Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_2021 – 1. ročník

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3
 
304KL3 ZK 1 8SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistentská praxe 4
 
304APRA4 Z 2 40CS
Barevná etuda 304BAE1 Z 3 304BAE2 Z 3
Barevná kinematografie 304BAKI3 Z 2 2T 304BAKI4 ZK 2 2T
Digital Workflow 304DIW Z 2 4ST
Dolly
 
304DO Z 2 10S
Dramatické filmové formy 304DFF1 Z 1 2T 304DFF2 Z 1 2T
Filmový obraz za použití různých technik
 
304FOR Z 2 2T
FramForge - realizace praktického úkolu
 
304FFPU Z 2 2ST
Hudebně dramatická etuda
 
304HE Z 5 30CS
Kamera a animace 304KA Z 2 2T
Kameramanské oborové projekce 304KOPR5 Z 2 3T 304KOPR6 Z 2 3T
Opera a tanec v kinematografii 304OPTK Z 2 14S
Optika 304OP2 ZK 2 2T
Pedagogická praxe 304PEP Z 2 20CS
Seminář kameramanské tvorby 304SEK7 Z 2 2T 304SEK8 Z 2 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF3 Z 1 2T 304VEF4 ZK 2 2T
Živý koncert - seminář 304ZIK Z 2 6S
Minimální počet kreditů za semestr 23 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 7 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 304KKM19201R

Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KK [304DTV]

300DTV_1920 #

Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Absolventská praktická práce (304APRP) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 1 (304BAE1) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 3 (304BAE3) ZT Absolventským výkonem
Barevná etuda 2 (304BAE2) ZT Absolventským výkonem
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku (304SCM) ZT Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (304KL3) ZT Absolventským výkonem
Barevná kinematografie 3 (304BAKI3) ZT Teorie kameramanské tvorby (S304MKT)
Barevná kinematografie 4 (304BAKI4) ZT
O obrazech 1 (304OB1) ZT
O obrazech 2 (304OB2) ZT
Seminář kameramanské tvorby 7 (304SEK7) ZT
Seminář kameramanské tvorby 8 (304SEK8) ZT
Seminář kameramanské tvorby 9 (304SEK9) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 (304VEF3) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 (304VEF4) ZT