Právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR2 ZK 3 24S česky letní

Garant předmětu

František VYSKOČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František VYSKOČIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: uvedení studenta do základní problematiky dvou základních právních norem, a to Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod a následně do občanského zákoníku, jako klíčové normy soukromého práva, na kterou navazují ostatní právní normy, které jsou určující pro další vzdělání studenta s důrazem na ochranu osobnostních práv a dobré pověsti právnické osoby.

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Právo 1. Aktivní účast studentů při přednáškách.

Obsah kurzu

1)Úvod do Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Klíčová práva a svobody občana a jejich aplikovatelnost v profesním životě. Vztah ústavních zákonů a zákonů nižší právní síly, zejména ve vztahu k Občanskému zákoníku.

2)Základní komunikace s osobami poskytujícími odbornou právní pomoc. Orientace v jednotlivých právních profesích a institucích - advokáti, notáři, soudy, apod.

3)Občanský zákoník jako základní norma soukromého práva. Členění občanského zákoníku, orientace v občanském zákoníku. Základní principy občanského práva.

4)Ochrana osobnosti - neoprávněné zásahy do občanské cti a důstojnosti fyzické osoby, použití osobnostních atributů v reklamě a audiovizuálních dílech.

5)Ochrana názvu právnické osoby. Zásahy do dobré pověsti právnické osoby. Možnosti soudní i mimosoudní satisfakce. Exkurs do tiskového zákona a trestního zákona ve vztahu k ochraně osobnosti a dobrého jména právnické osoby.

6)Vlastnické právo jako jedna ze základních jistot, způsoby nabývání a jeho ochrana.

  1. Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jeho vznik a zánik, význam pro podnikání.

8)Význam času v občanském právu, plynutí času, běh lhůt, promlčení a prekluze.

9)Uzavírání smluv dle občanského zákoníku, zvláštní způsoby uzavření smlouvy dle obchodního zákoníku. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy.

10)Vznik, změna a zánik právních vztahů.

11)Bezdůvodné obohacení, náhrada škody, odpovědnost (občanskoprávní delikty).

12)Základní typy smluv v občanském zákoníku, smlouva o dílo a smlouva o sdružení, zejména s přihlédnutím ke koprodukční smlouvě.

13)Pronájem nemovitostí a nebytových prostor.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Nakladatelství Sagit

Občanský zákoník, Nakladatelství Sagit

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, Nakladatelství Sagit

Trestní zákon, nakladatelství Sagit

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Klasifikace posluchačů bude vycházet ze zkoušky, ve které posluchač prokáže, že se orientuje v základních ústavních principech, umí se rozhodnout, kdy je schopen aplikovat právo sám a kdy musí vyhledat odbornou pomoc, je schopen pracovat s občanským zákoníkem a ovládá znalost občanského zákoníku a navazujících norem nezbytnou pro výkon producentské činnosti. Pro úspěšné složení zkoušky bude vyžadována alespoň 70% účast na přednáškách.

Poznámka

Předmět se koná pro 2. a 3. ročník společně vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2010/11.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
VYSKOČIL F.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 František VYSKOČIL Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů