Právo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je uvedení posluchače do základní problematiky dvou základních právních norem, a to Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod a následně do občanského zákoníku jako klíčové normy soukromého práva, na kterou navazují ostatní právní normy, které jsou určující pro další vzdělání posluchače.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1)Úvod do Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Klíčová práva a svobody občana a jejich aplikovatelnost v profesním životě. Vztah ústavních zákonů a zákonů nižší právní síly, zejména ve vztahu k občanskému zákoníku.

2)Základní komunikace s osobami poskytujícími odbornou právní pomoc. Orientace v jednotlivých právních profesích a institucích - advokáti, notáři, soudy, apod.

3)Občanský zákoník jako základní norma soukromého práva. Členění občanského zákoníku, orientace v občanském zákoníku. Základní principy občanského práva.

4)Ochrana osobnosti - neoprávněné zásahy do občanské cti a důstojnosti fyzické osoby, použití osobnostních atributů v reklamě a audiovizuálních dílech.

5)Ochrana názvu právnické osoby. Zásahy do dobré pověsti právnické osoby. Možnosti soudní i mimosoudní satisfakce. Exkurs do tiskového zákona a trestního zákoníku ve vztahu k ochraně osobnosti a dobrého jména právnické osoby.

6)Vlastnické právo jako jedna ze základních jistot, způsoby nabývání vlastnictví a jeho ochrana.

7)Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jeho vznik a zánik, význam pro podnikání.

8)Význam času v občanském právu, plynutí času, běh lhůt, promlčení a prekluze.

9)Uzavírání smluv dle občanského zákoníku, smlouva o smlouvě budoucí.

10)Dědění.

11)Bezdůvodné obohacení, náhrada škody, odpovědnost (občanskoprávní delikty).

12)Základní typy smluv v občanském zákoníku a další smluvní typy - smlouva o dílo a smlouva o společnosti, zejména s přihlédnutím ke koprodukční smlouvě.

13)Nájem nemovitostí a nebytových prostor.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen ústní zkouškou a je vyžadována minimálně 70% účast na přednáškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů