Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VPD2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je konstruován ze dvou paralelních linií: Metodologické a analytické.

Ve dvou semestrech se posluchač seznámí se všemi etapami vzniku autorského díla budovaného zcela nebo převážně z audiovizuálního obrazu reality. Obecně: Díla dokumentární tvorby. S jednotlivými složkami výrazového aparátu jež má tvůrčí dokumentaristika k dispozici a možnostmi jejich efektivního užití.

V prvé řadě s metodikou a etapami procesu koncepčního dramaturgického myšlení při formování a formulování námětu a tématu díla.

Dále předmět seznamuje s realizačními metodami dokumentaristiky reportážní a rekonstrukční, s jejich možnostmi a aplikacemi v procesu realizace.

Analyzuje realizační postupy, výstavbu a komponenty dokumentárního záběru. Výstavbu motivu a situace při realizaci dokumentárního díla a jeho kompozice ve vztahu k jednotlivým žánrům, skladebné postupy a vztahy vizuálních a zvukových výrazových prostředků.

Téměř každá přednáška vychází z podrobné strukturální analýzy některého z významných děl historie dokumentaristiky nebo současného dokumentu, případně jejich relevantních částí. Z konkrétních realizací jsou pak odvozovány a potvrzovány teoretické informace.

Předmět je profesní a klade důraz na společný „řečový“ základ audiovizuálního vyjadřování, na kontinuitu a kauzalitu vývoje vyjadřovacích prostředků jejich užití a působení.

Důraz je kladen i na aktivitu studentů. V diskusi o jednotlivých ukázkách a tvůrčích postupech jsou vedeni k tomu, aby o nich dovedli samostatně uvažovat, definovat je, přesně formulovat a zejména aplikovat poučeně a současně kreativně a osobitě ve vlastní tvůrčí praxi.

Forma studia

Semináře, projekce, strukturální analýzy promítnutých filmů, řízená diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Absolvovat předmět Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1. Předmět je koncipován jako dvousemestrový v logické návaznosti probíraných temat.

Obsah kurzu

 1. Dramaturgická a realizační problematika práce s historickým archivním materiálem I. Ideologie a ideologizace jeho strukturování.

Filmy: Obyčejný fašismus /M.Room/

Triumf Vůle / L.Rifenstahlová /

 1. Dramaturgická a realizační problematika práce s historickým archivním materiálem II. Různé koncepce a přístupy. Vlivy kulturní, sociální a historické tradice.

Film: Hitler / P.Rotha /

 1. Dokumentární film a propaganda. Modely. Možnosti. Užití a zneužití. Historické příklady a souvislosti.

Film: Goebels /BBC serie „Umíme ovládat vaše vědomí“/

 1. Dramaturgické a režijní aspekty koncipování specifického archivního materiálu. Amatérské záznamy a filmy etc.

Film: Soukromé Maďarsko / I. Forgazc /

 1. Dokumentární materiál, dokumentaristická sekvence a hraný film. Možnosti. Typy. Extrémy. Prolínání režijní metodiky v hraném a dokumentárním projektu. Budování realistické a reálné atmosféry prostředí. Dokumentární materiál jako obraz psychologického stavu dramatické postavy.

Film: Divoké oko / S. Mayers /

 1. Problematika koncepce a realizace sběrného dokumentu.

Filmy: Na kus řeči v šalandě. Krejča, Svoboda, Faust / R. Adler /

The Stoor / Weismann /

Manželské etudy-Výběr /Třeštíková /

 1. Portrétní dokument. Formy a metamorfózy viděné optikou vývoje výrazových prostředků kinematografie.

Film: Žít svůj život - Fotograf J.Sudek / E. Schorm /

 1. Současný portrétní dokument. Jeho formy a realizační aspekty.

Příprava a natáčení. Vztah dokumentaristy a portrétovaného.

Filmy: Ester Krumbachová - Gen / J. Němec /

Poutník - Josef Koudelka / R. Adler /

Jedna setina / T. Hejtmánek /

Aimless Walk / M. Kudlacek /

 1. Scénář dokumentárního filmu. Různé typy možnosti a postupy. Extrémní názory. Kontinuita dramaturgického myšlení ve všech etapách realizace a přípravy dokumentaristického projektu.
 2. Současné uplatnění a perspektivy tvůrčí dokumentaristiky v médiích a distribuci. Kritická analýza.
 3. Komerce a způsoby jimiž se zmocňuje dokumentárního materiálu a jeho kvalit.

Film: Naoemi Campbelová / Serie BBC Modelky /

 1. Etické problémy, úskalí a normy v práci dokumentaristy.

Filmy: Proměny přítelkyně Evy / D. Vihanová /

Máňa. Máňa po deseti letech / O. Sommerová /

 1. Závěrečná rekapitulace. Přednesení písemných prací. Příprava na kolokvium.

Filmy k projekci mohou být doplňovány podle aktuálních požadavků.

Doporučená nebo povinná literatura

BILL NICHOLS

Úvod do dokumentárního filmu

Akademie múzických umění v Praze a Jihlavský spolek amatérských filmařů, 2010

ISBN 978-80-7331-181-0

Guido Aristarco

Dějiny filmových teorií

ORBIS Praha 1968

Guy Gauthier

Dokumentární film, jiná kinematografie

AMU Praha, MFDF Jihlava

2004ISBN 80-7331-023-6

Gilles Deleuze

Film 1 Obraz-Pohyb

Národní filmový archiv Praha 2000

ISBN 80-7004-098-X

Gilles Deleuze

Film 2 Obraz-Čas

Národní filmový archiv Praha 2006

ISBN 80-7004-127-7

Rudolf Adler

Cesta k filmovému dokumentu

FAMU, AMU Praha 2001

/ třetí rozšířenné vydání /

ISBN 80-8588š-72-4

Jerzy Płažewski

Dějiny filmu 1895 ? 2005

ACADEMIA Praha 2009

ISBN 978-80-200-1689-8

Béla Balázs

FILM Vývoj a podstata nového umenia

SVKL Bratislava 1958

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného dokončení předmětu:

Minimálně 50% prezence

Aktivní účast v diskusi

Krátký esej v rozsahu minimálně dvou stran zaměřený speciálně na užití výrazových prostředků v některém z promítaných a analyzovaných filmů

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů