Právo 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR4 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: seznámení se s pracovním právem v rozsahu práv a povinností jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Dále by měl student proniknout do právních norem, které upravují regulaci reklamy, hospodářskou soutěž, rozhlasové a televizní vysílání, povinnosti při vydávání periodických tiskovin, delikty v oblasti veřejného práva, apod. tak, aby byl připraven na další vzdělávání v této oblasti.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Právo 3.

Obsah kurzu

1)Zákoník práce - úvod do pracovního práva, základní rozdíly mezi pracovním poměrem a živností.

2)Subjekty pracovněprávního vztahu - zaměstnavatel a zaměstnanec. Druhy pracovních poměrů.

3)Vznik pracovního poměru. Vznik pracovního poměru jmenováním.

4)Skončení pracovního poměru. Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru.

5)Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

6)Odpovědnost za škodu v pracovním právu.

7)Regulace reklamy.

8)Zákon a rozhlasovém a televizním vysílání, podmínky pro provozování televize a rádia.

9)Audiovizuální zákon a zákon o státním na podporu a rozvoj české kinematografie.

10)Tiskový zákon, podmínky pro vydávání periodických tiskovin. Vydávání neperiodických publikací.

11)Uzavírání smluvních vztahů se zahraničím, zákon o mezinárodním právu soukromém.

12)Hospodářská soutěž, nekalá soutěž, jednotlivé skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání.

13)Správní řád. Přestupkový zákon. Orgány veřejné správy.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákoník práce. Zákon o regulaci reklamy. Tiskový zákon. Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání. Přestupkový zákon. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Obchodní zákoníik. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Zákon o Státním fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie. Všechny tyto publikace vydalo Nakladatelství Sagit.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Hodnocení posluchačů bude vycházet ze zkoušky, jejímž předmětem bude orientace v pracovním a mediálním právu, právu nekalé soutěže a schopnost v praxi aplikovat příslušné právní normy. Pro úspěšné složení zkoušky bude vyžadována alespoň 70% účast na přednáškách.

Poznámka

Předmět se koná pro 2. a 3. ročník společně vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2011/12.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů