Francouzština - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjet schopnosti komunikace v jednoduchých situacích běžného a profesního života.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 2 (702FSPC2).

Obsah kurzu

Ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k rodině, určování času a trávení volného času a komunikace v těchto tematických okruzích.

Písemný projev: krátký dopis nebo e-mail.

Tematické okruhy: určování oficiálního a neoficiálního času, rodina a její členové, trávení volného času, barvy.

Mluvnice: nepravidelná slovesa vouloir, pouvoir, vivre, dormir, zvratná slovesa,, passé composé se slovesem avoir, základní číslovky do 100, řadové číslovky, zájmeno tout, nesamostatná přivlastňovací zájmena, krátké a dlouhé tvary některých podstatných jmen např. jour/journée. postavení přídavných jmen..

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français (niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L13 -L16).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je kromě aktivní účasti na semináři a

vypracování zadaných úkolů především absolvování obou částí zkoušky, t.j. elektronického testu a ústní části.

Písemná část- elektronický test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

POZOR: Povinná docházka na výuku je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Pro úspěšné absolvování předmětu se doporučuje navštěvovat dopňkový předmět „Praktická cvičení z francouzštiny 2“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů