Ekonomie 2 Makroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EK2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ukázat studentům základní makroekonomické jevy formující tržní prostřed v ČR a ovlivňující jejich budoucí praxi. Důraz je kladen na praktické aplikace, na ilustrace a výklad ekonomických jevů odehrávajících se v současnosti, s využitím denního i dalšího tisku, příkladů z oblasti mediální a z kultury.

Forma studia

Klasická přednáška, řízený dialog se studenty, analýza aktuálních tiskových informací vztahujících se k předmětu makroekonomie.

Předpoklady a další požadavky

základní ekonomické znalosti (Ekonomie 1)

Obsah kurzu

Makroekonomie je vyložena jako věda zabývající se souhrnnými (agregátními) veličinami na úrovni států a hlavních subjektů ekonomiky (domácnosti, firmy, vláda a zahraničí).

  1. Základní pojmy makroekonomie, produkt a jeho měření, hospodářský cyklus. Současná situace ve světě a v ČR, další perspektivy.
  2. Agregátní poptávka a nabídka, ekonomický růst
  3. Státní makroekonomická politika, fiskální a monetární nástroje.
  4. Peníze a trh peněz
  5. Nezaměstnanost jako makroekonomická kategorie
  6. Inflace : definice, vznik a náklady
  7. Nezaměstnanost a inflace vzájemný vztah
  8. Vnější ekonomická rovnováha

Doporučená nebo povinná literatura

Samuelsson, Paul : Ekonomie (Grada, libovolné vydání)

Frank, Robert, H. a Bernanke, Ben S. : Ekonomie, Grada 2003

Časopisy Marketing & Media, Strategie

Libovolná skripta z VŠE a jiných ekonomických fakult z mikroekonomie

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě zájmu o předmět a pochopení základních priincipů makroekonomického uvažování, které studenti prokazují dvěma formami:

zapojení do diskusí během přednášek (30 %) Ústní zkouška (70%)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů