Právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František VYSKOČIL

Obsah

1)Úvod do Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Klíčová práva a svobody občana a jejich aplikovatelnost v profesním životě. Vztah ústavních zákonů a zákonů nižší právní síly, zejména ve vztahu k občanskému zákoníku.

2)Základní komunikace s osobami poskytujícími odbornou právní pomoc. Orientace v jednotlivých právních profesích a institucích - advokáti, notáři, soudy, apod.

3)Občanský zákoník jako základní norma soukromého práva. Členění občanského zákoníku, orientace v občanském zákoníku. Základní principy občanského práva.

4)Ochrana osobnosti - neoprávněné zásahy do občanské cti a důstojnosti fyzické osoby, použití osobnostních atributů v reklamě a audiovizuálních dílech.

5)Ochrana názvu právnické osoby. Zásahy do dobré pověsti právnické osoby. Možnosti soudní i mimosoudní satisfakce. Exkurs do tiskového zákona a trestního zákoníku ve vztahu k ochraně osobnosti a dobrého jména právnické osoby.

6)Vlastnické právo jako jedna ze základních jistot, způsoby nabývání vlastnictví a jeho ochrana.

7)Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jeho vznik a zánik, význam pro podnikání.

8)Význam času v občanském právu, plynutí času, běh lhůt, promlčení a prekluze.

9)Uzavírání smluv dle občanského zákoníku, smlouva o smlouvě budoucí.

10)Dědění.

11)Bezdůvodné obohacení, náhrada škody, odpovědnost (občanskoprávní delikty).

12)Základní typy smluv v občanském zákoníku a další smluvní typy - smlouva o dílo a smlouva o společnosti, zejména s přihlédnutím ke koprodukční smlouvě.

13)Nájem nemovitostí a nebytových prostor.

Výsledky učení

Cílem předmětu je uvedení posluchače do základní problematiky dvou základních právních norem, a to Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod a následně do občanského zákoníku jako klíčové normy soukromého práva, na kterou navazují ostatní právní normy, které jsou určující pro další vzdělání posluchače.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen ústní zkouškou a je vyžadována minimálně 70% účast na přednáškách.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
VYSKOČIL F.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 František VYSKOČIL Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů