Francouzština - mírně pokročilí

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjet schopnosti komunikace v jednoduchých situacích běžného a profesního života.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 2 (702FSPC2).

Obsah kurzu

Ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k rodině, určování času a trávení volného času a komunikace v těchto tematických okruzích.

Písemný projev: krátký dopis nebo e-mail.

Tematické okruhy: určování oficiálního a neoficiálního času, rodina a její členové, trávení volného času, barvy.

Mluvnice: nepravidelná slovesa vouloir, pouvoir, vivre, dormir, zvratná slovesa,, passé composé se slovesem avoir, základní číslovky do 100, řadové číslovky, zájmeno tout, nesamostatná přivlastňovací zájmena, krátké a dlouhé tvary některých podstatných jmen např. jour/journée. postavení přídavných jmen ve větě.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français (niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L13 -L17).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je kromě aktivní účasti na semináři a

vypracování zadaných úkolů především absolvování obou částí zkoušky, t.j. elektronického testu a ústní části.

Písemná část- elektronický test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

Povoleno je max. šest absencí za semestr.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace.

Pro úspěšné absolvování předmětu se doporučuje navštěvovat doplňující předmět „Praktická cvičení z francouzštiny 2“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů