nemůže (1959)

Král Šumavy (1959)

Probuzení (1959)

Romeo, Julie a tma (1959)

Velká samota (1959)

Holubice (1960)

Vyšší princip (1960)

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence.

Každý semestr je zakončen písemnou zkouškou. Bodové hodnocení: A: 100-90; B: 89-75; C: 74-65; D: 64-50, E:49-35

Poznámka

Přehledovou přednášku posluchači 3. ročníku FAMU sdílí se studenty oboru Filmová věda na Katedře filmových studií FF UK. Přednáška pokrývá období od počátků kinematografie do roku 1960 a poskytne studentům relativně komplexní, ovšemže jen rámcový obraz vývoje celého kinematografického oboru v českých zemích a na Slovensku. Vedle aspektů řemeslné profesionalizace a pozvolného uměleckého zrání (zejména v oblasti hraného filmu), vedle společenských funkcí českého filmu v jednotlivých obdobích a kontaktů filmu s literaturou a s divadlem, resp. relací s tradičními uměleckými obory vůbec, budou předmětem přednášek i proměny statusu kinematografie v hospodářském a politickém životě první i druhé republiky a za protektorátu stejně jako po zestátnění oboru v roce 1945. Přednáška je tříhodinová, na ni naváže projekce nejméně jednoho celovečerního filmu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
KLIMEŠ I.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Ivan KLIMEŠ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Ivan KLIMEŠ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů