Právo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je uvedení posluchače do základní problematiky dvou základních právních norem, a to Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod a následně do občanského zákoníku jako klíčové normy soukromého práva, na kterou navazují ostatní právní normy, které jsou určující pro další vzdělání posluchače.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1)Úvod do Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Klíčová práva a svobody občana a jejich aplikovatelnost v profesním životě. Vztah ústavních zákonů a zákonů nižší právní síly, zejména ve vztahu k občanskému zákoníku.

2)Základní komunikace s osobami poskytujícími odbornou právní pomoc. Orientace v jednotlivých právních profesích a institucích - advokáti, notáři, soudy, apod.

3)Občanský zákoník jako základní norma soukromého práva. Členění občanského zákoníku, orientace v občanském zákoníku. Základní principy občanského práva.

4)Ochrana osobnosti - neoprávněné zásahy do občanské cti a důstojnosti fyzické osoby, použití osobnostních atributů v reklamě a audiovizuálních dílech.

5)Ochrana názvu právnické osoby. Zásahy do dobré pověsti právnické osoby. Možnosti soudní i mimosoudní satisfakce. Exkurs do tiskového zákona a trestního zákoníku ve vztahu k ochraně osobnosti a dobrého jména právnické osoby.

6)Vlastnické právo jako jedna ze základních jistot, způsoby nabývání vlastnictví a jeho ochrana.

7)Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jeho vznik a zánik, význam pro podnikání.

8)Význam času v občanském právu, plynutí času, běh lhůt, promlčení a prekluze.

9)Uzavírání smluv dle občanského zákoníku, smlouva o smlouvě budoucí.

10)Dědění.

11)Bezdůvodné obohacení, náhrada škody, odpovědnost (občanskoprávní delikty).

12)Základní typy smluv v občanském zákoníku a další smluvní typy - smlouva o dílo a smlouva o společnosti, zejména s přihlédnutím ke koprodukční smlouvě.

13)Nájem nemovitostí a nebytových prostor.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen ústní zkouškou a je vyžadována minimálně 70% účast na přednáškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů