Francouzština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA12 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Silvia HOMOLYOVÁ

Obsah

ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k probrané slovní zásobě

písemný projev: krátky dopis či vyplnění formulářů osobního rázu

slovní zásoba: záliby, cestování, povolání, národnosti, obchody, orientace ve městě, dopravní prostředky, rodina, povaha, hodiny, každodenní situace

mluvnice: tázací, přivlastňovací a ukazovací zájmena, určité a neurčité členy, shoda rodů adjektiv, číslovky do 100, předložky u měst a zemí, prezentativa, stažené určité členy, zápory, nepravidelná slovesa (être, aller, avoir, faire, venir, sortir etc.)

Výsledky učení

Pokračování se seznamováním s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nejbližší nižší úrovně (702SFA11).

POZOR: Tento kurz navazuje na kurz pro úplné začátečníky ze zimního semestru. Pokud se chce student nově připojit, je to možné, ale musí si samostatně doplnit již probrané učivo.

Literatura

sudijní materiály https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1342

PRUVOST, Neige; COURTEAUD, Frédérique;... Entre nous 1 (A1), Maison des langues, 2015.

ISBN 978-84-8443-918-9

Webová stránka: www.emdl.fr/fle

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN: 978-80-7335-083-3

TAIŠLOVÁ, Jitka. Mluvnice francouzštiny. LEDA 2002. ISBN: 80-7335-004-1

ZETTLOVÁ, Markéta, BAUDINET, Marc. Polyglot 1997. ISBN: 978-80-86195-28-5

Učebnice Entre Nous 1 se používá ve výuce jako základní učebnice (lekce 3 až 6).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění ústnímu projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů.

Učebnice českých autorů jsou vhodné pro samostudium.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou pro absolvování předmětu je:

Zkouška má dvě části: písemnou a ústní.

Písemná část má formu testu a obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života či na téma vybraného textu.

Hodnotící škála:

A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Předcházející předmět (zimní semestr): 702SFA11 Francouzština - úplný začátečník

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HOMOLYOVÁ S.
09:00–10:30
(paralelka 1)
První hodina bude až 21. 2. 2024, 14.2. hodina není.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Silvia HOMOLYOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
První hodina bude až 21. 2. 2024, 14.2. hodina není. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů