Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova bakalářské prezenční – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Divadelní projekt II
 
205DPPRB ZK 4 60DS
Herecká propedeutika 3
 
205HEPP3 ZK 2 2CT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3
 
205PDIR3 ZK 2 3DT
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Didaktika dramatické výchovy
 
205DDVP1 Z 1 1ST 205DDVP2 Z 1 2ST
Diplomový seminář
 
205DISP1 Z 1 1ST 205DISP2 Z 1 1ST
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Herecká výchova a metodika herecké práce
 
205HEVP1 Z 1 2CT 205HEVP2 Z 1 2CT
Hlasová výchova s metodikou
 
205HLMP3 ZK 2 1CT
Hra s předmětem a loutkou
 
205HRAP1 Z 1 1DT 205HRAP2 Z 1 1DT
Integrativní psychosomatická dílna
 
205IPDP1 Z 1 20CS
Literatura pro děti a mládež
 
205LITP2 ZK 2 2ST
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
 
205MDPP2 Z 1 2ST 205MDPP3 Z 1 2DT
Pedagogika
 
205PEDP2 Z 1 2ST 205PEDP3 ZK 2 2ST
Pohybová výchova s metodikou
 
205POMP3 ZK 2 1CT
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce
 
205PSDP1 Z 1 2DS 205PSDP2 ZK 2 3DT
Praxe II - průběžná
 
205PPRP1 Z 1 17P 205PPRP2 Z 1 17P
Přednes
 
205PRED1 Z 1 2ST
Příprava a realizace divadelní přehlídky
 
205PRIP1 Z 1 1ST
Psychologie a dramatická výchova
 
205PSYP3 ZK 2 1ST
Reflektivní seminář k praxi
 
205REFP1 Z 1 1ST 205REFP2 Z 1 1ST
Scénická hudba
 
205SCHP1 Z 1 1DT
Úvod do scénografie II
 
205SCEPB Z 2 2ST
Základy dramaturgie
 
205ZADP2 Z 1 1ST 205ZADP3 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 24 25
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - skupina 2 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Povinně volitelné předměty - skupina 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT Bakalářskou prací
Diplomový seminář 1 (205DISP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ Bakalářskou prací
Diplomový seminář 2 (205DISP2) ZT Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ Bakalářskou prací
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Teorie a historie divadla (S205BTHD)
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Úvod do scénografie II (205SCEPB) PZ
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Základy dramaturgie 1 (205ZADP1) ZT
Základy dramaturgie 2 (205ZADP2) ZT
Základy dramaturgie 3 (205ZADP3) ZT
Didaktika dramatické výchovy 1 (205DDVP1) ZT Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205BTDVPP)
Didaktika dramatické výchovy 2 (205DDVP2) ZT
Didaktika dramatické výchovy 3 (205DDVP3) PZ
Didaktika dramatické výchovy 4 (205DDVP4) ZT
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ
Kapitoly z teorie literatury 1 (205KAPP1) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ
Metodika přednesu (205METP) PZ
Pedagogika 1 (205PEDP1) ZT
Pedagogika 2 (205PEDP2) ZT
Pedagogika 3 (205PEDP3) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ
Psychologie a dramatická výchova 1 (205PSYP1) ZT
Psychologie a dramatická výchova 2 (205PSYP2) ZT
Psychologie a dramatická výchova 3 (205PSYP3) ZT
Reflektivní seminář k praxi 1 (205REFP1) PZ
Reflektivní seminář k praxi 2 (205REFP2) PZ
Úvod do studia dramatické výchovy (205UVDVP) ZT
Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla (205ZDVP) ZT