Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VPD2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Dramaturgická a realizační problematika práce s historickým archivním materiálem I. Ideologie a ideologizace jeho strukturování.

Filmy: Obyčejný fašismus /M.Room/

Triumf Vůle / L.Rifenstahlová /

 1. Dramaturgická a realizační problematika práce s historickým archivním materiálem II. Různé koncepce a přístupy. Vlivy kulturní, sociální a historické tradice.

Film: Hitler / P.Rotha /

 1. Dokumentární film a propaganda. Modely. Možnosti. Užití a zneužití. Historické příklady a souvislosti.

Film: Goebels /BBC serie „Umíme ovládat vaše vědomí“/

 1. Dramaturgické a režijní aspekty koncipování specifického archivního materiálu. Amatérské záznamy a filmy etc.

Film: Soukromé Maďarsko / I. Forgazc /

 1. Dokumentární materiál, dokumentaristická sekvence a hraný film. Možnosti. Typy. Extrémy. Prolínání režijní metodiky v hraném a dokumentárním projektu. Budování realistické a reálné atmosféry prostředí. Dokumentární materiál jako obraz psychologického stavu dramatické postavy.

Film: Divoké oko / S. Mayers /

 1. Problematika koncepce a realizace sběrného dokumentu.

Filmy: Na kus řeči v šalandě. Krejča, Svoboda, Faust / R. Adler /

The Stoor / Weismann /

Manželské etudy-Výběr /Třeštíková /

 1. Portrétní dokument. Formy a metamorfózy viděné optikou vývoje výrazových prostředků kinematografie.

Film: Žít svůj život - Fotograf J.Sudek / E. Schorm /

 1. Současný portrétní dokument. Jeho formy a realizační aspekty.

Příprava a natáčení. Vztah dokumentaristy a portrétovaného.

Filmy: Ester Krumbachová - Gen / J. Němec /

Poutník - Josef Koudelka / R. Adler /

Jedna setina / T. Hejtmánek /

Aimless Walk / M. Kudlacek /

 1. Scénář dokumentárního filmu. Různé typy možnosti a postupy. Extrémní názory. Kontinuita dramaturgického myšlení ve všech etapách realizace a přípravy dokumentaristického projektu.
 2. Současné uplatnění a perspektivy tvůrčí dokumentaristiky v médiích a distribuci. Kritická analýza.
 3. Komerce a způsoby jimiž se zmocňuje dokumentárního materiálu a jeho kvalit.

Film: Naoemi Campbelová / Serie BBC Modelky /

 1. Etické problémy, úskalí a normy v práci dokumentaristy.

Filmy: Proměny přítelkyně Evy / D. Vihanová /

Máňa. Máňa po deseti letech / O. Sommerová /

 1. Závěrečná rekapitulace. Přednesení písemných prací. Příprava na kolokvium.

Filmy k projekci mohou být doplňovány podle aktuálních požadavků.

Výsledky učení

Předmět je konstruován ze dvou paralelních linií: Metodologické a analytické.

Ve dvou semestrech se posluchač seznámí se všemi etapami vzniku autorského díla budovaného zcela nebo převážně z audiovizuálního obrazu reality. Obecně: Díla dokumentární tvorby. S jednotlivými složkami výrazového aparátu jež má tvůrčí dokumentaristika k dispozici a možnostmi jejich efektivního užití.

V prvé řadě s metodikou a etapami procesu koncepčního dramaturgického myšlení při formování a formulování námětu a tématu díla.

Dále předmět seznamuje s realizačními metodami dokumentaristiky reportážní a rekonstrukční, s jejich možnostmi a aplikacemi v procesu realizace.

Analyzuje realizační postupy, výstavbu a komponenty dokumentárního záběru. Výstavbu motivu a situace při realizaci dokumentárního díla a jeho kompozice ve vztahu k jednotlivým žánrům, skladebné postupy a vztahy vizuálních a zvukových výrazových prostředků.

Téměř každá přednáška vychází z podrobné strukturální analýzy některého z významných děl historie dokumentaristiky nebo současného dokumentu, případně jejich relevantních částí. Z konkrétních realizací jsou pak odvozovány a potvrzovány teoretické informace.

Předmět je profesní a klade důraz na společný „řečový“ základ audiovizuálního vyjadřování, na kontinuitu a kauzalitu vývoje vyjadřovacích prostředků jejich užití a působení.

Důraz je kladen i na aktivitu studentů. V diskusi o jednotlivých ukázkách a tvůrčích postupech jsou vedeni k tomu, aby o nich dovedli samostatně uvažovat, definovat je, přesně formulovat a zejména aplikovat poučeně a současně kreativně a osobitě ve vlastní tvůrčí praxi.

Předpoklady a další požadavky

Absolvovat předmět Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1. Předmět je koncipován jako dvousemestrový v logické návaznosti probíraných temat.

Literatura

BILL NICHOLS

Úvod do dokumentárního filmu

Akademie múzických umění v Praze a Jihlavský spolek amatérských filmařů, 2010

ISBN 978-80-7331-181-0

Guido Aristarco

Dějiny filmových teorií

ORBIS Praha 1968

Guy Gauthier

Dokumentární film, jiná kinematografie

AMU Praha, MFDF Jihlava

2004ISBN 80-7331-023-6

Gilles Deleuze

Film 1 Obraz-Pohyb

Národní filmový archiv Praha 2000

ISBN 80-7004-098-X

Gilles Deleuze

Film 2 Obraz-Čas

Národní filmový archiv Praha 2006

ISBN 80-7004-127-7

Rudolf Adler

Cesta k filmovému dokumentu

FAMU, AMU Praha 2001

/ třetí rozšířenné vydání /

ISBN 80-8588š-72-4

Jerzy Płažewski

Dějiny filmu 1895 ? 2005

ACADEMIA Praha 2009

ISBN 978-80-200-1689-8

Béla Balázs

FILM Vývoj a podstata nového umenia

SVKL Bratislava 1958

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného dokončení předmětu:

Minimálně 50% prezence

Aktivní účast v diskusi

Krátký esej v rozsahu minimálně dvou stran zaměřený speciálně na užití výrazových prostředků v některém z promítaných a analyzovaných filmů

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů